Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

3483. Uredba o cestninskih cestah in cestnini, stran 10391.

  
Na podlagi četrtega odstavka 3. člena, prvega odstavka 4. člena, osmega odstavka 6. člena, 10. člena, drugega odstavka 12. člena, prvega in drugega odstavka 37. člena, prvega odstavka 39. člena in četrtega odstavka 42. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15, 41/17, 158/20 in 159/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o cestninskih cestah in cestnini 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa cestninske ceste v Republiki Sloveniji, cestninske razrede za plačilo cestnine, prodajno ceno elektronskih vinjet, izdajatelja elektronskih vinjet in ureja druga vprašanja, povezana s cestninjenjem z elektronskimi vinjetami.
(2) Ta uredba določa tudi način in postopek namestitve in odstranitve tehnične naprave, ki preprečuje nadaljnjo uporabo cestninske ceste, ter višino stroškov njene namestitve, odstranitve ali poškodovanja.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
– bivalno vozilo je motorno vozilo, katerega največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s posebno nadgradnjo in stalno opremo, ki omogoča prevoz in prebivanje oseb, s priklopnim vozilom ali brez njega;
– prevozna razdalja je s to uredbo določena dolžina cestninske ceste ali njenega odseka, za katerega se plačuje cestnina;
– višina vozila nad prvo osjo je razdalja med podlago in najvišjo točko vozila v ravnini, ki poteka pravokotno skozi simetralo osi prednjih koles.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kot izrazi, opredeljeni v predpisih, ki urejajo ceste, vozila in cestninjenje.
3. člen 
(cestninske ceste) 
(1) Obvezne in izbirne cestninske ceste, za katere se plačuje cestnina glede na prevoženo razdaljo po cestninski cesti, so določene v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe, pri čemer so za vsako cesto določeni odseki in njihove prevozne razdalje.
(2) Cestninske ceste, za katere se plačuje cestnina glede na določen čas uporabe cestninske ceste, so vse avtoceste in hitre ceste, ki so v upravljanju Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji in so v ta namen posebej označene s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Pobiranje cestnine na javni cesti, ki ni določena kot cestninska cesta, je prepovedano.
4. člen 
(upravljavec cestninskih cest, ki izvaja nadzor nad plačevanjem cestnine) 
Upravljavec cestninskih cest, ki na podlagi javnega pooblastila, določenega v zakonu, ki ureja cestninjenje, izvaja nadzor nad plačevanjem cestnine, je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji.
II. CESTNINJENJE GLEDE NA PREVOŽENO RAZDALJO 
5. člen 
(cestninski razredi) 
Vozila, za katera se plačuje cestnina glede na prevoženo razdaljo po cestninski cesti, se glede na vrsto vozila, njegovo največjo dovoljeno maso in število osi na njem razvrščajo v naslednje cestninske razrede:
– prvi cestninski razred: motorna vozila z dvema osema, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg;
– drugi cestninski razred: motorna vozila s tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in skupine vozil s tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3.500 kg;
– tretji cestninski razred: motorna vozila z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in skupine vozil z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3.500 kg.
6. člen 
(plačevanje cestnine) 
(1) Cestnina se pri cestninjenju glede na prevoženo razdaljo plačuje z dobroimetjem na OBU napravi (predplačilo) ali s poznejšim plačilom na podlagi računa (poplačilo).
(2) Pri predplačilu je treba zagotoviti zadostno višino dobroimetja na OBU napravi. Dobroimetje se lahko na OBU napravo naloži:
– na cestninskih uporabniških točkah z gotovino ali plačilnimi karticami, ki jih določi upravljavec cestninskih cest,
– prek spletnega portala upravljavca cestninskih cest s plačilnimi karticami, ki jih določi upravljavec cestninskih cest,
– z nakazilom na transakcijski račun upravljavca cestninskih cest na podlagi predhodno izdelane ponudbe na spletnem portalu upravljavca cestninskih cest.
(3) Pri poplačilu lahko uporabnik elektronskega cestninjenja na cestninski uporabniški točki OBU napravo veže na plačilne kartice, ki jih določi upravljavec cestninskih cest, ali pa neposredno z upravljavcem cestninskih cest sklene pogodbo o odloženem plačevanju cestnine.
(4) Cenik cestnine omogoča proračunskim uporabnikom, ki cestnino plačujejo brezgotovinsko, plačevanje cestnine v rokih, ki jih določata zakon, ki ureja javne finance, in zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
7. člen 
(uporaba OBU naprave na vozilu s preskusnimi tablicami) 
(1) Če se na vozilu uporabljajo trajne preskusne tablice, se OBU naprava nanaša na registrsko številko trajnih preskusnih tablic in emisijski razred vozila EURO 0. V tem primeru se lahko OBU naprava prenaša med vozili skupaj s trajnimi preskusnimi tablicami iste registrske številke.
(2) Če se na vozilu uporabljajo preskusne tablice, ki omogočajo uporabniku začasno uporabo neregistriranega vozila (v nadaljnjem besedilu: začasne preskusne tablice), mora biti za vožnjo po cestninski cesti vozilo opremljeno z OBU napravo, ki se nanaša na registrsko številko začasnih preskusnih tablic in ustrezen emisijski razred vozila EURO. Ko so za tako vozilo pridobljene druge registrske tablice, je treba na cestninski uporabniški točki spremeniti registrsko številko vozila, ki je zapisana na OBU napravi.
III. CESTNINJENJE GLEDE NA DOLOČEN ČAS UPORABE CESTNINSKE CESTE 
8. člen 
(cestninski razredi) 
Vozila, za katera se plačuje cestnina glede na dolžino časovnega obdobja, v katerem se cestninska cesta uporablja, se razvrščajo v tri cestninske razrede, in sicer:
– prvi cestninski razred: enosledna vozila s priklopnim vozilom ali brez njega;
– drugi cestninski razred A: bivalna vozila in dvosledna vozila z višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega;
– drugi cestninski razred B: dvosledna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega.
9. člen 
(prodajna cena elektronskih vinjet) 
(1) Prodajne cene elektronskih vinjet, ki vključujejo davek na dodano vrednost, znašajo:
– letna elektronska vinjeta za prvi cestninski razred 55 eurov, za drugi cestninski razred A 110 eurov in za drugi cestninski razred B 220 eurov;
– polletna elektronska vinjeta za prvi cestninski razred 30 eurov;
– mesečna elektronska vinjeta za drugi cestninski razred A 30 eurov in za drugi cestninski razred B 60 eurov;
– tedenska elektronska vinjeta za prvi cestninski razred 7,50 eura, za drugi cestninski razred A 15 eurov in za drugi cestninski razred B 30 eurov.
(2) Proračunski uporabniki plačujejo elektronske vinjete v rokih, ki jih določata zakon, ki ureja javne finance, in zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
10. člen 
(izdajatelj elektronskih vinjet) 
Upravljavec cestninskih cest, ki na podlagi javnega pooblastila, določenega v zakonu, ki ureja cestninjenje, izdaja elektronske vinjete, je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji.
11. člen 
(postopek in način namestitve tehnične naprave na vozilo) 
(1) Namestitev in odstranitev tehnične naprave, ki preprečuje nadaljnjo uporabo cestninske ceste (v nadaljnjem besedilu: lisice), izvaja cestninski nadzornik.
(2) Lisice se lahko namestijo le na vozilo, ki je ustavljeno tako, da ne ovira ali ogroža drugih udeležencev v cestnem prometu, ter če je le mogoče, na sprednje levo kolo vozila in v skladu z navodili proizvajalca lisic.
(3) Vozila, na katero so nameščene lisice, cestninski zavezanec ne sme odpeljati ali premikati, dokler niso odstranjene.
(4) Cestninski nadzornik vsako vozilo, na katero se namestijo lisice, fotografira in napiše zapisnik o stanju vozila.
(5) Če je zaradi namestitve ali odstranitve lisic vozilo poškodovano, upravljavec cestninskih cest iz 4. člena te uredbe lastniku vozila poravna nastalo škodo.
(6) Stroški namestitve in odstranitve lisic se plačajo upravljavcu cestninskih cest iz 4. člena te uredbe.
(7) Cestninski nadzornik odstrani z vozila lisice takoj ali najpozneje v dveh urah po predložitvi dokazila o plačilu cestnine ali nakupu elektronske vinjete ter plačilu stroškov njihove namestitve in odstranitve.
(8) Za namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev lisic se zaračuna odškodnina v višini njihove dvakratne nabavne vrednosti, ki jo upravljavec cestninskih cest iz 4. člena te uredbe objavi na svoji spletni strani. Odškodnino plača lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, na katero so bile nameščene lisice.
(9) Višina stroškov namestitve in odstranitve lisic znaša 50 eurov.
12. člen 
(preusmeritev prometa na cestninsko cesto) 
(1) Če je zaradi izvajanja vzdrževalnih del v javno korist ali investicijskih vzdrževalnih del ali drugih razlogov (npr. javna prireditev, izredni dogodek, naravna nesreča) delno ali popolnoma zaprta vzporedna cesta in je promet, ki ga ni mogoče preusmeriti na necestninsko cesto, s soglasjem upravljavca cestninskih cest preusmerjen na cestninsko cesto, na odseku, ki velja kot obvoz, ni treba uporabljati elektronske vinjete.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko promet s soglasjem upravljavca preusmeri na cestninsko cesto tudi v primeru, ko se na vzporedni cesti omeji promet motornih vozil, ki lahko uporabljajo cestninsko cesto, zaradi doseganja ciljev, ki so določeni v državnih razvojnih aktih, če prometa ni mogoče preusmeriti na drugo necestninsko cesto ali druga necestninska vzporedna cesta iz upravičenih razlogov (npr. iz razlogov prometne varnosti, pretočnosti prometa, varstva bivalnega okolja ob necestninski cesti) ne more prevzeti dodatnega prometa. Na odseku, ki velja kot obvoz, ni treba uporabljati elektronske vinjete.
(3) Razloge za omejitev prometa motornih vozil na vzporedni cesti in upravičene razloge iz prejšnjega odstavka mora v vlogi za izdajo soglasja izkazati upravljavec ceste, s katere se preusmerja promet. Če razlogi iz prejšnjega stavka ne izkazujejo potrebe po preusmeritvi prometa na cestninsko cesto, upravljavec cestninskih cest soglasja ne izda.
(4) Upravljavec cestninskih cest na svoji spletni strani objavi odseke cestninskih cest, ki veljajo kot obvoz in na katerih ni treba uporabljati elektronske vinjete.
(5) Vozila, ki uporabljajo cestninsko cesto zaradi obvoza in nimajo elektronske vinjete, to cesto zapustijo na prvem odprtem izvozu oziroma izvozu, ki ga določi upravljavec cestninskih cest.
IV. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
13. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo cestninski nadzorniki.
(2) Nadzor v zvezi z uporabo elektronskih vinjet opravljata tudi policija in Finančna uprava Republike Slovenije.
14. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 5.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki pobira cestnino na javni cesti, ki ni določena kot cestninska cesta (tretji odstavek 3. člena).
(2) Z globo 3.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
(5) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki odpelje ali premakne vozilo, na katero so nameščene lisice (tretji odstavek 11. člena).
(6) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(7) Z globo 300 eurov se za prekršek iz petega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
V. KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe) 
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 77/16, 63/17, 14/18, 74/18, 78/19 in 105/20).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se Uredba o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 77/16, 63/17, 14/18, 74/18, 78/19 in 105/20) v delu, ki se nanaša na vinjete, izdane v obliki nalepke, uporablja do poteka njihove veljavnosti.
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 1. decembra 2021.
Št. 00710-86/2021
Ljubljana, dne 11. novembra 2021
EVA 2021-2430-0134
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti