Uradni list

Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021

Kazalo

3449. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec, stran 10097.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora- ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 20. redni seji dne 20. oktobra 2021 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem Odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Žalec (v nadaljnjem besedilu: Odlok) se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Žalec.
(2) Oskrbna območja so razvidna iz grafičnega dela Odloka.
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem Odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
3. člen 
(1) Ta Odlok vsebuje:
– vrste obstoječe komunalne opreme, ki jo Občina Žalec zagotavlja na oskrbnih območjih,
– oskrbna območja,
– stroške obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem Odlokom so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpO) in deležem površine objekta (DtO),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(3) Sestavni del tega Odloka so tudi naslednje grafične priloge:
– Priloga 1 – Prikaz cestnega omrežja in oskrbnega območja cest,
– Priloga 2 – Prikaz kanalizacijskega omrežja in oskrbnega območja kanalizacije,
– Priloga 3 – Prikaz vodovodnega omrežja in oskrbnega območja vodovoda,
– Priloga 4 – Prikaz javnih površin in oskrbnega območja javnih površin.
(4) Ta Odlok določa tudi občinske oprostitve in olajšave pri plačilu komunalnega prispevka.
II. OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA IN OSKRBNA OBMOČJA 
4. člen 
(vrste obstoječe komunalne opreme) 
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Žalec obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– ceste (oznaka oskrbnega območja C),
– kanalizacija (oznaka oskrbnega območja K),
– vodovod (oznaka oskrbnega območja V) in
– javne površine (oznaka oskrbnega območja JP).
III. PODLAGE IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
5. člen 
(stroški obstoječe komunalne opreme) 
(1) Stroški obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere so določeni skladno z 22. členom uredbe.
(2) Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Vrednost [€]
Ceste
OSO_C
84,136,710.00
Kanalizacija
OSO_K
45,353,154.98
Vodovod
OSO_V
34,911,497.11
Javne površine
OSO_JP
/*
*Vrednost na enoto mere gradbenih parcel (CpO) za javne površine je povzeta po Pravilniku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18). Posledično skupne vrednosti za javne površine ni mogoče podati.
(3) Stroški obstoječe komunalne po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, preračunani na m2 površine gradbene parcele (Cpo) in m2 bruto tlorisne površine objekta (Cto) znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Cpo [EUR/m2]
Cto [EUR/m2]
Ceste
OSO_C
8,26
25,03
Kanalizacija
OSO_K
10,15
24,08
Vodovod
OSO_V
3,92
12,20
Javne površine
OSO_JP
0,70
2,00
6. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele in deležem površine objekta) 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem bruto tlorisne površine stavbe (Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na obravnavanem območju opremljanja je Dpo:Dto = 0,4:0,6.
7. člen 
(faktor namembnosti objekta) 
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
Klas. št.
Vrsta objekta
Faktor namembnosti objekta (Fn)
111
Enostanovanjske stavbe 
1,0
1121
Dvostanovanjske stavbe
1,0
1122
Tri in večstanovanjske stavbe
1,1
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
1,0
121
Gostinske stavbe
1,2
122
Poslovne in upravne stavbe 
1,2
123
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnost
1,2
124
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
1,3
125
Industrijske in skladiščne stavbe
0,9
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
0,9
1265
Stavbe za šport
1,0
127
Druge nestanovanjske stavbe
0,7
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
0,7
1272
Obredne stavbe
0,7
2411
Športna igrišča
1,0
2412
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
1,0
2420
Drugi gradbeni inženirski objekti
0,5
3
Drugi gradbeni posegi 
0,5
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor namembnosti objekta določi glede na skupino iz zgornje tabele, v katero se na podlagi enotne klasifikacije vrst objektov (CC-SI), objekt razvrsti. V primeru, da namembnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor namembnosti objekta za stavbe po tem odloku 1,0, za gradbeno inženirske objekte in za druge gradbene posege pa 0,5.
8. člen 
(računski faktor površine) 
(1) Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
Klas. št.
Vrsta objekta
Faktor površine (Fp)
111
Enostanovanjske stavbe 
4,0
1121
Dvostanovanjske stavbe
4,0
1122
Tri in večstanovanjske stavbe
4,0
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
4,0
121
Gostinske stavbe
4,0
122
Poslovne in upravne stavbe 
2,0
123
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnost
2,0
124
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
4,0
125
Industrijske in skladiščne stavbe
2,0
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
4,0
1265
Stavbe za šport
2,0
127
Druge nestanovanjske stavbe
4,0
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
4,0
1272
Obredne stavbe
4,0
2411
Športna igrišča
1,0
2412
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
2,0
9. člen 
(prispevna stopnja) 
(1) Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. Prispevna stopnja zavezanca (psz) je enaka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na območju cele občine in znaša:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Prispevna stopnja zavezanca (psz) [%]
Ceste
OSO_C
60
Kanalizacija
OSO_K
50
Vodovod
OSO_V
80
Javne površine
OSO_JP
100
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
10. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določauredba.
11. člen 
(1) Zavezanec, kateremu je bil komunalni prispevek odmerjen zaradi objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje bruto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, plača komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zavezancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede plačila navedejo na odločbi.
(2) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri pristojni Upravni enoti ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca izvede v roku 30 dni. Zavezanec mora k vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati, vendar le v primeru, če si pristojni organ občine tega dokazila ne more pridobiti sam po uradni dolžnosti.
12. člen 
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 
(1) V primeru spremembe namembnosti obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem objekta. Če je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
Kpi = Kp (novo stanje objekta) – KP (staro stanje objekta) 
(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(3) Če o plačilu komunalnega prispevka dokumentacija ne obstaja, se šteje, da so lastniki vseh zgradb, zgrajenih pred letom 1967 in vseh zgradb, ki jim je bilo gradbeno dovoljenje izdano do uveljavitve tega odloka, plačali komunalni prispevek za vso infrastrukturo, zgrajeno na lokaciji, na katero je objekt že bil priključen ob uveljavitvi tega odloka. Starost objekta lastniki dokazujejo z uporabnim dovoljenjem ali drugo dokumentacijo. Za vso javno infrastrukturo, na katero se objekt priključuje na novo, zavezanec plača komunalni prispevek po veljavnem odloku.
(4) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta je breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka na strani investitorja. Investitor mora ob tem predložiti vso s področnimi predpisi zahtevano dokumentacijo za odstranitev objekta.
V. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
(oprostitve komunalnega prispevka) 
Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalo opremo se v celoti oprosti za gradnjo naslednjih vrst objektov:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki nima samostojnih priključkov na komunalno opremo,
– za gradnjo enostavnih objektov,
– za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta,
– v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji,
– za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Ta odlok, vključno s prilogami, je na vpogled na sedežu Občine Žalec.
15. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13).
(2) Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega Odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
16. člen 
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-0001/2020
Žalec, dne 20. oktobra 20121
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti