Uradni list

Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021

Kazalo

3423. Uredba o hišnem redu integracijske hiše, stran 9986.

  
Na podlagi prvega odstavka 94. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 54/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o hišnem redu integracijske hiše 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa pravila bivanja v integracijski hiši in drugih nastanitvenih zmogljivostih urada Vlade Republike Slovenije, pristojnega za oskrbo in integracijo migrantov (v nadaljnjem besedilu: urad), namenjenih nastanitvi oseb s priznano mednarodno zaščito (v nadaljnjem besedilu: nastanitvene zmogljivosti).
2. člen 
(namen) 
(1) Ta uredba se uporablja za nastanjene osebe s priznano mednarodno zaščito (v nadaljnjem besedilu: nastanjene osebe) v prostorih nastanitvenih zmogljivostih in na pripadajočih zemljiščih.
(2) Nastanjene osebe morajo poleg določb te uredbe spoštovati tudi navodila in ukrepe, povezane z varnostjo, organizacijo in bivanjem v nastanitvenih zmogljivostih, ki jih dajejo uslužbenci urada (v nadaljnjem besedilu: uradne osebe) in osebe, ki v nastanitvenih zmogljivostih opravljajo dela in naloge na podlagi pogodbenega razmerja z Republiko Slovenijo.
3. člen 
(postopek nastanitve) 
(1) Postopek v zvezi z nastanitvijo v nastanitvene zmogljivosti vodi uradna oseba, ki nastanjeni osebi izroči izvod te uredbe v njej razumljivem jeziku in jo tudi ustno seznani z določbami te uredbe in določbami požarnega reda ter z ukrepi, ki se v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 54/21; v nadaljnjem besedilu: zakon) lahko izrečejo za težje kršitve hišnega reda. Nastanjena oseba o tem podpiše izjavo o seznanitvi iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Ob nastanitvi nastanjena oseba prejme ključe, s katerimi dostopa do stanovanja oziroma sobe (v nadaljnjem besedilu: stanovanjska enota) in za katere je osebno odgovorna. Če nastanjena oseba ključ izgubi, mora o tem obvestiti uradno osebo, ki priskrbi nadomestni ključ.
(3) Nastanjena oseba ob vselitvi podpiše prevzemni zapisnik – reverz na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe. Prevzemni zapisnik – reverz vsebuje popis stvari, ki so v stanovanjski enoti.
4. člen 
(preselitev nastanjene osebe) 
(1) Preselitev nastanjene osebe v druge nastanitvene zmogljivosti se izvede:
– iz razlogov za preselitev nastanjenih oseb, določenih v drugem odstavku 94. člena zakona,
– na zahtevo uradne osebe,
– na prošnjo nastanjene osebe.
(2) Preselitev nastanjene osebe na zahtevo uradne osebe se izvede, kadar to zahteva narava obnovitvenih in vzdrževalnih del ter v drugih primerih, povezanih z organizacijo in bivanjem v nastanitvenih zmogljivostih. V teh primerih se mora nastanjena oseba preseliti v drugo nastanitveno zmogljivost urada v roku, ki ga določi urad.
(3) Preselitev na prošnjo nastanjene osebe, ki jo nastanjena oseba pisno naslovi na urad, se izvede, če za preselitev obstajajo utemeljeni razlogi in razpoložljive zmogljivosti. V teh primerih se nastanjena oseba preseli v drugo nastanitveno zmogljivost urada v roku, ki ga določi urad in ne sme biti daljši od desetih dni.
5. člen 
(izselitev nastanjene osebe) 
(1) Nastanjena oseba se mora po poteku pravice do nastanitve v nastanitvenih zmogljivostih iz teh takoj izseliti.
(2) Nastanjena oseba se lahko na lastno željo predčasno izseli iz nastanitvenih zmogljivosti, o datumu izselitve pa mora uradno osebo obvestiti najmanj pet delovnih dni pred izselitvijo.
(3) Nastanjena oseba, ki se ji izreče ukrep iz tretje alineje 95. člena zakona, se mora izseliti v roku, ki ga določi urad.
(4) Ob izselitvi mora nastanjena oseba stanovanjsko enoto oddati v stanju, v kakršnem ji je bila dodeljena. Ključe stanovanjske enote izroči uradni osebi, ki preveri stanje stanovanjske enote in inventarja. Uradna oseba in nastanjena oseba ugotovljeno stanje potrdita s podpisom zapisnika iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
(5) Ob izselitvi mora nastanjena oseba odnesti s seboj vse svoje stvari. Z najdenimi predmeti in gotovino se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z najdenimi stvarmi.
6. člen 
(uporaba prostorov in opreme) 
Nastanjena oseba mora prostore in opremo uporabljati kot dober gospodar.
7. člen 
(uporaba večnamenskega prostora) 
(1) Večnamenski prostori nastanitvenih zmogljivosti so namenjeni izključno izvajanju programov integracije in prostočasnih dejavnosti nastanjenih oseb.
(2) Uporaba stanovanjskih enot, skupnih prostorov in pripadajočega zemljišča je dovoljena v skladu z njihovim namenom.
(3) Če se nastanjene osebe med seboj ne morejo dogovoriti o souporabi skupne opreme, se uporaba določi s posebnim razporedom, ki ga pripravi uradna oseba.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko v primeru povečane potrebe po stanovanjskih zmogljivostih večnamenski prostori preuredijo v bivalne enote.
8. člen 
(obiski in odsotnost) 
(1) V nastanitvenih zmogljivostih so po predhodni najavi in odobritvi uradne osebe dovoljeni obiski. Obiskovalci lahko prenočijo pri nastanjenih osebah, vendar ne več kot tri zaporedne nočitve. Obiskovalci morajo spoštovati hišni red nastanitvenih zmogljivosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko uradna oseba v primeru višje sile obiske prepove.
(3) Nastanjena oseba mora vsako predvideno odsotnost, daljšo od petih dni, sporočiti uradni osebi.
9. člen 
(nadzor) 
(1) Uradna oseba v nastavitvenih zmogljivostih in na pripadajočem zemljišču opravlja redne nadzorne obiske, ugotavlja stanje stanovanjskih enot, skupnih prostorov in pripadajočega zemljišča ter o ogledih vodi ugotovitveni zapisnik iz Priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Uradna oseba ima pravico in dolžnost vstopati v stanovanjsko enoto nastanjene osebe zaradi vzdrževanja prostorov ali nadzora nad izvajanjem hišnega reda. Uradna oseba v stanovanjsko enoto vstopa v prisotnosti nastanjene osebe, izjemoma pa tudi v njeni odsotnosti, če je to nujno zaradi zagotavljanja varnosti in reda ali varovanja premoženja.
10. člen 
(ravnanje z osebnimi stvarmi) 
Nastanjena oseba mora za osebno varnost in varnost osebnih stvari, denarja in drugih dragocenosti poskrbeti sama. Urad za osebne stvari nastanjene osebe ne odgovarja.
11. člen 
(dolžnosti nastanjenih oseb) 
Nastanjene osebe morajo:
1. spoštovati integriteto uradnih oseb;
2. skrbeti za čistočo stanovanjske enote, skupnih prostorov in pripadajočega zemljišča;
3. v najkrajšem možnem času sporočiti okvaro naprav, poškodovanje prostorov ali opreme pristojni osebi;
4. varčno uporabljati vodo in elektriko;
5. sušiti perilo in oblačila na primernih sušilnih mestih;
6. upoštevati in izvajati predpisane ukrepe varstva pred požarom iz požarnega reda.
12. člen 
(sodelovanje pri vzdrževanju reda in čistoče) 
(1) Nastanjene osebe v skladu z drugo alinejo prejšnjega člena medsebojno sodelujejo pri vzdrževanju reda in čistoče skupnih prostorov in pripadajočega zemljišča integracijske hiše.
(2) Uradna oseba določi oblike sodelovanja nastanjenih oseb pri opravljanju skupnih opravil.
13. člen 
(prepovedi) 
Zaradi zagotavljanja varnosti in reda je v nastanitvenih zmogljivostih prepovedano:
1. izražati kakršno koli obliko rasne, verske, nacionalne, spolne, politične ali druge nestrpnosti;
2. imeti žaljiv ali nasilen odnos do sostanovalcev, uradnih oseb in obiskovalcev;
3. posedovati ali uporabljati orožje ali eksplozivne snovi;
4. odtujevati predmete;
5. namerno uničevati prostore in opremo;
6. omogočati neodobreno bivanje drugim osebam;
7. vnašati ali uživati alkoholne pijače in druge prepovedne opojne snovi;
8. izdelati dvojnik ključa ali ključ dati v uporabo drugi osebi;
9. na okensko polico postavljati predmete, ki bi lahko ogrožali varnost sostanovalcev ali mimoidočih;
10. metati odpadke in druge stvari skozi okno ali v straniščno školjko;
11. vnašati in voditi v prostore živali, razen živali, šolanih za spremstvo osebam, potrebnih pomoči;
12. vnašati v prostore ali v njih premeščati, predelovati ali odstranjevati pohištvo, grelne aparate, električne aparate in drugo opremo brez dovoljenja pristojne osebe;
13. uporabljati naprave, ki povzročajo hrup ali drugače motijo okolico;
14. kaditi.
14. člen 
(seznanitev z uredbo) 
Besedilo te uredbe se v slovenskem in angleškem jeziku izobesi na vidnem mestu nastanitvenih zmogljivosti.
KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o hišnem redu integracijske hiše (Uradni list RS, št. 22/17).
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 9. novembra 2021.
Št. 00701-27/2021
Ljubljana, dne 4. novembra 2021
EVA 2021-1542-0006
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost