Uradni list

Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021

Kazalo

3422. Uredba o hišnem redu azilnega doma, stran 9979.

  
Na podlagi četrtega odstavka 82. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 54/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o hišnem redu azilnega doma 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S to uredbo se določa hišni red azilnega doma, njegovih izpostav in nastanitvenih kapacitet, vzpostavljenih na meji oziroma v bližini meje ali na območju letališča oziroma sidrišča (v nadaljnjem besedilu: azilni dom).
(2) S hišnim redom se določa organizacija bivanja oseb, ki so v skladu z določbami Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 54/21; v nadaljnjem besedilu: zakon) nastanjene v azilnem domu.
2. člen 
(nadzor nad izvajanjem hišnega reda) 
Za nadzor nad izvajanjem hišnega reda je zadolžena varnostna služba, s katero ima urad Vlade Republike Slovenije, pristojen za oskrbo in integracijo migrantov (v nadaljnjem besedilu: urad), sklenjeno pogodbo.
3. člen 
(naloge varnostne službe) 
(1) Varnostna služba izvaja svoje naloge v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, pri čemer upošteva določbe hišnega reda in načrt varovanja območja azilnega doma.
(2) Naloge varnostne službe so:
1. varovanje ljudi in premoženja na območju azilnega doma;
2. nadziranje, evidentiranje in ugotavljanje upravičenosti vstopanja in izstopanja v območje azilnega doma;
3. skladno z zakonskimi pooblastili površinsko pregledovanje vrhnjih oblačil in prtljage;
4. nadziranje in varovanje na območju azilnega doma s pomočjo tehničnih sredstev in z obhodi;
5. ukrepanje v skladu z zakonskimi pooblastili v primeru ogroženosti oseb, ki so na območju azilnega doma;
6. izvajanje ukrepov za varstvo pred požarom, ki so določeni s požarnim redom;
7. izvajanje zaščitnih in evakuacijskih ukrepov;
8. izvajanje ukrepov za zagotavljanje javnega reda in miru v skladu s predpisi;
9. vodenje seznama dnevne prisotnosti nastanjenih oseb.
4. člen 
(preverjanje prisotnosti) 
(1) Pooblaščene uradne osebe urada iz petega odstavka 82. člena zakona na podlagi seznama dnevne prisotnosti nastanjenih oseb, ki ga v skladu z 9. točko drugega odstavka prejšnjega člena vodi varnostna služba, dnevno preverjajo prisotnost nastanjenih oseb.
(2) Nastanjene osebe morajo omogočiti preverjanje prisotnosti v njihovih sobah, pri čemer mora biti istovetnost jasno izkazana (obraz mora biti viden). Pooblaščenim uradnim osebam urada iz petega odstavka 82. člena zakona morajo omogočiti vstop v sobo. Če je soba zaklenjena, ključ ne sme biti v ključavnici.
5. člen 
(dejavnosti v azilnem domu) 
(1) Dejavnosti nastanjenih oseb v azilnem domu potekajo v skladu z razporedom, ki ga določi predstojnik urada in se objavi na oglasni deski azilnega doma. Med 22. in 6. uro je nočni mir in počitek, ko dejavnosti, ki motijo nočni mir in počitek, niso dovoljene.
(2) Vsebinski in časovni razpored dejavnosti nastanjenih oseb ter razdelitve obrokov prehrane se objavi na oglasni deski azilnega doma.
6. člen 
(vstop in izhod iz azilnega doma) 
(1) Vstop nastanjenih oseb v azilni dom in izhod iz njega sta dovoljena z veljavno izkaznico prosilca za mednarodno zaščito (v nadaljnjem besedilu: izkaznica). Nastanjene osebe lahko vstopajo in izstopajo iz azilnega doma od ponedeljka do četrtka od 6. do 23. ure, ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih pa do 1. ure. Mladoletniki brez spremstva lahko vstopajo in izstopajo iz azilnega doma od ponedeljka do petka od 6. do 21. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa do 22. ure.
(2) Vstop in izstop sta možna tudi izven navedenih ur iz naslednjih razlogov, ki jih varnostna služba evidentira na seznam dnevne prisotnosti nastanjenih oseb:
– če je nastanjena oseba zaposlena v skladu s 87. členom zakona in narava dela zahteva odsotnost iz azilnega doma izven ur, določenih v prejšnjem odstavku, kar oseba dokazuje socialnemu delavcu azilnega doma s predložitvijo pogodbe o zaposlitvi ali potrdilom delodajalca, iz katerega je razviden delovni čas nastanjene osebe;
– iz drugih opravičljivih razlogov, kamor sodijo aktivnosti, ki so povezane z urejanjem življenjskih situacij in organizirane aktivnosti. Razlogi so razvidni iz dokazil, ki jih nastanjena oseba predloži socialnemu delavcu azilnega doma.
(3) Nastanjena oseba ob izhodu receptorju izroči ključe svoje sobe in prevzame izkaznico, ob vstopu pa izkaznico izroči receptorju in prejme ključ sobe.
(4) Če nastanjena oseba ob vstopu v azilni dom zavrne pregled, določen v sedmi alineji 89. člena zakona, ali pregled, določen v 3. točki drugega odstavka 3. člena te uredbe, se ji vstop v azilni dom ne dovoli.
7. člen 
(gibanje v azilnem domu) 
(1) Nastanjenim osebam ni dovoljeno vstopati v prostore uprave, prostore, ki so označeni kot upravno območje in prostore, ki so posebej označeni z oznako prepovedi vstopa.
(2) Nastanjene osebe lahko prehajajo v nastanitvene oddelke, kjer niso nastanjene, le zaradi izvajanja določenih prostočasnih dejavnosti in obiska socialnega delavca azilnega doma. Prehajanje v druge nastanitvene oddelke je nastanjenim osebam izjemoma dovoljeno tudi z izrecnim dovoljenjem socialnega delavca azilnega doma.
(3) Osebe, ki so nastanjene v sprejemnih prostorih, teh brez spremstva pristojnih oseb ne smejo zapustiti. Ob nastanitvi se jim določi soba, ki je ne smejo zamenjati. Stiki med osebami, ki so nastanjene v sprejemnih prostorih, in nastanjenimi osebami niso dovoljeni.
(4) Sanitarno-dezinfekcijski in preventivni zdravstveni pregled se opravi v za to namenjenem prostoru azilnega doma, v katerem se zaradi opravljanja del in nalog zadržuje le medicinsko osebje.
8. člen 
(obiski) 
(1) Obiski nastanjenih oseb so dovoljeni v skladu z urnikom, ki je objavljen na oglasnih deskah azilnega doma. Nastanjene osebe praviloma sprejemajo svoje obiskovalce v za to namenjenem prostoru, izjemoma pa tudi v svoji sobi. Obisk je dovoljen le s predhodno izdano dovolilnico za obisk, ki jo izda socialni delavec azilnega doma. Obrazec dovolilnice za obisk je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Obiski vlagateljev namere niso dovoljeni, lahko pa jih obiščeta pravni zastopnik in zakoniti zastopnik.
(3) Obiskovalci ne smejo ostati v azilnem domu izven dovoljenega časa.
(4) Obiskovalci nastanjene osebe morajo na recepciji predložiti svoj identifikacijski dokument. Obiskovalce se vpiše na seznam obiskovalcev in se jim dodeli identifikacijska kartica obiskovalca. Oblika identifikacijske kartice obiskovalca nastanjene osebe je določena v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe
(5) Obiskovalci morajo identifikacijske kartice nositi na vidnem mestu, v objektu pa se lahko gibljejo samo v spremstvu nastanjene osebe.
9. člen 
(bivanje v azilnem domu) 
(1) Osebi se po sprejemu prošnje za mednarodno zaščito določita nastanitveni objekt in nastanitvena soba. Nastanjena oseba dodeljene sobe ne sme samovoljno zamenjati z drugo sobo niti odstraniti ali predelati opreme v njej. Nastanjena oseba mora v sobo sprejeti sostanovalce, če tako odredi socialni delavec azilnega doma.
(2) Zdravstveno osebje lahko v primeru suma na nalezljivo bolezen osebo nastani v za to namenjene prostore.
(3) Pristojne osebe imajo pravico in dolžnost vstopiti v nastanitvene sobe zaradi opravljanja svojih nalog. Vstopajo praviloma v prisotnosti nastanjenih oseb, ob izrednih dogodkih, sumu na kršitve hišnega reda, ob kršitvah hišnega reda, pri vzdrževanju objektov in prostorov pa lahko tudi med odsotnostjo nastanjenih oseb.
(4) Zdravstveno osebje skupaj s socialnim delavcem azilnega doma in varnostno službo praviloma enkrat tedensko opravi higienski pregled sob.
(5) Ob dodelitvi sobe socialni delavec azilnega doma seznani nastanjeno osebo s tem, da je le začasna uporabnica te sobe.
(6) Uporaba sob, skupnih prostorov in zunanjih površin je dovoljena skladno z njihovim namenom. V primeru izjemnih okoliščin se lahko spremeni kategorizacija nastanitvenih oddelkov.
(7) Uporaba skupne opreme se določi s posebnim razporedom, ki ga določi socialni delavec azilnega doma.
(8) V prostore, kjer so nastanjeni vlagatelji namere, ni dovoljeno ničesar vnašati.
(9) Za urejanje obrazcev, dovolilnic in druge dokumentacije, ki je povezana z uresničevanjem pravic, se določijo uradne ure socialne službe, ki se objavijo na oglasnih deskah nastanitvenih oddelkov azilnega doma.
(10) Vsa navodila in obvestila, ki vplivajo na bivanje v azilnem domu in uveljavljanje pravic in dolžnosti nastanjenih oseb, se prevedejo v jezike, ki jih nastanjene osebe razumejo, in objavijo na oglasni deski.
10. člen 
(obveznosti nastanjenih oseb) 
Nastanjene osebe v azilnem domu morajo:
1. skrbeti za osebno higieno in higieno bivalnih prostorov;
2. dnevno čistiti svoje sobe, jih vsaj enkrat tedensko temeljito pospraviti in omogočiti kontrolo čistoče;
3. vzdrževati čistočo skupnih prostorov in sanitarij;
4. sporočiti poškodovanje skupnih prostorov in opreme socialnemu delavcu azilnega doma;
5. upoštevati urnik obrokov hrane in dejavnosti;
6. informirati socialnega delavca ali zdravstveno osebje azilnega doma v primeru suma na nalezljivo bolezen;
7. upoštevati zakonodajo, ki se nanaša na ločevanje odpadkov;
8. vračati kartice Urbana, ki so jim bile dodeljene za dostop do institucij in uveljavljanje pravic;
9. ob prihodu v azilni dom izročiti kartico prosilca receptorju;
10. izvajati starševsko skrb nad otroci;
11. odlagati odpadke na za to določenih prostorih;
12. dopustiti in izvajati potrebne sanitarno-dezinfekcijske ukrepe;
13. varovati premoženje azilnega doma pred okvarami in poškodbami;
14. varčno uporabljati vodo in elektriko;
15. ob vstopu v azilni dom na zahtevo varnostne službe pokazati vsebino prtljage in omogočiti površinski pregled ter omogočiti pregled sobe, v kateri so nastanjene;
16. o izgubi izkaznice nemudoma obvestiti socialnega delavca azilnega doma, ki nastanjeno osebo napoti na uslužbenca ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ki je pristojen za operativne zadeve;
17. skrbeti za podaljšanje veljavnosti izkaznice;
18. sušiti perilo in oblačila na za to določenih sušilnih mestih;
19. upoštevati navodila in odredbe pristojnih oseb.
11. člen 
(prepovedi za nastanjene osebe) 
Zaradi zagotavljanja varnosti in reda je v prostorih azilnega doma prepovedano:
1. odnašati hrano, jedilni pribor in posodo iz jedilnice brez dovoljenja;
2. spreminjati razpored opreme po sobah in premeščati inventar iz enega v drug prostor;
3. pisati ter namestiti samolepilne nalepke ali plakate po stenah in opremi;
4. kaditi v skupnih prostorih ali prostorih, kjer je več oseb;
5. hraniti kolesa in druga prevozna sredstva v prostorih, ki temu niso namenjeni;
6. izražati rasno, versko, nacionalno, spolno, politično ali drugo nestrpnost v kakršni koli obliki;
7. imeti žaljiv ali nasilen odnos do pristojnih oseb, sostanovalcev, obiskovalcev in drugih oseb;
8. vnašati in uživati alkoholne pijače ter druge opojne snovi;
9. vnašati nevarne predmete in lahko vnetljive snovi;
10. neizpolnjevanje ukazov uradnih oseb, ki bi povzročilo hujše motnje v delovanju nastanitvene kapacitete;
11. izdelovati ali vnašati predmete, primerne za napad, pobeg ali storitev kaznivega dejanja;
12. namerno kršiti predpise o varstvu pred požarom, eksplozijo ali drugimi naravnimi nesrečami;
13. namerno povzročiti materialno škodo;
14. ovirati postopek nastanitve oseb v sobo;
15. opravljati pridobitvene dejavnosti v prostorih nastanitvene kapacitete;
16. snemati ali fotografirati razgovore z zaposlenimi na uradu oziroma osebami, ki z uradom sodelujejo na podlagi pogodb;
17. kršiti javni red in mir;
18. neupravičeno sprožati požarne alarme po oddelkih;
19. uporabljati lastne električne aparate brez dovoljenja.
12. člen 
(shranjevanja denarja in vrednostnih papirjev) 
Nastanjene osebe same skrbijo za svojo lastnino. Denar in vrednostne predmete lahko med delovnim časom izročijo uslužbencu urada, pristojnemu za finančne zadeve, oziroma socialnemu delavcu azilnega doma, ki jih shrani v varni omari. O tem se nastanjeni osebi izda potrdilo iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe. Predani denar in vrednostne papirje lahko nastanjene osebe prevzamejo pri uslužbencu urada, pristojnem za finančne zadeve, med njegovim delovnim časom.
13. člen 
(ravnanje s predmeti ob izselitvi) 
S predmeti, ki so jih nastanjene osebe zapustile po izselitvi iz azilnega doma, se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z najdenimi predmeti.
14. člen 
(gibanje mladoletnih otrok) 
Starši oziroma skrbniki morajo skrbeti, da se otroci ne gibljejo brez nadzora. Predšolski otroci lahko v jedilnico vstopajo samo v spremstvu staršev oziroma skrbnikov. Iz azilnega doma lahko otroci, mlajši od deset let, odidejo sami le s pisnim soglasjem staršev oziroma skrbnikov oziroma zakonitih zastopnikov.
15. člen 
(vnos prepovedanih predmetov, substanc) 
(1) Če nastanjena oseba vnese ali poskuša vnesti v azilni dom alkoholno pijačo ali druge opojne snovi, jih proti potrdilu začasno odvzame varnostna služba in jih shrani v varno omaro azilnega doma. O odvzemu prepovedanih substanc se obvesti policija, ki ravna v skladu s svojimi pooblastili.
(2) Varnostna služba proti potrdilu odvzame tudi druge predmete, s katerimi sta lahko ogrožena zdravje in varnost nastanjenih oseb (električni aparati, noži, manjši gospodinjski aparati itd.).
(3) Odvzeta alkoholna pijača iz prvega odstavka tega člena in odvzeti predmeti iz prejšnjega odstavka se nastanjeni osebi na njeno zahtevo vrnejo ob izselitvi iz azilnega doma. Obrazec potrdila o odvzemu iz prvega in drugega odstavka tega člena je določen v Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
16. člen 
(opravljanje religiozne dejavnosti) 
Nastanjene osebe lahko religiozne dejavnosti izvajajo na način, ki ne moti drugih nastanjenih oseb oziroma njihove okolice.
17. člen 
(višja sila) 
V primeru višje sile se pravila bivanja v azilnem domu prilagodijo usmeritvam in predpisom, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije.
18. člen 
(objava uredbe na oglasni deski) 
Besedilo te uredbe se izobesi na oglasnih deskah nastanitvenih oddelkov azilnega doma v slovenskem, angleškem, francoskem, bosanskem, srbskem, ruskem, albanskem, turškem jeziku, jezikih paštu in urdu, arabskem, tigrinskem, bengalskem, kurdskem jeziku in jeziku farsi ter po potrebi v drugih, nastanjenim osebam razumljivih jezikih.
KONČNI DOLOČBI 
19. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o hišnem redu azilnega doma (Uradni list RS, št. 24/17).
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 9. novembra 2021.
Št. 00701-28/2021
Ljubljana, dne 4. novembra 2021
EVA 2021-1542-0004
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost