Uradni list

Številka 168
Uradni list RS, št. 168/2021 z dne 25. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 168/2021 z dne 25. 10. 2021

Kazalo

3335. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Osilnica, stran 9788.

  
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19 in 30/19 – popr. in 34/19) in 15. člena Statuta Občine Osilnica je Občinski svet Občine Osilnica na 17. redni seji dne 1. 10. 2021 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Osilnica 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju celotne Občine Osilnica.
(2) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– stroške obstoječe komunalne opreme,
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere in
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(4) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
2. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Osilnica se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– občinske ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo ter signalizacijo,
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
4. člen 
(stroški obstoječe komunalne opreme) 
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme znašajo:
Obstoječa komunalna oprema
Stroški obstoječe komunalne opreme (EUR)
Lokalne ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje, javno razsvetljavo in signalizacijo
1.502.269,39
Javne poti s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje, javno razsvetljavo in signalizacijo
623.007,50
Javno vodovodno omrežje
1.099.510,91
Javno kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo
196.129,00
5. člen 
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, preračunani na enoto mere, znašajo:
Obstoječa komunalna oprema
Cpo (EUR/m2)
Cto (EUR/m2)
Lokalne ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje, javno razsvetljavo in signalizacijo
3,44
30,85
Javne poti s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje, javno razsvetljavo in signalizacijo
1,42
12,80
Javno vodovodno omrežje
3,19
29,62
Javno kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo
1,28
12,57
6. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto)
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je 0,5:0,5.
7. člen 
(faktor namembnosti objekta (Fn))
Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
CC-SI – klasifikacijska raven področja
CC-SI – klasifikacijska raven razreda
Fn
Stavbe
1110
Enostanovanjske stavbe
1
1121
Dvostanovanjske stavbe
1,1
1122
Tri in večstanovanjske stavbe
1,2
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
0,5
1211
Hotelske in podobne gostinske stavbe
1,3
1212
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
1,3
1220
Poslovne in upravne stavbe
1,3
1230
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,3
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1
1242
Garažne stavbe
1
1251
Industrijske stavbe
1,3
1252
Rezervoarji, silosi in skladišča
1
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo
0,5
1262
Muzeji, arhivi in knjižnice
0,5
1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
0,5
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
0,5
1265
Stavbe za šport
0,5
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
0,7
1272
Obredne stavbe
1
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
1
Gradbeni inženirski objekti
2112
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste 
1
2130
Letališke steze
1
2151
Pristanišča in plovbne poti
1
2301
Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
1,3
2302
Elektrarne in drugi energetski objekti
0,5
2303
Objekti kemične industrije
1,3
2304
Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje
1,3
2411
Športna igrišča
0,5
2412
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
0,5
2420
Drugi gradbeni inženirski objekti
0,7
8. člen 
(računski faktor površine (Fp))
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
CC-SI – klasifikacijska raven področja
CC-SI – klasifikacijska raven razreda
Fp
Stavbe
1110
Enostanovanjske stavbe
2,5
1121
Dvostanovanjske stavbe
2,5
1122
Tri in večstanovanjske stavbe
3
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
4
1211
Hotelske in podobne gostinske stavbe
4
1212
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
4
1220
Poslovne in upravne stavbe
3
1230
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
3
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
2,5
1242
Garažne stavbe
2,5
1251
Industrijske stavbe
4
1252
Rezervoarji, silosi in skladišča
2,5
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo
1,5
1262
Muzeji, arhivi in knjižnice
1,5
1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
1,5
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
1,5
1265
Stavbe za šport
1,5
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
1,5
1272
Obredne stavbe
2,5
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
2,5
9. člen 
(prispevna stopnja zavezanca (psz))
Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme, je:
Obstoječa komunalna oprema
psz (%)
Primarno cestno omrežje
30
Sekundarno cestno omrežje
30
Javno vodovodno omrežje
80
Javno kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo
80
10. člen 
(izračun komunalnega prispevka za stavbe) 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za stavbe izračuna tako, da se seštejeta delež komunalnega prispevka, ki odpade na gradbeno parcelo stavbe, in delež, ki odpade na bruto tlorisno površino stavbe, in sicer po naslednji enačbi:
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i) 
Zgornje oznake pomenijo:
– KPobstoječa(i): znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,
– Cpo(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
– Dpo: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,
– Cto(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
– Dto: delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– Fn: faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
– psz(i): prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (%),
– i: posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna kot seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme po enačbi:
KPobstoječa = ∑KPobstoječa(i) 
11. člen 
(izračun komunalnega prispevka za inženirske objekte) 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za gradbene inženirske objekte izračuna po naslednji enačbi:
KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz (i) 
Zgornje oznake pomenijo:
– AGIO: površina gradbenega inženirskega objekta,
– Dto: delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– Fn: faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
– psz(i): prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (%),
– i: posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna kot seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme po enačbi:
KPobstoječa = ∑KPobstoječa(i) 
III. OPROSTITVE KOMUNALENGA PRISPEVKA
12. člen 
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka po 226. členu ZUreP-2) 
(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalo opremo se oprosti za gradnjo:
– gospodarske javne infrastrukture v višini 100 %;
– gasilskih domov, otroških vrtcev in šol, kjer je pretežni investitor občina v višini 100 %;
– stavb krajevnih uradov in stavbe občin ter lokalnih skupnosti v višini 100 %;
– stavb za zdravstvo, muzeje, knjižnice, kjer je pretežni investitor občina v višini 100 %;
– enostavnih objektov v višini 100 %;
– nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta v višini 100 %;
– nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta v višini 100 %.
13. člen 
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka po 227. členu ZUreP-2) 
(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalo opremo se oprosti (po 227. členu ZUreP-2) za gradnjo:
– neprofitnih stanovanj v višini 100 % če je investitor občina in 25 % za ostale investitorje;
– nestanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI: 1271) v višini 70 %;
– večstanovanjskih stavb s stanovanji za bivanje starejših oseb, varovana stanovanja, kjer je pretežni investitor občina v višini 100 %, ostali investitorji 50 %.
(2) Ob oprostitvi iz 227. člena mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
IV. PRETEKLA VLAGANJA IN POGOBA O OPREMLJANJU 
14. člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj) 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo komunalno opremo ob predložitvi dokazil v primeru vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste obstoječe komunalne opreme bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila.
(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.
15. člen 
(pogodba o opremljanju) 
Če občina in investitor skleneta pogodbo o opremljanju za komunalno opremo iz veljavnega programa opremljanja, se pri odmeri komunalnega prispevka za novo komunalno opremo zaradi graditve objekta vlaganja investitorja v novo komunalno opremo, ki so bila dogovorjena s pogodbo o opremljanju, upoštevajo kot že poravnani komunalni prispevek za novo komunalno opremo. Pri tem je treba upoštevati naslednje:
– dokler investitor ne izvede vse komunalne opreme iz pogodbe o opremljanju, se šteje, da je komunalni prispevek poravnan delno ali v celoti najdlje do roka za dokončanje gradnje komunalne opreme, navedenega v pogodbi o opremljanju,
– po izgradnji komunalne opreme iz pogodbe o opremljanju se šteje, da je komunalni prispevek poravnan delno ali v celoti, če investitor izvede komunalno opremo v celotnem obsegu, navedenem v pogodbi o opremljanju, in občina to komunalno opremo tudi prevzame.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
(vpogled v elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je na vpogled na sedežu Občine Osilnica in na spletni strani občine.
17. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
18. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 13/12).
19. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0017/2021/1
Osilnica, dne 1. oktobra 2021
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti