Uradni list

Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021

Kazalo

3162. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, stran 9373.

  
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog 
1. člen 
V Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 69/19 in 157/20) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba v skladu z Direktivo (EU) 2017/2103 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ zaradi vključitve novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“ in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/387/PNZ (UL L št. 305 z dne 21. 11. 2017, str. 12), Delegirano direktivo Komisije (EU) 2019/369 z dne 13. decembra 2018 o spremembi priloge k Okvirnemu sklepu Sveta 2004/757/PNZ v zvezi z vključitvijo novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“ (UL L št. 66 z dne 7. 3. 2019, str. 3), Delegirano direktivo Komisije (EU) 2020/1687 z dne 2. septembra 2020 o spremembi priloge k Okvirnemu sklepu Sveta 2004/757/PNZ v zvezi z vključitvijo nove psihoaktivne snovi N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletoksi)fenil]metil]-5-nitro- 1H-benzimidazol-1-etanamin (izotonitazen) v opredelitev pojma „prepovedana droga“ (UL L št. 379 z dne 13. 11. 2020, str. 55) in Delegirano direktivo Komisije (EU) 2021/802 z dne 12. marca 2021 o spremembi priloge k Okvirnemu sklepu 2004/757/JHA glede vključitve novih psihoaktivnih snovi metil 3,3-dimetil-2-{[1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karbonil]amino}butanoat (MDMB-4en-PINACA) in metil 2-{[1-(4-fluorobutil)- 1H-indol-3-karbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoat (4F-MDMB- BICA) v opredelitev pojma „prepovedana droga“ (UL L št. 178 z dne 20. 5. 2021, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana direktiva 2021/802/EU) določa razvrstitev prepovedanih drog glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi, ki je lahko posledica njihove zlorabe, ter glede na uporabo v skupine I, II in III.«.
V drugem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– snovi pod a) in b) 1. točke 1. člena Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ z dne 25. oktobra 2004 o opredelitvi minimalnih določb glede elementov kaznivih dejanj in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami (UL L št. 335 z dne 11. 11. 2004, str. 8), zadnjič spremenjenega z Delegirano direktivo 2021/802/EU, (v nadaljnjem besedilu: Okvirni sklep 2004/757/PNZ);«.
2. člen 
V prilogi se v seznamu skupine I za zaporedno številko 268 dodajo nove zaporedne številke od 269 do 277, ki se glasijo:
»
Zap. št.
Prepovedana droga
Kemijsko ime
Kemijska formula
Molekulska masa
269. 
MDMB-4en-PINACA
metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)- 1H-indazol-3-karboksamido)butanoat
C20H27N3O3
357,5
270. 
4F-MDMB-BICA
metil 2-([[1-(4-fluorobutil)-1H-indol- 3-il]karbonil]amino)-3,3-dimetilbutanoat
C20H27FN2O3
362,4
271. 
DIFENIDIN
(±)-1-(1,2-difeniletil)piperidin
C19H23N
265,4
272. 
FLUBROMAZOLAM
8-bromo-6-(2-fluorofenil)-1-metil- 4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin
C17H12BrFN4
371,2
273. 
DIKLAZEPAM
7-kloro-5-(2-klorofenil)-1-metil-1,3-dihidro- 2H-1,4-benzodiazepin-2-on
C16H12Cl2N2O
319,2
274. 
KLONAZOLAM
6-(2-klorofenil)-1-metil-8-nitro- 4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin
C17H12ClN5O2
353,9
275. 
CUMYL-PEGACLONE
5-pentil-2-(2-fenilpropan-2-il)pirido[4,3-b]indol-1-on
C25H28N2O
372,5
276. 
5-METOKSI-N,N-DIALILTRIPTAMIN (5-MeO-DALT)
N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-il)etil]- N-(prop-2-en-1-il)prop-2-en-1-amin
C17H22N2O
270,4
277. 
3-FLUOROFENMETRAZIN (3-FPM)
2-(3-fluorofenil)-3-metilmorfolin
C11H14FNO
195,2
«. 
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-86/2021
Ljubljana, dne 7. oktobra 2021
EVA 2021-2711-0134
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost