Uradni list

Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021

Kazalo

3108. Spremembe Letnega programa statističnih raziskovanj za 2021 (velja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021), stran 9308.

  
Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) generalni direktor Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj določa
S P R E M E M B E    L E T N E G A   P R O G R A M A 
statističnih raziskovanj za 2021 (velja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021) 
V Letnem programu statističnih raziskovanj za 2021 (velja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021) (Uradni list RS, št. 171/20, 81/21 in 115/21) se v Prilogi 1 »Redni del« v poglavju 20 Transport in komunikacije, raziskovanje pod zaporedno številko 20.01 Dnevna mobilnost potnikov TR-MOB spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke 
in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
20
Transport 
in komunikacije
 
 
 
 
SURS
20.01
Dnevna mobilnost potnikov TR-MOB
Prikaz dnevne mobilnosti prebivalcev (starih od 15 do 84 let). Prikaz podatkov 
o poteh do 300 km. Pridobitev vhodnih podatkov za izračune prometnih modelov 
in ugotavljanje obremenitev okolja. 
Vprašalnik TR-MOB: prebivalci, 
ki so ali niso opravili vsaj eno pot na izbrani dan. Razlogi za neudeležbo v dnevni mobilnosti. Značilnosti poti do 300 km: čas začetka, namen, način prevoza/premikanja, cilj/zaključek poti (na koordinato stavbe 
z naslovom natančno), trajanje, dolžina, vrsta goriva uporabljenega avtomobila; možnosti parkiranja osebnega vozila, uporaba javnega prevoza, sopotništvo. Osnovni podatki 
o izbranem posamezniku (spol, leto rojstva) 
in gospodinjstvu (število članov gospodinjstva). Sodelovanje v raziskovanju. Administrativni/statistični viri: EMŠO, ime 
in priimek, datum rojstva, naslov do ravni MID hišne številke, telefonska številka, spol, starost, izobrazba, status aktivnosti, dohodek gospodinjstva in izbranega posameznika. 
Izbrani posameznik, star 15 do 84 let. Januar–februar – pilotno raziskovanje; april–junij in september–oktober – glavno raziskovanje. Administrativni vir: MNZ (CRP), do 1. 1. 2021. Statistični viri: DEM-PREB/ČL, DAK, SEL-SOC, RAVEN-DOH, REGISTRSKI POPIS, ADR-OSEBE. 
Obvezno za administrativne vire, prostovoljno 
za izbrane posameznike. 
Tekoče leto
Štiriletna
31. 5. 2022
«. 
V poglavju 21 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo se raziskovanje pod zaporedno številko 21.30 Popis kmetijskih gospodarstev POPIS-KME/10L spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke 
in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
21
Kmetijstvo, gozdarstvo 
in ribištvo
 
 
 
 
 
SURS
21.30
Popis kmetijskih gospodarstev POPIS-KME/10L
Spremljanje strukture kmetijskih gospodarstev: struktura kmetijske proizvodnje, podatki razvoja podeželja, delovna sila na kmetijskih gospodarstvih in druge pridobitne
Vprašalnik POPIS-KME/10L: upravitelj kmetijskega gospodarstva, vrsta lastništva kmetijskih zemljišč v uporabi, kmetijska 
in druga zemljišča (tudi pokrit prostor), namakanje, živina po vrstah, upravljanje kmetij, delovna sila, druge pridobitne dejavnosti, bivalni prostori živali, uporaba hranilnih snovi in živinskih gnojil 
na kmetiji, tehnike uporabe živinskih gnojil, prostori za živinska gnojila, sodelovanje 
Izbrane družinske kmetije 
ter poslovni subjekti, ki opravljajo kmetijsko dejavnost (kmetijska gospodarstva) večkrat 
v letu 2020 in januarja 2021. Administrativni viri: SKZG RS (Evidenca zakupnih razmerij), UVHVVR (EIRŽ, ERŽ, 
Obvezno za poslov. subjekte in admin. vire; prostovoljno za družinske kmetije
Različno glede 
na vsebino: referenčni dan 
v referenčnem letu, 
12 mesecem pred
Desetletna
29. 3. 2021
dejavnosti, bivalni objekti za živino, ravnanje z živinskimi gnojili.
v raziskovanju. Administrativni/statistični viri: lokacija, pravna oseba, upravitelj kmetijskega gospodarstva, vrsta lastništva kmetijskih zemljišč v uporabi, ekološko kmetovanje, kmetijska in druga zemljišča (tudi pokrit prostor), namakanje, živina 
po vrstah, upravljanje kmetij, delovna sila, druge pridobitne dejavnosti, razvoj podeželja, bivalni prostori živali, uporaba hranilnih snovi in živinskih gnojil na kmetiji, tehnike uporabe živinskih gnojil. Upravitelj kmetijskega gospodarstva, delovna sila, EMŠO, ime, priimek, telefon, datum rojstva, naslov, starost, spol, podatki 
o zakonskem stanu, izobrazbi, delovni aktivnosti, sorodstveno razmerje oziroma razmerje do nosilca gospodinjstva, (KMG_MID) identifikator kmetijskega gospodarstva. 
rastlinski semenski material), MKGP (RKG, RPGV, evidenca dejanske rabe, pridobitne dejavnosti, evidenca ekoloških pridelovalcev in predelovalcev, PRP, register obratov rej kokoši nesnic, podatkovna zbirka drobnica), ARSKTRP (mleko, neposredna plačila), KIS (CPZG), GURS (RPE, REN, Kataster stavb, Zemljiški kataster), MNZ (CRP), AJPES (PRS), ZGS (sestojna karta). ZRSVN (Traviščni habitatni tipi). Roki so v letu časovno različni. Statistični viri: REGISTRSKI POPIS 2019, POPIS-KME, KME-JUNSTRK, POPIS-VRT/3L, KME-DEC. SRDAP, ANP, SEL-SOC, DAK, DEM-PREB/ČL, SREN.
referenčnim dnem, triletno obdobje 
s koncem 
na 31. 12. referenčnega leta.
«. 
V Prilogi 2 »Razvojni del« se v poglavju R06 Življenjska raven raziskovanje pod zaporedno številko R.06.03 Delo in izobraževanje v času covida-19 COVID spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Predviden zaključek
Vsebina
Kdo mora dati 
podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
R06
Življenjska raven
SURS
R.06.03
Delo in življenjski pogoji COVID
Spremljanje vpliva 
covida-19 na delovno aktivnost, izobraževanje, porabo časa, blaginjo, dohodek 
in finančne zmožnosti 
ter porabo gospodinjstev.
Vprašalnik: leto rojstva, sestava gospodinjstva, status aktivnosti, spremembe na trgu dela, 
vključenost v izobraževanje, oblike izobraževanja, poraba časa 
za posamezne aktivnosti, poraba gospodinjstev, sodelovanje 
v raziskovanju., stanovanjsko razmerje, mesečni neto dohodek gospodinjstva, 
Izbrana gospodinjstva – mesečno. Administrativni viri: MNZ (CRP), mesečno. Statistični viri: ADR-OSEBE. DEM-PREB/ČL, SEL-SOC, DAK, RAVEN-DOH.
Obvezno 
za admin. vire; prostovoljno za gospodinjstva
Mesec
2022
finančne zmožnosti, spremembe dohodka gospodinjstev in vzroki za spremembe, zadovoljstvo z življenjem, finančnim stanjem in medosebnimi odnosi, blaginja, težave z odplačevanjem posojil. Administrativni/statistični viri: EMŠO, 
ime in priimek, spol, datum rojstva, naslov do ravni MID številke vključno s številko stanovanja, izobrazba, status aktivnosti, dejavnost, poklic, državljanstvo, dohodek, telefonska številka. 
«. 
Te spremembe se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 960-440/2021/8
Ljubljana, dne 4. oktobra 2021
EVA 2021-1522-0029
Tomaž Smrekar 
generalni direktor Statističnega urada Republike Slovenije 
 

AAA Zlata odličnost