Uradni list

Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021

Kazalo

3103. Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, stran 9302.

  
Na podlagi drugega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ) ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme
S K L E P 
o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov in izvajanja izobraževanja na daljavo v šolskem letu 2021/2022 določata naslednja nujna kadrovska ukrepa:
– sodelovanje učiteljev, zaposlenih v javnem zavodu Center šolskih in obšolskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: CŠOD), pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela,
– začasno oziroma občasno delo študentov.
2. člen 
(učitelji v CŠOD) 
(1) Zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov v primeru odsotnosti strokovnih delavcev, lahko delovno obveznost v teh zavodih dopolnjujejo tudi javni uslužbenci, zaposleni v CŠOD, če izpolnjujejo pogoje za strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja.
(2) Sporazum o dopolnjevanju delovne obveznosti, ki ga sklenejo vzgojno-izobraževalni zavod, javni uslužbenec in CŠOD, mora urejati sestavine, ki so potrebne za uresničevanje medsebojnih pravic in obveznosti, in je sestavni del pogodbe o zaposlitvi.
3. člen 
(začasno in občasno delo študentov) 
(1) V primeru odsotnosti strokovnih delavcev v vzgojno- izobraževalnih zavodih in če drugače ni mogoče zagotoviti nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela, lahko pod vodstvom mentorja pri tem sodeluje tudi študent:
– magistrskega študijskega programa druge stopnje v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS, s katerim se pridobi strokovni naslov magister profesor,
– drugega letnika magistrskega študijskega programa druge stopnje v obsegu 120 kreditnih točk po ECTS, s katerim se pridobi strokovni naslov magister profesor,
– petega letnika enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje v obsegu 300 kreditnih točk po ECTS, s katerim se pridobi strokovni naslov magister profesor,
– tretjega letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje predšolska vzgoja v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS, s katerim se pridobi strokovni naslov diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok,
če je ta študijski program, na podlagi pravilnikov, ki urejajo izobrazbo strokovnih delavcev, ustrezen za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem ali drugem javnoveljavnem programu na področju vzgoje in izobraževanja, v katerem sodeluje študent.
(2) Pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela lahko sodeluje tudi študent, ki ima na podlagi 70. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US) ali drugih predpisov podaljšan status študenta po zaključku letnikov študija iz prejšnjega odstavka.
(3) Sodelovanje študentov pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na podlagi tega člena se upošteva kot izkušnje, potrebne za pristop k strokovnemu izpitu, in sicer na podlagi potrdila ravnatelja oziroma direktorja vzgojno-izobraževalnega zavoda. Potrdilo mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
1. osebno ime kandidata,
2. naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda,
3. navedba javnoveljavnega programa, v katerem je kandidat opravljal študentsko delo,
4. vsebina dela, ki ga je študent opravljal (predmet, predmetno področje),
5. obseg opravljenega dela (obdobje, število ur),
6. osebno ime mentorja,
7. navedba, da je študent opravljal delo na podlagi tega sklepa in študentske napotnice.
KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov (Uradni list RS, št. 182/20).
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-163/2021
Ljubljana, dne 5. oktobra 2021
EVA 2021-3330-0123
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost