Uradni list

Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021

Kazalo

3097. Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2K), stran 9297.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2K) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2K), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. septembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-218
Ljubljana, dne 7. oktobra 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2K) 
1. člen
V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 75/17 – ZIUPTD-A, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 51/21 in 121/21) se v 7. členu 23. točka spremeni tako, da se glasi:
»23. pokojninska doba brez dokupa:
– obdobje obvezne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje do 31. decembra 2012, če so bili za to obdobje plačani prispevki,
– obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje po 1. januarju 2013, če se je oseba prostovoljno vključila v obvezno zavarovanje pred 31. decembrom 2012, vendar zgolj do prve prekinitve zavarovanja in pod pogojem, da so bili za to obdobje plačani prispevki,
– dokupljena zavarovalna doba do 31. decembra 2012, če so bili za to obdobje plačani prispevki,
– obdobja opravljanja kmetijske dejavnosti,
– obdobja delovnega razmerja v tujini;«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(1) Uživalcem pokojnin, ki so z upoštevanjem časa prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje med 1. januarjem 2013 in prvo prekinitvijo uveljavili pravico do starostne ali predčasne pokojnine po zakonu, zavod v šestih mesecih od začetka uporabe tega zakona po uradni dolžnosti na novo odmeri starostno pokojnino oziroma odmeri starostno pokojnino namesto predčasne, z upoštevanjem časa prostovoljne vključitve od 1. januarja 2013 do prve prekinitve v obvezno zavarovanje kot pokojninske dobe brez dokupa, če so se prostovoljno vključili v obvezno zavarovanje do 31. decembra 2012 in pod pogojem, da so bili za to obdobje plačani prispevki.
(2) Uživalcem pokojnin iz prejšnjega odstavka na novo odmerjena pokojnina pripada od začetka uporabe tega zakona.
3. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne prvi dan naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona.
Št. 172-01/21-21/15
Ljubljana, dne 29. septembra 2021
EPA 1836-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina