Uradni list

Številka 150
Uradni list RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021

Kazalo

2902. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021, stran 8392.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 27. redni seji dne 16. 9. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021 
1. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021 (Uradni list RS, št. 194/20) tako, da se na novo glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
Skupina / Podskupina kontov
Proračun leta 2021
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.318.917,75
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.112.045,89
70
DAVČNI PRIHODKI
4.778.717,44
700
Davki na dohodek in dobiček
3.581.591,00
703
Davki na premoženje
1.129.826,44
704
Domači davki na blago in storitve
67.300,00
706
Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.333.328,45
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.478.728,45
711
Takse in pristojbine
3.000,00
712
Denarne kazni
23.200,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
963.300,00
714
Drugi nedavčni prihodki
865.100,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
604.500,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.500,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
602.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
602.371,86
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
383.617,00
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
218.754,86
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.045.222,78
40
TEKOČI ODHODKI
3.361.854,83
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
960.055,97
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
145.473,60
402
Izdatki za blago in storitve
2.215.325,26
403
Plačila domačih obresti
11.000,00
409
Rezerve
30.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.693.146,17
410
Subvencije
113.544,88
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
370.000,00
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
270.122,00
413
Drugi tekoči domači transferi
1.939.479,29
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.823.889,75
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.823.889,75
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
166.332,03
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
30.282,03
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
136.050,00
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
273.694,97
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440
Dana posojila
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
25.355,00
50
ZADOLŽEVANJE
25.355,00
500
Domače zadolževanje
25.355,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
422.307,26
55
ODPLAČILA DOLGA
422.307,26
550
Odplačila domačega dolga
422.307,26
IX.
SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–123.257,29
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.)
–396.952,26
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.=-III.)
–273.694,97
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA 
749.677,42
« 
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-29/2020-8
Šempeter pri Gorici, dne 16. septembra 2021
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti