Uradni list

Številka 150
Uradni list RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021

Kazalo

2889. Pravilnik o spremembah Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mežakla (2015–2024), stran 8376.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mežakla (2015–2024) 
1. člen
V Pravilniku o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mežakla (2015–2024) (Uradni list RS, št. 9/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mežakla (2015–2024) št. 02-03/15 z dne 20. novembra 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, spremenjen s spremembami gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mežakla (2015–2024) št. 02-03/20 z dne 14. decembra 2020, ki jih je na podlagi 6.a člena Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (Uradni list RS, št. 14/18 in 65/20) izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled (v nadaljnjem besedilu: spremembe gozdnogospodarskega načrta).«.
2. člen 
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Mežakla, upoštevaje spremembe gozdnogospodarskega načrta, določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 244 369 m3, od tega 216 478 m3 iglavcev in 27 891 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 233,56 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 173,82 ha;
4. zaščita mladja s premazom s ponovitvami na skupni površini 129,38 ha;
5. zaščita s 20 550 količki ali tulci ter
6. postavitev oziroma vzdrževanje 12 450 m ograje.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-434/2021
Ljubljana, dne 13. septembra 2021
EVA 2021-2330-0084
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost