Uradni list

Številka 150
Uradni list RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021

Kazalo

2887. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, stran 8370.

  
Na podlagi osmega odstavka 9. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah 
1. člen 
V Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19) se v 16. členu, v prvem odstavku v preglednici 5:
– pri oznaki 2419, v vrstici B v stolpcu 4 doda besedilo, ki se glasi:
»Če je kratkotrajno parkiranje dopustno samo v določenem časovnem terminu, v preostalem času pa je parkiranje časovno neomejeno, je na istem nosilnem drogu nameščen tudi znak 2436, 2437 ali 2438.«.
– za oznako 2446 dodajo nove oznake 2447, 2448, 2449 in 2450:
»Slika 1
Slika 2
«. 
2. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku v preglednici 6:
– oznaka 3308 spremeni tako, da se glasi:
»Slika 3
«. 
– pri oznaki 3309 v zadnji vrstici B besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Prometni cilj je lahko označen z dopolnilno tablo 4106. Znakom se za posamezne udeležence oziroma vrsto prometa, za katero velja obvezna smer obvoza, doda ustrezna dopolnila tabla 4501.«.
– oznake 3423, 3426 in 3427 črtajo.
– pri oznaki 3502 v stolpcu 2 znak nadomesti z znakom:
»Slika 4
«. 
3. člen 
V 23. členu se v prvem odstavku v preglednici 8:
– za oznako 4105 doda nova oznaka 4106:
»Slika 5
«. 
– pri oznaki 4307 v vrstici B za oznako 4307-1 doda nova oznaka 4307-2:
»Slika 6
«. 
– pri oznaki 4307 v vrstici C besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Dopolnilni tabli 4307 in 4307-1 sta lahko dodani znakom 2425, 2425-1 ali 2437, dopolnilna tabla 4307-2 pa znakom 2438-4, 2438-5, 2438-6, 2438-7 in 2438-8, ki so postavljeni na površinah za mirujoči promet ob avtocestah in hitrih cestah.«.
– pri oznaki 4501 v vrstici A besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Vrsta vozil in udeležencev, na katere se znak nanaša.«.
– pri oznaki 4501 v vrstici B za oznako 4501-16 dodata oznaki 4501-17 in 4501-18:
»Slika 7
«. 
– pri oznaki 4501 v vrstici C besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Dopolnilne table 4501-15, 4501-16 in 4501-17 so lahko dodane znakom z oznako 3309 ob njihovem desnem robu. Širina table je enaka širini, določeni za posamezni velikostni razred, višina pa enaka višini znaka, ki mu je dodana. Dopolnila tabla 4501-18 se dodaja znakom, ki se nanašajo na souporabo avtomobila.«.
– pri oznaki 4503 v vrstici B za oznako 4503-5 doda nova oznaka 4503-6:
»Slika 8
«. 
– pri oznaki 4810 v vrstici A besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Vstop (4810, 4810-3) oziroma predobvestilo (4810-1, 4810-2) o vstopu na cestninsko oziroma izbirno cestninsko cesto.«.
– pri oznaki 4810 v vrstici B za oznako 4810-1 dodata novi oznaki 4810-2 in 4810-3:
»Slika 9
«. 
– pri oznaki 4810 v vrstici C besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Dopolnilna tabla 4810 je dodana znakoma 2401 in 2403, 4810-3 znaku 2405, 4810-1 in 4810-2 pa znakom za vodenje prometa v križišču katerega kraki vodijo na cestninsko ali izbirno cestninsko cesto.«.
4. člen 
V 33. členu se:
– v tretjem odstavku v preglednici 14 pri oznaki 5234 v vrstici C besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Označba je dopustna samo v naseljih, na cestah z najvišjo dovoljeno hitrostjo 30 km/h in prometno obremenitvijo do 2500 vozil na dan.«.
– za devetim odstavkom doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Na cesti, na kateri je najvišja dovoljena hitrost 30 km/h, se prehodi za pešce in prehodi za kolesarje ne označujejo.«.
5. člen 
V 39. členu se v prvem odstavku v preglednici 18:
– pri oznaki 5601 v vrstici B besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Samostojna označba na vozišču ali kot ponovljeni znak vertikalnega znaka s stalno vsebino.«.
– pri oznaki 5602 v vrstici B besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Samostojna označba na vozišču ali kot ponovljeni znak vertikalnega znaka s stalno vsebino.«.
– spremeni oznaka 5605:
»Slika 10
«. 
V tretjem odstavku se drugi stavek črta.
6. člen 
V 45. členu se v tretjem odstavku v preglednici 21 pri oznaki 7301:
– vrstica A spremeni tako, da se glasi:
»Mesto izvajanja kratkotrajnih vzdrževalnih del na cesti, zavarovanje ovir v cestnem prometu, kraja, kjer se izvaja nadzor prometa, ter zavarovanje kraja prometne in druge nesreče.«.
– v vrstici B doda besedilo, ki se glasi:
»Odsevna površina belih polj je lahko tudi fluorescenčno rumenozelene barve.«.
– v vrstici C besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Višina znaka 750, 540 ali 340 mm.«.
7. člen 
V 67. členu se:
– za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Simbol 10303 se na avtocestah in hitrih cestah lahko uporablja le za nogometne stadione s kapaciteto najmanj 6000 gledalcev, simbol 10518 pa za stalne prireditvene centre, ki organizirajo mednarodne sejme in razstave.«.
8. člen 
V 68. členu se v preglednici 28 za oznako 10516 dodata novi oznaki 10517 in 10518:
»Slika 11
«. 
9. člen 
V 70. členu se v drugem odstavku v preglednici 29 za oznako 11112 dodata oznaki 11113 in 11114:
»Slika 12
«. 
10. člen 
V 72. členu se:
– deseti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(10) Dodatna zaščita za varnostne ograje (motoristična lamela) se postavlja na nevarnih mestih, na cestah zunaj naselij, pod pogojem, da je povprečni dnevni promet od začetka junija do konca avgusta večji kot 200 motornih koles, število prometnih nesreč z udeležbo motornega kolesa na tej cesti pa je več kot štiri v obdobju zadnjih treh let.«.
– za desetim odstavkom doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Določbe tega člena se ne uporabljajo za kolesarske površine.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen
Prometno signalizacijo in prometno opremo, postavljeno na podlagi Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19), je treba uskladiti s tem pravilnikom najpozneje do 6. julija 2026.
12. člen 
Varnostne ograje na cestah, postavljene pred 6. julijem 2016, se uskladijo z določbo šestega odstavka 72. člena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15) ob njihovi menjavi.
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-496/2021/15
Ljubljana, dne 14. septembra 2021
EVA 2021-2430-0108
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost