Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2021 z dne 3. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2021 z dne 3. 9. 2021

Kazalo

2819. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza, stran 8233.

  
Na podlagi tretjega, sedmega in enajstega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19 in 94/21) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/00) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 7/20, 89/20 in 133/21) se naslov 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»(subvencija v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prevozu)«.
2. člen 
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
(subvencija v mestnem linijskem prevozu potnikov) 
(1) Ministrstvo z izvajalcem mestnega linijskega prevoza potnikov v posameznem mestnem območju sklene pogodbo o zagotavljanju subvencioniranih prevozov upravičencev iz 114.b člena zakona.
(2) Do subvencije za izdano subvencionirano vozovnico v mestnem linijskem prevozu je upravičen izvajalec mestnega linijskega prevoza, ki ima z upravljavcem mestnega linijskega prevoza sklenjeno pogodbo.
(3) Izvajalec je upravičen do višine subvencije, ki se izračuna po naslednji formuli:
S=CV*K*ŠTV, 
pri čemer je:
S – subvencija za uporabo vozovnice Slovenija v območju mestnega linijskega prevoza;
CV – cena enkratne enosmerne vozovnice kupljene v predprodaji za posamezno območje mestnega linijskega prevoza;
K – koeficient;
ŠtV – število uspešnih validacij uporabnikov vozovnice Slovenija v območju mestnega linijskega prevoza.
(4) Vrednost K iz prejšnjega odstavka se na letni ravni določi na podlagi števila uspešnih validacij potnikov z vozovnico Slovenija in številom vseh potnikov v območju mestnega linijskega prevoza. Vrednost K je omejena z zgornjo mejo, ki zanaša 0,98 in s spodnjo mejo, ki znaša 0,45.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena, višina subvencije za izvajalca iz prvega odstavka tega člena, ne sme biti višja od izpada prihodkov v tekočem letu, glede na prihodke od prodaje vozovnic in prihodke od subvencioniranih vozovnic v letu 2019 v mestnem linijskem prevozu, povečane za 20 %. Za izračun se upoštevajo prihodki iz prodaje vozovnic in morebitne subvencije, ki jih prejme izvajalec za sofinanciranje vozovnic upravičencev za mestni potniški promet.
(6) Izplačilo subvencije se ustavi, ko letni znesek izplačane subvencije doseže izpad prihodkov iz prejšnjega odstavka.
(7) Če izvajalec mestnega linijskega prevoza potnikov zaradi bistveno povečanega števila upravičencev, poveča obseg števila kilometrov mestnega linijskega prevoza potnikov za več kot 5 %, je upravičen do sofinanciranja dodatnih kilometrov, na podlagi odobrenega predloga o povečanju obsega. Sofinanciranje je dovoljeno v višini 75 % operativnih stroškov izvajanja mestnega prometa za tekoče leto. Izvajalec predlaga povečanje obsega mestnega linijskega prometa na podlagi analize števila potnikov, zasedenosti vozil v koničnem času in s predložitvijo potrjenih operativnih stroškov na kilometer. Za izvedbo sofinanciranja se sklene aneks k pogodbi za izvajanje subvencioniranih prevozov.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-550/2021/8
Ljubljana, dne 1. septembra 2021
EVA 2021-2430-0121
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost