Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2021 z dne 3. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2021 z dne 3. 9. 2021, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2812. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira Toplice za ogrevanje in potrebe kopališč hotelov na Bledu
2813. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2814. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi

Odloki

2815. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
2816. Odlok o spremembi Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

MINISTRSTVA

2817. Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele
2818. Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
2819. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza
2820. Naznanilo o odobritvi desete spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

OBČINE

Celje

2821. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja Vrtca Zarja v plačni razred

Črnomelj

2822. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, Črnomelj
2823. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Črnomelj

Laško

2824. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju TE-1

Litija

2825. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2021

Nova Gorica

2826. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica, Pilot MOP

Slovenj Gradec

2827. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ST-08 – Stari trg v Mestni občini Slovenj Gradec (Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2269)
2828. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja DO-02 – Jerank v Mestni občini Slovenj Gradec (Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2270)

Šmarješke Toplice

2829. Obvezna razlaga 14. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prinovec

Zagorje ob Savi

2830. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2359 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za EUP OP 1/1025 na območju Občine Zagorje ob Savi
2831. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Zagorje ob Savi in statusa javnega dobra

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

28. Uredba o ratifikaciji Spremembe besedila Protokola o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja in prilog od II do IX ter dopolnitve z novima prilogama X in XI
29. Uredba o ratifikaciji Sprememb besedila Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih iz leta 1998 in prilog I, II, III, IV, VI in VIII ter Sprememb prilog I in II Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih iz leta 1998
30. Uredba o ratifikaciji Sprememb besedila Protokola o težkih kovinah iz leta 1998 in prilog, razen prilog III in VII

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti