Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2021 z dne 3. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2021 z dne 3. 9. 2021

Kazalo

2813. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 8220.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/18, 46/19, 129/20 in 61/21) se v 4. členu v prvem odstavku v 2. točki pod l) beseda »ali« nadomesti z vejico.
V 2. točki se za besedo »krompir« pika nadomesti z vejico in se doda naslednje besedilo:
»n) žita,
o) pivovarski ječmen,
p) oljčno olje in namizne oljke ali
r) vino.«.
2. člen 
V 5. členu se v drugem odstavku 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. če je priznan za sektor kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava, mora imeti najmanj deset članov, ki imajo najmanj 20 ha PKP oziroma 40 GVŽ ter izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje;«.
V 14. točki se za besedo »površin« pika nadomesti s podpičjem in se dodajo nove, 15. do 18. točka, ki se glasijo:
»15. če je priznan za sektor žita, mora imeti najmanj 200 članov, ki pridelujejo žito na najmanj 600 ha kmetijskih površin;
16. če je priznan za sektor pivovarski ječmen, mora imeti najmanj 30 članov, ki pridelujejo pivovarski ječmen na najmanj 100 ha kmetijskih površin;
17. če je priznan za sektor oljčno olje in namizne oljke, mora imeti najmanj 12 članov, ki imajo v uporabi najmanj 15 ha oljčnikov;
18. če je priznan za sektor vino, mora imeti najmanj 15 članov, ki pridelajo najmanj 150.000 litrov vina letno.«.
V tretjem odstavku se za besedo »družin« dodata vejica in besedilo »količine pridelanega vina«.
V četrtem odstavku se za besedo »mleka« dodata vejica in besedilo »količini pridelanega vina«.
3. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku letnica »2023« nadomesti z letnico »2024«.
4. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku številka »2.227.950,00« nadomesti s številko »3.427.950,00«.
5. člen 
V 17. členu se za besedilom »do sredstev« dodata vejica in besedilo »pri čemer je rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 31. julij 2025«.
6. člen 
V 19. členu se na koncu drugega odstavka doda naslednje besedilo: »Šteje se, da je obveznost iz prejšnjega stavka izpolnjena, če upravičenec kot skupina proizvajalcev pridobi priznanje za organizacijo proizvajalcev ali če upravičenec kot organizacija proizvajalcev postane član združenja organizacij proizvajalcev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.«.
7. člen 
V Prilogi 2 se v naslovu poglavja A za besedo »krompir« dodata vejica in besedilo »žita, pivovarski ječmen«.
V prvem odstavku se za besedo »krompir« dodata vejica in besedilo »žita, pivovarski ječmen«.
Za poglavjem F se doda novo poglavje F.a, ki se glasi:
»F.a Metodologija za izračun vrednosti tržne proizvodnje za sektor vino
Za sektor vino se vrednost tržne proizvodnje člana skupine proizvajalcev določi za posamezno koledarsko leto na podlagi naslednje enačbe:
A= B x C 
kjer oznake pomenijo:
– A je vrednost tržne proizvodnje člana;
– B je povprečna količina vina zadnjega letnika, prijavljena v register pridelovalcev grozdja in vina na dan 31. decembra leta, za katero se določa vrednost tržne proizvodnje;
– C je povprečna cena vina, ki se določi na podlagi triletnega povprečja cene odkupljenih kmetijskih pridelkov, ki ga objavi SURS.«.
V poglavju G se na koncu preglednice dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
»
ŽITA
PŠENICA
001, 801, 025, 825, 035 in 835
JEČMEN
009, 809
002, 802
KORUZA
005
OVES
008, 808
PROSO
010
«. 
8. člen 
V Prilogi 3 se za šestim odstavkom doda nov, sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Če upravičenec ne označi vira sofinanciranja v skladu z dvanajstim odstavkom 16. člena te uredbe, se določijo sankcije v naslednjih deležih:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo;
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti 5 % izplačanih sredstev;
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti 10 % izplačanih sredstev.«.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-41/2021
Ljubljana, dne 2. septembra 2021
EVA 2021-2330-0076
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost