Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2021 z dne 27. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2021 z dne 27. 8. 2021

Kazalo

2800. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev, stran 8179.

  
Na podlagi 60. in 65. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev 
1. člen 
V Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06) se v 4. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Objekti, v katerih se opravljajo socialnovarstvene storitve, morajo biti grajeni ali rekonstruirani v skladu z zahtevami Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr, 65/20 in 15/21 – ZDUOP), predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18) ter slovenskih standardov SIST ISO TR 9527 in SIST ISO 4190-5:2012.«.
2. člen 
V 9. členu se za šestim odstavkom doda nov, sedmi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na četrti odstavek tega člena se za objekte, grajene pred letom 2000, upošteva, da morajo biti hodniki široki najmanj 160 cm.«.
3. člen 
V 16. členu se v dvanajstem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– sobo za počitek in sproščanje napetosti,«.
Trinajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Najmanjša površina sobe za počitek in sproščanje napetosti je 20 m2, ki mora biti opremljena za počitek, sproščanje, pogovor in nudenje prve pomoči. V sobi mora biti tudi hišna lekarna.«.
Štirinajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Najmanjša površina delovnega mesta za strokovnega delavca je 7 m2.«.
4. člen 
V 24. členu se v prvem odstavku:
– prva alineja spremeni tako, da se glasi: »– postelja ali otroška postelja z nastavitvijo višine oziroma negovalna postelja, pri čemer mora biti posteljno perilo iz negorljivega materiala,«;
– četrta alineja spremeni tako, da se glasi: »– pritrjen predalnik,«.
5. člen 
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen 
(soba za počitek in sproščanje napetosti) 
Soba za počitek in sproščanje napetosti mora biti opremljena tako, da se uporablja za počitek, sproščanje napetosti, pogovor in nudenje prve pomoči. V sobi mora biti tudi hišna lekarna. Opremo sobe sestavljajo postelja (vodna) velikosti 100 x 210 cm, višina 55 cm, miza in stol. Prostor je treba opremiti s priključki za avdiovizualne aparate in klicne naprave.«.
6. člen 
V 36. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»V objektih, grajenih pred letom 2000, so sanitarije, katerih najmanjša površina mora znašati najmanj 3,5 m2, lahko skupne dvema sobama, pri čemer prostor sanitarij ne sme biti prehoden. Površina sob brez sanitarij mora znašati najmanj 14 m2 za enoposteljno sobo in najmanj 18 m2 za dvoposteljno sobo.«.
7. člen 
V 44. členu se v prvem odstavku:
– prva alineja spremeni tako, da se glasi: »– postelja (najmanj 90 x 190 cm, višina 55 cm), pri čemer mora biti posteljno perilo iz negorljivega materiala,«;
– četrta alineja spremeni tako, da se glasi: »– pritrjen predalnik,«.
8. člen 
V 58. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Bivalna enota zajema dve ali več stanovanjskih skupin. Stanovalci bivajo v eno- in dvoposteljnih sobah.«.
9. člen 
V 63. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Toaletni prostori za uporabnike vsake stanovanjske skupine so:
– kopalnica velikosti najmanj 6 m2,
– stranišče velikosti najmanj 1,20 m2,
– stranišče za invalide najmanj 3,5 m2, najmanjša svetla širina vrat mora biti 85 cm.«.
10. člen 
V 68. členu se besedilo »z splakovalnikom« nadomesti z besedilom »s splakovalnikom in umivalnikom«.
11. člen 
V 71. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– postelja (najmanj 90 x 190 cm, višina 55 cm), pri čemer mora biti posteljno perilo iz negorljivega materiala,«.
12. člen 
V 83. členu se v prvem odstavku peta alineja spremeni, tako da se glasi:
»– soba za počitek, sproščanje napetosti in individualno vodenje,«.
V tretjem odstavku se druga alineja spremeni, tako da se glasi:
»– soba za počitek, sproščanje napetosti in individualno vodenje ter«.
V četrtem odstavku se tretja alineja spremeni, tako da se glasi:
»– soba za počitek, sproščanje napetosti in individualno vodenje,«.
13. člen 
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
»88. člen 
(soba za počitek, sproščanje napetosti in individualno vodenje) 
Soba za počitek, sproščanje napetosti in individualno vodenje mora uporabniku omogočati umirjanje, nudenje prve pomoči in počitek, služiti pa mora tudi za individualno obravnavo in pogovor s strokovnim delavcem. Velikost sobe mora biti od 12 m2 do15 m2.«.
14. člen 
101. člena se spremeni tako, da se glasi:
»101. člen 
(oprema sobe za počitek, sproščanje napetosti in individualno vodenje) 
Oprema sobe za počitek, sproščanje napetosti in individualno vodenje:
– postelja (najmanj 90 x 190 cm, višine 55 cm),
– nočna omarica ali odlagalni pult,
– pisalna miza in
– 2 stola.
Oprema sobe za počitek, sproščanje napetosti in individualno vodenje v varstveni skupini:
– postelje (za 1/3 uporabnikov).«.
15. člen 
V 107. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pomožne prostore za sejno sobo, sobo za stike pod posebnim nadzorom, arhiv, čajno kuhinjo, prostor za čistila, tehnični prostor, fotokopirnico, sanitarije in po potrebi kotlovnico.«.
16. člen 
V 108. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pisarna za administrativne in računovodske delavce mora imeti od 8 m2 do 10 m2.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pisarna za dve delovni mesti mora imeti od 15 m2 do 20 m2.«.
17. člen 
V 110. členu se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– soba za stike pod posebnim nadzorom v velikosti do 20 m2,«.
Dosedanje druga, tretja, četrta in peta alineja postanejo tretja, četrta, peta in šesta alineja.
18. člen 
V 114. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sobo za stike pod posebnim nadzorom se opremi z mizicami, polfotelji, dvosedom ali trosedom, stoli, pritrjenimi policami za knjige in igrače ter pritrjenimi omaricami. Pohištvena oprema mora imeti zaobljene robove in površinsko obdelavo iz odpornih materialov, ki so enostavni za vzdrževanje.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
19. člen 
V 115. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– postelja (najmanj 90 x 190 cm, višina 55 cm), pri čemer mora biti posteljno perilo iz negorljivega materiala,«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
(novogradnje) 
Določbe tega pravilnika veljajo za novogradnje ter se upoštevajo pri načrtovanju in projektiranju novih objektov in prostorov za izvajanje socialno varstvenih storitev iz pravilnika.
Objekti, v katerih se ob uveljavitvi tega pravilnika socialnovarstvene storitve že opravljajo, se prilagodijo zahtevam iz tega pravilnika do leta 2026.
21. člen 
(dopustna odstopanja) 
Kadar izvajalci v sklopu socialnovarstvenih storitev iz 1. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06) zdravstvene, pedagoške ali servisne dejavnosti združujejo ali povezujejo s socialno dejavnostjo (npr. izvajanje terapevtskih ali pedagoških programov v skupnih prostorih ali sobah uporabnikov), so dopustna odstopanja od minimalnih tehničnih zahtev iz tega pravilnika in Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06), vendar le v okviru skupne površine predpisane kvadrature za posamezne dejavnosti, ki je določena v tem pravilniku in v Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06).
Izvajalci, ki uvajajo nove koncepte dela z uporabniki, morajo za odstopanja iz prejšnjega odstavka pridobiti predhodno soglasje komisije iz 13. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06).
22. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-16/2021
Ljubljana, dne 26. avgusta 2021
EVA 2021-2611-0053
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti