Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021

Kazalo

2403. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2021, stran 6824.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21) je Občinski svet Občine Straža na 18. seji dne 1. 7. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2021 
1. člen 
(vsebina odloka) 
V Odloku o proračunu Občine Straža za leto 2021 (Uradni list RS, št. 16/21) se spremeni:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Rebalans proračuna v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.224.232
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.625.677
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.910.117
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.433.847
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
425.370
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
47.900
706
 
DRUGI DAVKI
3.000
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
715.560
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
376.300
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
7.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
68.000
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
10.000
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
254.260
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
300.900
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
300.900
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.000
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
2.000
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.295.655
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
595.655
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
700.000
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.107.935
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.249.153
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
392.625
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
61.342
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
757.607
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
18.600
409
 
REZERVE
18.980
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.397.588
410
 
SUBVENCIJE
86.260
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
786.500
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
186.843
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
337.985
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.402.693
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.402.693
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
58.500
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
53.000
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
5.500
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–883.703
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
843.369
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
843.369
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
80.000
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
80.000
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–120.334
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
763.369
 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
883.703
 
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
120.334
 
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
»12. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Občina se v letu 2021 lahko dolgoročno zadolži do višine 843.369 EUR za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu. Od tega je na podlagi 10. člena ZFO-1C predvidena zadolžitev občine v proračunu države do višine 20.850 EUR in se ne šteje v obseg zadolževanja občine.«
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-4/2021
Straža, dne 1. julija 2021
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost