Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021

Kazalo

2395. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejema predšolskih otrok v vrtec v Občini Pivka, stran 6812.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana (Uradni list RS, št. 10/97, 53/08, 15/10 in 116/20), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka (Uradni list RS, št. 90/13) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 6. korespondenčni seji dne 22. 6. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o kriterijih in načinu sprejema predšolskih otrok v vrtec v Občini Pivka 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v vrtca na območju Občine Pivka, in sicer v enoto vrtca pri OŠ Košana in pri OŠ Pivka (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec. Sestavni del tega pravilnika so določila o plačevanju oskrbnine.
2. člen 
Vrtec glede na trajanje izvaja:
– dnevni program, ki traja 9 ur
– cicibanove urice, za otroke, ki niso vključeni v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK 
3. člen 
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
4. člen 
V primeru, da vrtec otroka vključi in naknadno ugotovi, da je eden izmed staršev še vedno na starševskem dopustu v obliki polne odsotnosti z dela, vrtec izda sklep o prekinitvi pogodbe. Če je bil otrok v tem primeru v vrtec sprejet v skladu s prednostnim vrstnim redom, se ga z dnem prekinitve pogodbe, uvrsti na čakalni seznam vrtca.
Pogodba se prekine tudi v primeru, če starši vrtcu ne predložijo potrdila pediatra, ki ni starejše od enega meseca, da je otrok cepljen oziroma da obstajajo zdravstveni razlogi za opustitev cepljenja v skladu z 51.a členom Zakona o nalezljivih boleznih.
5. člen 
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.
Javni vpis novincev za novo šolsko leto se izvede praviloma v mesecu marcu, na podlagi javnega poziva, objavljenega v sredstvih javnega obveščanja, na oglasni deski in spletni strani vrtca ter na spletni strani občine.
6. člen 
Vrtca iz Občine Pivka objavita skupni razpis. Skupni vpis vključuje uporabo enakega vpisnega lista, s katerim lahko starši istočasno vpišejo otroka v oba vrtca. Vrtec, ki je vlogo sprejel, se smatra kot prva izbira, razen če starši na vpisnem listu ne vpišejo drugače.
7. člen 
Vpisni list je na voljo na sedežu vrtca in na spletnih straneh vrtca.
Vlogo odda eden od staršev oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj). V skladu s predpisi, ki urejajo roditeljsko pravico obeh staršev, vlogo podpišeta oba starša, tudi če gre za enostarševsko družino in drugi starš še lahko uveljavlja roditeljsko pravico.
Sprejet vpisni list se označi z zaporedno številko in vpiše v ročno evidenco, ki jo vodi oseba, ki jo je ravnatelj pisno pooblastil. Pri določanju zaporedne številke se upošteva uro oddaje pošiljke na pošto oziroma uro sprejema, če je bila pošiljka osebno vročena na sedežu vrtca.
Zaradi spremljanja podatkov, vezanih na status otroka, se ob vpisu vsakemu otroku dodeli šifra.
8. člen 
Starši otrok, ki so že vpisani v vrtec, bodisi v roku vpisa novincev bodisi kasneje, in otrok v vrtec v tekočem šolskem letu ni sprejet, morajo vlogo v roku vpisa novincev ali kasneje za naslednje šolsko leto ponovno vložiti.
9. člen 
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, se starše pozove k dopolnitvi vloge v roku 8 dni od poziva.
Starše se pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek.
Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
10. člen 
Vrtec, ki ima presežek vpisanih otrok, pošlje drugemu vrtcu po zaključenem postopku sprejema le vpisne liste otrok, ki ne bodo sprejeti s 1. 9. in so starši na vpisnem listu izrazili, da želijo kandidirati za prosta mesta v obeh vrtcih.
11. člen 
Posamezni vrtec vzpostavi evidenco vpisanih otrok in evidenco vključenih otrok.
Evidenca vsebuje podatke, ki jih določa Zakon o vrtcih.
12. člen 
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj zavoda (v nadaljevanju: ravnatelj) ali od njega pooblaščena oseba.
Vrtec vlagatelja pisno obvesti o roku sklenitve pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in vlagateljem, o datumu vključitve otroka v vrtec in o obveznostih vlagateljev.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.
13. člen 
Ravnatelj oziroma od njega pooblaščena oseba v skladu s strukturo vključenih otrok in upoštevaje strukturo vpisanih otrok oblikuje oddelke tako, da je število odklonjenih otrok čim manjše.
III. KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 
14. člen 
Komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) je sestavljena iz:
– 1 predstavnika ustanovitelja
– 1 predstavnika delavcev vrtca
– 1 predstavnika staršev iz vrtca.
Predstavnike delavcev vrtca in staršev predlaga ravnatelj.
Komisijo na podlagi pridobljenih pisnih predlogov iz prejšnjega odstavka imenuje župan s sklepom.
Člani komisije so imenovani za dobo 4 let in so lahko ponovno imenovani.
15. člen 
Mandat predstavnika sveta staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec, mandat predstavnika ustanovitelja pa s statusom člana sveta OŠ Pivka oziroma OŠ Košana.
Član komisije ne more biti starš otroka, ki se vpisuje v vrtec in bo obravnavan na seji komisije za sprejem v vrtec.
Komisija se imenuje za vsak vrtec posebej in deluje neodvisno od komisije v drugem vrtcu.
Članu komisije preneha mandat pred pretekom časa, za katerega je bil imenovan, če:
– odstopi,
– postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– je razrešen.
16. člen 
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika.
Komisija lahko odloča, če so na seji navzoči 2/3 člani, odločitve pa sprejema z večino glasov članov.
Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skladu z določbami Zakona o vrtcih.
Vsi člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar se zavežejo k varovanju osebnih podatkov s podpisom posebne izjave.
17. člen 
Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– imena navzočih,
– kratek potek dela komisije,
– sprejete sklepe komisije, katerih priloga je prednostni seznam za sprejem otrok.
Zapisnik podpišejo predsednik komisije in zapisnikar.
Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec. Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.
Vlagatelju je na njegovo zahtevo potrebno omogočiti vpogled v zapisnik komisije o razvrstitvi otrok na prednostni seznam za sprejem otrok.
18. člen 
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku javnega vpisa novincev, praviloma v mesecu marcu.
V primeru, ko o sprejemu otrok odloča komisija, morajo starši vključiti otroka v vrtec s 1. septembrom tekočega leta ali z dnem oblikovanja novega oddelka med šolskim letom oziroma na dan, ko otrok dopolni starostni pogoj za vključitev v vrtec oziroma naslednji dan po poteku starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Otroka s posebnimi potrebami pa morajo starši vključiti v skladu z določbami individualnega programa pomoči družini oziroma zapisnika multidisciplinarnega tima iz Centra za zgodnjo obravnavo.
19. člen 
Komisija obravnave vse vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in tako oblikuje prednostni seznam otrok za sprejem v vrtec.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenega v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
20. člen 
Komisija točkuje vloge na podlagi naslednjih kriterijev, ki jih vlagatelj izpolnjuje do datuma zasedanja komisije:
Kriterij
Število točk
1.
Prebivališče 
(upošteva se ena izmed variant)
1.a
Otrok in starši imajo stalno prebivališče v Občini Pivka oziroma otrok v enostarševski družini ima z enim od staršev stalno prebivališče v Občini Pivka
15
1.b
Otrok in eden od staršev, s katerim otrok živi, imata stalno prebivališče v Občini Pivka 
15
1.c
Otrok in starši so tuji državljani, ki imajo začasno prebivališče v Občini Pivka 
15
2.
Otrok, ki se vpisuje v vrtec, ki je vpisni list sprejel, če v vlogi ni navedeno drugače (prva izbira)
15
3. 
Otroku je bil odložen vpis v osnovno šolo.
10
4. 
Otrok, ki bo v naslednjem letu vstopil v osnovno šolo
10
5. 
V vrtec, kamor starši vpisujejo otroka v vrtec, so že vključeni otrokovi sorojenci, in vsaj eden od njih bo v prihodnjem šolskem letu še obiskoval vrtec 
Ime in priimek sorojencev:______________
5
6. 
Otrok živi v enoroditeljski družini
10
6. 
Zaposlenost (upošteva se ena izmed variant)
6.a
Zaposlenost obeh staršev oziroma enega od staršev, če gre za enostarševsko družino
14
6.b
Otrok staršev dijakov ali študentov
14
6.c
Otrok, katerega eden od staršev je zaposlen, drugi pa dijak ali študent
14
6.d
Eden od staršev je zaposlen ali študent, drugi pa je brez zaposlitve
2
6.e
Nezaposlenost starša v enoroditeljski družini
5
7. 
Otrok je bil v preteklem letu uvrščen na seznam za prednostni sprejem in ni bil sprejet v vrtec (upošteva se ena izmed variant)
7.a
Zaposlena/študenta sta oba starša
15
7.b
Zaposlen/študent je le eden od staršev
10
7.c
Oba starša sta nezaposlena
5
8. 
Na dan 1. 9. vpisnega leta bo otrok dopolnil: (upošteva se ena izmed variant)
8.a
11 mesecev ali več
30
8.b
10 mesecev
6
8.c
9 mesecev
4
8.d
8 mesecev
2
8.e
7 mesecev in manj
1
9. 
Otrok, ki je bil sprejet v vrtec, pa so ga starši zaradi zdravstvenih težav morali izpisati ali odkloniti sprejem
10
* V primeru izpisa zaradi zdravstvenih težav otroka starši predložijo potrdilo zdravnika specialista.
Za enostarševsko družino po tem pravilniku se šteje skupnost enega od staršev z otroki:
– kadar je drugi od staršev umrl ali je drugi od staršev neznan ali pogrešan, ali
– kadar otrok živi z enim od staršev na podlagi pravnomočne sodne odločbe, s katero je določeno o varstvu in vzgoji otrok ali kadar pred pristojnim sodiščem teče postopek za odločitev o varstvu in vzgoji otrok.
Vloge se točkujejo tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
21. člen 
V skladu z zakonom ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami, ki ima s strani Centra za zgodnjo obravnavo individualni program pomoči družini ali zapisnik multidisciplinarnega tima. Prednost pri sprejemu ima tudi otrok, za katerega vlagatelji predložijo mnenje centra za socialno delo (v nadaljevanju: center) o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvo oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri.
Otroke iz tega člena vrtec prednostno sprejme v vrtec.
22. člen 
Za preostale vpisane otroke komisija na podlagi kriterijev oblikuje prednostni seznam tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila.
Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri oblikovanju prednostnega seznama upošteva dodatni kriterij zaporedna številka vpisnega lista v ročni evidenci.
23. člen 
Vrtec izda v 8 dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavita na oglasni deski in na spletni strani vrtca.
Podatki o otrocih na seznamu sprejetih otrok in čakalnem seznamu se objavijo pod šifro, s katero je vlagatelj pisno seznanjen.
Čakalni seznam posameznega vrtca velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.
24. člen 
Vrtec pošlje vlagateljem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko ali po elektronski pošti, če so vlagatelji navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelji v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločitev sveta zavoda lahko vlagatelji sprožijo upravni spor.
Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev.
Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih vlagateljev zoper obvestila iz prejšnjega člena, vrtec vlagateljem/staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in vlagatelji. V pogodbi je naveden tudi datum vključitve otroka v vrtec.
Vlagatelji/starši otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva skleniti pogodbo z vrtcem, v nasprotnem primeru se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
S sklenitvijo pogodbe med vrtcem in vlagatelji se šteje, da je otrok vključen v vrtec z dnem, kot je določeno v pogodbi.
Uvajanje otroka v vrtec se začne z dnem vključitve otroka v vrtec.
26. člen 
Otroka, ki v 8 dneh od dneva, ki je določen za začetek prihoda v vrtec, starši ne pripeljejo in o njegovem izostanku ne obvestijo oziroma izostanka ne opravičijo s tehtnimi razlogi, se izpiše, na njegovo mesto pa se sprejme otroka, ki je prvi na čakalni listi za določeno starostno skupino. Za čas, ko otrok še ni izpisan, starši plačajo oskrbnino, določeno z odločbo CSD. Če vloge za znižano plačilo vrtca niso vložili pravočasno, pa plačajo polno ceno programa, v katerega je bil otrok s podpisom pogodbe vključen.
27. člen 
V primeru, da otrok brez utemeljenega opravičila (zdravstvenih razlogov) ne obiskuje vrtca več kot 30 dni, se starše pisno pozove, naj se o navedenem izrečejo pisno v roku 8 dni, od prejema obvestila. Če se starši kljub pozivu ne odzovejo, se smatra, da so otroka izpisali z dnem izteka osemdnevnega roka.
IV. SPREJEM OTROK S ČAKALNEGA SEZNAMA VRTCA 
28. člen 
Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v vrtec novo prosto mesto, pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem vrstnem redu s čakalnega seznama, upoštevaje starostni pogoj za sprejem v vrtec in če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Vlagatelji so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo, v nasprotnem primeru vrtec pozove k sklenitvi pogodbe vlagatelje naslednjega otroka po vrstnem redu s čakalnega seznama vrtca. Vrtec starše pozove k podpisu pogodbe z navadno pošto ali po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
29. člen 
V primeru, da vlagatelj umakne vlogo za sprejem otroka v vrtec s pisno odpovedjo, se to šteje kot umik vloge in se otroka izbriše s čakalnega seznama vrtca.
30. člen 
Ne glede na čakalni seznam vrtec med šolskim letom prednostno sprejme na nova prosta mesta v vrtcu otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili individualni program pomoči družini ali zapisnik multidisciplinarnega tima in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
V. NEPRAVOČASNO ODDANE VLOGE 
31. člen 
V primeru, da starši oddajo vlogo kadarkoli po poteku roka vpisa novincev in v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlogo evidentira po datumu prejema vloge in starše o tem obvesti v 8 dneh po prejemu vloge.
Na mesta, ki se sprostijo med letom, se najprej sprejmejo otroci s čakalnega seznama, če je bil oblikovan po spomladanskem vpisnem roku, glede na prosto mesto v oddelku, starost otroka in program vrtca v oddelku, pod pogojem, da otroci iz čakalnega seznama izpolnjujejo starostni pogoj za sprejem v vrtec in da starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, nato pa otroci, ki so bili vpisani naknadno, glede na kronološki vpis v vrtec, pod pogojem, da izpolnjujejo starostni pogoj ter da starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
V primeru, da so v vrtcu prosta mesta, vrtec staršem pošlje obvestilo o sprejemu ter pogodbo v podpis upoštevaje pogoje in roke navedene v 25., 26. in 27. členu.
O sprejemu otrok v navedenem primeru odloča ravnatelj zavoda ali od njega pooblaščena oseba.
Pri tem ima prednost otrok iz 21. člena tega pravilnika.
32. člen 
Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in sprejema otroka v vrtec se vročajo vlagateljem po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
VI. IZPIS OTROK 
33. člen 
Sprejeti otrok je vključen v vrtec do vstopa v osnovno šolo. Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca tako, da vrtcu najkasneje do 20. v mesecu za naslednji mesec oddajo izpolnjen obrazec za izpis otroka iz vrtca. Otrok je iz vrtca izpisan s prvim dnem naslednjega meseca ali z dnem v naslednjem mesecu, ki ga starši navedejo v obrazcu za izpis. Obrazec za izpis je na razpolago na upravi in spletni strani vrtca.
Če starši želijo izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec, morajo oddati novo vlogo za vpis otroka v vrtec in za njega veljajo enaki pogoji in pravila kot pri prvem vpisu.
34. člen 
Starši lahko otroka med šolskim letom začasno izpišejo iz vrtca. Začasni izpis se podrobneje uredi s sklepom Občinskega sveta Občine Pivka oziroma občine zavezanke za plačevanje oskrbnine.
Za začasen izpis otroka iz vrtca izpolnijo starši poseben obrazec, ki ga oddajo 15 dni pred začasnim izpisom. Obrazec za začasni izpis je na razpolago na upravi in spletni strani vrtca.
35. člen 
Roki iz 33. in 34. člena ne veljajo za obdobje izpisa med 1. 7. in 31. 8. Zaradi organizacije dela vrtca v času poletnih počitnic mora biti dokumentacija za dokončni ali začasni izpis oddana najpozneje do 10. 6. tekočega leta.
Po preteku začasnega izpisa je otrok ponovno vpisan v isti program vrtca.
36. člen 
Komisija za sprejem otrok, ki je bila imenovana pred uveljavitvijo tega pravilnika, in mandat članom še ni potekel, nadaljuje svoje delo do poteka mandata članom komisije. Obstoječi čakalni seznam vrtca, ki je bil oblikovani pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostane v veljavi do konca šolskega leta, ki je navedeno na objavljenem čakalnem seznamu.
37. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 9000-17/2013 z dne 14. 2. 2013.
38. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-6.kor./2021
Pivka, dne 22. junija 2021
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 
DOLOČILA O PLAČEVANJU OSKRBNINE 
I. OBLIKOVANJE IN PLAČILO CENE PROGRAMOV 
1. člen 
Osnova za plačilo oskrbnine je cena programa, v katerega je otrok vključen. Ceno programa v dogovoru z vrtcem določi ustanovitelj.
2. člen 
Starši plačujejo mesečno oskrbnino v skladu s pravilnikom, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
3. člen 
Oskrbnino je potrebno plačati v osmih dneh po izdaji položnice.
4. člen 
V primeru zamude vrtec ravna v skladu z 32.b členom Zakona o vrtcih, kar pomeni, da vrtec pošlje staršem pisni opomin za plačilo, če so obveznosti plačila neporavnane več kot en mesec od zapadlosti, v katerem določi rok za poravnavo zapadlih neporavnanih obveznosti. Rok ne sme biti krajši od osmih dni in ne daljši od dveh mesecev. Če obveznost ne bo poravnana v določenem roku, bo vrtec pred pristojnim sodiščem začel postopek za izterjavo neporavnanih obveznosti.
5. člen 
Starši so dolžni priti po otroka do izteka delovnega časa vrtca oziroma programa, v katerega je otrok vključen. Čas, ki ga otrok preživi v vrtcu po tem, se zaračuna kot nadura. Podlaga za izračun postavke je povprečna cena obeh programov.
II. DEŽURSTVO 
6. člen 
Med letom se pojavljajo obdobja, ko se število prisotnih otrok v vrtcu zmanjša zaradi bližine praznikov oziroma v času šolskih počitnic. Teden dni pred začetkom takega obdobja se na informativni pisni list zabeleži otroke, za katere starši sporočijo, da bodo navedene dni v vrtcu. Glede na število vpisanih otrok, najmanj 10, se razporedi število zaposlenih za dežurstvo.
III. DRUGE DOLOČBE 
7. člen 
Evidenco prisotnosti vodi vzgojiteljica, na katero vpiše morebitne druge informacije, ki so potrebne za obračun oskrbnine (npr. izleti, obiski predstav …).
8. člen 
Starši, ki želijo uveljavljati pravico do dietetične prehrane, morajo predložiti zdravniško potrdilo izbranega pediatra oziroma specialista o medicinsko indicirani dieti za otroka.
IV. CICIBANOVE URICE 
9. člen 
Program Cicibanove urice je organiziran za otroke, ki ne obiskujejo vrtca in bodo v tekočem šolskem letu dopolnili 3 leta starosti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti