Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021

Kazalo

2341. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah, stran 6748.

  
Na podlagi 8., 11., 15., 16., 18., 19., 20., 29., 32., 33., 36., 43., 44., 45., 48., 49., 51., 52., 53., 55., 56., 58., 63., 72., 74., 77., 79., 80., 87., 92., 97., 98., 99. in 101. člena in za izvrševanje 14., 22., 30., 32., 34., 59. in 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 in 92/21) ter na podlagi drugega odstavka v zvezi s 16. točko prvega odstavka 4. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16, 67/16 – popr. 62/18 in 13/19) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 in 92/21; v nadaljnjem besedilu: ZTro-1).«.
V drugem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. Uredba Komisije (ES) št. 3199/93 z dne 22. novembra 1993 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine (UL L št. 288 z dne 23. 11. 1993, str. 12), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1880 z dne 30. novembra 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 3199/93 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine (UL L št. 307 z dne 3. 12. 2018, str. 24),«.
2. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. drobnoprodajno ceno, veljavno pred spremembo, in novo drobnoprodajno ceno cigaret oziroma drobno rezanega tobaka,«.
V 5. točki se besedilo »kraj in datum popisa in« nadomesti z besedilom »kraj in datum evidentiranja zalog ter«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če se ob spremembi drobnoprodajne cene cigaret oziroma drobno rezanega tobaka trošarinska obveznost ne poveča, evidentiranja zalog ni treba opraviti.«.
3. člen 
V 4. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če količine trošarinskih izdelkov male pošiljke presegajo količine iz prvega in drugega odstavka tega člena, nastane obveznost za obračun trošarine za celotno količino trošarinskih izdelkov, razen za tobačne izdelke, za katere sprostitev v porabo ali prosti promet v Sloveniji v skladu s prvim odstavkom 87. člena ZTro-1 ni dovoljena.«.
4. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku v prvem stavku besedilo »drugega do četrtega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »drugega do četrtega in šestega odstavka tega člena«.
Za petim odstavkom se doda nov, šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Upravičenec iz 9. točke prvega odstavka 19. člena ZTro-1 dokazuje upravičenost do vračila trošarine s podatki iz 2. do 5. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.«.
5. člen 
V 11.a členu se v prvem odstavku v drugi alineji besedilo »Dopolnitvijo Tabele II Seznama oznak, Priloge II Uredbe 684/2009/ES, z oznakami trošarinskih izdelkov« nadomesti z besedilom »Dopolnitvijo Tabele 11 in Tabele 12 Seznama oznak, Priloge II Uredbe 684/2009/ES, z oznakami trošarinskih izdelkov in oznakami merskih enot«.
6. člen 
V Prilogi 2 se v poglavju Tabela 1, Podatkovni element 2a besedilo »V stolpcu F se doda pojasnilo, da se lahko navede veljavna evidenčna številka SEED oproščenega uporabnika.« nadomesti z besedilom »V stolpcu F se doda pojasnilo, da se lahko navede veljavna evidenčna številka SEED oproščenega uporabnika ali imetnika davka proste prodajalne.«.
V poglavju Podatkovni element 3 se besedilo »V stolpcu E se oznaki vrste porekla v polju 9d doda oznaka pogoja »9«.« nadomesti z besedilom »V stolpcu E se oznaki vrste porekla v polju 9d doda oznaka pogoja »90« ali »91«.«.
V poglavju Podatkovni element 3a se besedilo »V stolpcu F se doda pojasnilo, da se lahko navede veljavna evidenčna številka SEED obrata oproščenega uporabnika.« nadomesti z besedilom »V stolpcu F se doda pojasnilo, da se lahko navede veljavna evidenčna številka SEED obrata oproščenega uporabnika ali davka proste prodajalne.«.
V poglavju Podatkovni element 9d se besedilo »V stolpcu F se možnim vrednostim za poreklo blaga, ki se giba, doda pojasnilo »90 = oproščeni uporabnik«.« nadomesti z besedilom »V stolpcu F se možnim vrednostim za poreklo blaga, ki se giba, doda pojasnilo »90 = oproščeni uporabnik« ali »91 = davka prosta prodajalna«.«.
7. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. IPP 007-681/2021/19
Ljubljana, dne 30. junija 2021
EVA 2021-1611-0049
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost