Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021

Kazalo

2339. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, stran 6742.

  
Na podlagi 9. in 10. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami 
1. člen 
V Pravilniku o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 88/13) se v 2. členu v prvem odstavku za besedo »usmerjeni« črta besedilo »v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter«.
2. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku črta prva alineja.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Dodatna strokovna pomoč se izvaja za učence in dijake praviloma v času vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.«.
3. člen 
V 6. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Svetovalno storitev izvajajo svetovalni delavci šole ali javnega zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, učitelji za dodatno strokovno pomoč izven učne obveznosti ter strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih, opredeljenih v 20. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 41/17 – ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI).«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dodatna strokovna pomoč kot svetovalna storitev se lahko določi v izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo največ eno uro tedensko.«.
Črta se četrti odstavek.
4. člen 
V 8. členu se za besedo »jezika« doda pika in črta besedilo »v okviru dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj.«.
5. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku za besedama »usmerjeni v« črta besedilo »program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali«.
Črta se prva alineja.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Stalni ali začasni spremljevalec se za izvajanje fizične pomoči lahko dodeli tudi slepim otrokom, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter le v času izvajanja obveznega in razširjenega programa v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole, izjemoma pa tudi kasneje, če tako v strokovnem mnenju posebej utemelji komisija za usmerjanje.«.
V tretjem odstavku se za besedama »v času« črta besedilo »poteka vzgojnega dela v vrtcu,«.
Črta se peti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-73/2021
Ljubljana, dne 1. julija 2021
EVA 2021-3330-0062
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina