Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021

Kazalo

2272. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer, stran 6618.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07 in 47/21) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 13. redni seji dne 16. 6. 2021 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Log - Dragomer 
1. člen 
47. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 55/07 in 3/21) se doda nov odstavek, ki se glasi:
»(5) Svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«.
2. člen 
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Seja se snema.
(2) Zvočni posnetek se hrani v arhivu Občine Log - Dragomer in se z njim ravna v sladu z veljavno zakonodajo.
(3) Občinski svetnik ima kadarkoli v času enega leta od izvedene seje možnost dostopa do posnetka seje za namen opravljanja svoje funkcije.«.
3. člen 
V VI. Poglavju Volitve in imenovanja se doda novo peto podpoglavje »5. Razlogi in postopek predčasnega prenehanja funkcije« in nov 111.a člen, ki se glasi:
»(1) Članu sveta, županu in podžupanu kot članu sveta preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana sveta, župana in podžupana,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana sveta, župana in podžupana,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb veljavne zakonodaje ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana sveta, župana in podžupana.
(2) Članu sveta, županu in podžupanu preneha mandat z dnem, ko svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata iz prejšnjega odstavka. Zoper ugotovitev sveta lahko član sveta, župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«.
4. člen 
Ta sprememba poslovnika začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2016
Dragomer, dne 16. junija 2021
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik 

AAA Zlata odličnost