Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021

Kazalo

2252. Odlok o oglaševanju, usmerjanju in obveščanju v Občini Kočevje, stran 6601.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP), Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 – odl. US), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 2/15, 10/17), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 19. redni seji dne 22. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o oglaševanju, usmerjanju in obveščanju v Občini Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se za območje občine Kočevje (v nadaljevanju: občina) urejajo pogoji, načini in obveznosti za postavljanje objektov za oglaševanje, usmerjanje in obveščanje ter izvajanje dejavnosti oglaševanja, usmerjanja in obveščanja na območju občine, ki se lahko izvaja kot:
– oglaševanje na zasebnih površinah;
– oglaševanje na javnih površinah;
– oglaševanje za potrebe volilne in referendumske kampanje in
– usmerjevalni sistem turistične in druge obvestilne signalizacije.
2. člen 
(izrazi) 
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
– oglasni objekt je objekt, na katerem je nameščena oglasna vsebina;
– oglasna vsebina so sporočila, vabila, oglasi ali obvestila v obliki različnih oglasnih medijev z vsebino oglaševalne narave;
– oglasni mediji so vsa okolja, na ali preko katerih lahko posredujemo ali objavimo (oglaševalsko) sporočilo;
– prostorski informacijski sistem je sistem, kjer so določene lokacije, tipi, uporabniki, upravljavci objektov informiranja in drugo;
– obvestila so uradna sporočila državnih organov ali občine in obvestila drugih pravnih oseb, ki morajo biti javno objavljena v skladu z zakonom oziroma jih te objavljajo z željo po seznanjenosti javnosti z njihovimi vsebinami;
– objekti informiranja (oglaševanja, usmerjanja in obveščanja) se uporabljajo za oglaševanje, usmerjanje in obveščanje v občini na zasebnih in javnih površinah pri čemer se delijo na stalna in začasna mesta, ki so odobrena in lokacijsko določena v prostorskem informacijskem sistemu;
– oglaševanje je celota opravil v zvezi s postavljanjem, vzdrževanjem in upravljanjem oglasnih objektov oziroma oglasnih vsebin, ki ga opravlja izvajalec oglaševanja oziroma Občina Kočevje (v nadaljevanju: Občina) v lastni režiji;
– usmerjanje je informiranje o lokaciji, smeri ali oddaljenosti posameznega pravnega subjekta, javnega objekta ali javne površine;
– obveščanje je informiranje o naravnih ter kulturnih znamenitostih, z namenom obveščanja lokalne skupnosti o vsebinah v javnem interesu in opozarjanja na prepovedane dejavnosti v prostoru;
– uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja objekt za informiranje;
– vlagatelj je vsaka pravna ali fizična oseba, ki poda vlogo za postavitev novega objekta za informiranje, za katerega je potrebno pridobiti dovoljenje občine;
– nekomercialne aktivnosti so aktivnosti, ki so namenjene splošni javnosti brezplačno in katerih cilj ni pridobivanje ekonomskega dobička in izmenjavi blaga in storitev na trgu.
3. člen 
(objekti informiranja) 
(1) Oglaševanje, usmerjanje in obveščanje z objekti informiranja je dovoljeno izključno na stalnih, začasnih objektih in objektih usmerjevalnega sistema turistične ter druge obvestilne signalizacije.
(2) Stalni objekti so:
– oglasni stebri;
– totemi;
– vitrine;
– oglasni panoji;
– čezcestni transparenti;
– obešanke na drogovih javne razsvetljave;
– slikovno ali pisno obdelane fasade zgradb;
– digitalni prikazovalniki in ekrani;
– zastave;
– table.
(3) Začasni objekti so:
– prenosljivi samostoječi panoji;
– zvočne naprave (oglaševanje v času javnih prireditev).
(4) Objekti usmerjevalnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije so znaki za:
– obveščanje o kulturnih, naravnih in drugih turističnih znamenitostih;
– usmerjanje na kulturne, naravne in druge turistične znamenitosti;
– usmerjanje na objekte javne infrastrukture, pravnih oseb in drugih pravnoorganizacijskih oblik ter poslovnih subjektov in druge objekte ali javne površine.
4. člen 
(področna zakonodaja) 
(1) Za postavitev in oblikovanje objektov informiranja je potrebno upoštevati zakonodajo s področja graditve objektov, cest, pravil cestnega prometa ter vseh podzakonskih aktov kot so uredba o razvrščanju objektov, uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja idr.
(2) Objekti informiranja so del urbane opreme naselij, zato morajo biti oblikovani enotno, v skladu s prostorskimi dokumenti občine in Katalogom označevanja, informiranja in usmerjanja s tablami v Občini Kočevje (v nadaljevanju: Katalog), ki ga Občina objavi na svoji spletni strani.
II. STALNI OBJEKTI 
5. člen 
(oglasni stebri in totemi) 
(1) Oglasni stebri so lahko površine največ 8,5 m2 in totemi do površine 5,5 m2.
(2) Oglasni stebri so valjastih oblik in so poenoteni za celotno občino. Postavljajo se v območja urbanih ureditev, ob površine za pešce. Izven teh lokacij se navedeni objekti ne postavljajo.
(3) Totemi so vertikalni objekti, sestavljeni iz dveh površin za plakate. Postavljajo se v območja urbanih ureditev, ob površine za pešce in na površine pred poslovnimi stavbami. Izven teh lokacij se navedeni objekti ne postavljajo.
6. člen 
(oglasni panoji) 
Oglasni panoji (jumbo panoji) so površine največ 12 m2 na eni strani. Lahko so enostranski in obojestranski.
7. člen 
(čezcestni transparenti) 
Čezcestni transparent je lahko širok največ 8,0 m in visok 0,8 m, pri čemer je njegov spodnji rob najmanj 5,0 m nad cestiščem. Obešen mora biti pravokotno na cestišče na posebno nosilno konstrukcijo, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi in izdelan iz ne-odsevnega materiala.
8. člen 
(obešanke na drogovih javne razsvetljave) 
Obešanke na drogovih so oglasna sporočila, pritrjena na drogove javne razsvetljave. Izdelana so iz neprosojnega platna z obojestranskim oglasnim sporočilom in vpeta v kovinski okvir. Velike so 170 x 110 cm, njihove lokacije so omejene na pomembne mestne vpadnice in prikazane v prostorskem informacijskem sistemu.
9. člen 
(slikovno ali pisno obdelane fasade zgradb) 
(1) Oglaševanje s slikovno ali pisno obdelano fasado zgradbe je dovoljeno izključno na objektu izvajanja dejavnosti, ki se oglašuje oziroma tudi na drugih objektih in nepremičninah ob pridobitvi soglasja lastnika in pod pogoji določenimi s tem odlokom.
(2) Za slikovno ali pisno obdelano fasado zgradbe se šteje tako pritrditev dodatnega elementa (tabla/izvesek) kot tudi neposredni slikovni ali pisni nanos oglasne vsebine. Skupna površina vseh materialnih, slikovnih ali pisnih obdelav na eni ploskvi fasade ne sme presegati četrtine površine ene njene ploskve, tudi če gre za različne uporabnike oglaševanja.
(3) Pri oglaševanju s slikovno ali pisno obdelano fasado zgradbe se mora upoštevati dovoljene barvne odtenke, določene v Občinskem prostorskem načrtu (v nadaljevanju: OPN), ki veljajo za fasade. Barve so lahko v odtenkih zemeljskih barv oziroma take, da se doseže kakovostna in usklajena barvna slika na samem objektu in njegovo skladnost s kakovostno oblikovanimi fasadami v okolici. Ni dopustna uporaba signalnih barv, ki niso tradicionalne (npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra, živo rdeča, živo oranžna in podobne). Prav tako ni dopustna kombinacija navedenih in drugih signalnih oziroma izrazito živih barv med seboj. Žive barve so dopustne le izjemoma, kadar so tradicionalne (npr. oker, opečna) in če so kombinirane z nevtralnimi barvami (npr. siva, temno siva).
10. člen 
(digitalni prikazovalniki in ekrani) 
(1) Digitalni prikazovalniki in ekrani so dovoljeni za podajanje informacij, ki so v javnem interesu, kot npr. čas, datum, temperatura, kvaliteta zraka, vremenska napoved, napoved lokalnih kulturnih in športnih dogodkov, del na javnih površinah, zapore cest, ozaveščevalne vsebine in podobno.
(2) Ekran kot npr. televizijski ali računalniški ekran omogoča podajanje več vsebine prikaza s sliko in videom, v prvem odstavku tega člena, navedenih vsebin.
(3) Ekran ali prikazovalnik se ne postavlja samostoječe, ampak v izložbo, na fasado ali celoto podobnega objekta. Velika sta lahko do 2 m2 na eni strani površine.
11. člen 
(zastave) 
Zastava je objekt za oglaševanje, ki je vertikalno obešen na drog in izdelan iz mehkega materiala. Dovoljena površina zastave je do 4,5 m2.
12. člen 
(table) 
Tabla je najbolj pogost objekt za informiranje in je načeloma pravokotnih ali kvadratnih oblik, nameščena na enemu ali dveh nosilcih, samostoječa ali pritrjena na objekt.
III. ZAČASNI OBJEKTI 
13. člen 
(začasni objekti) 
(1) Začasni objekti so premični elementi, ki v prostor niso umeščeni za stalno. Glede umeščanja začasnih oglasnih objektov v prostor je potrebno upoštevati vse določbe tega odloka, ki se nanašajo na umeščanje oglasnih objektov v prostor.
(2) Začasni objekti so A panoji in podobni premični objekti. Dodatni pogoji in omejitve se določijo z izdajo dovoljenja za postavitev.
IV. OBJEKTI USMERJANJA IN OBVEŠČANJA 
14. člen 
(predstavitvene, informacijske in opozorilne table) 
(1) Na območju občine je dovoljeno postavljati table z namenom predstavitve informacij o naravnih ter kulturnih znamenitostih, z namenom obveščanja lokalne skupnosti o vsebinah v javnem interesu in opozarjanja na prepovedane dejavnosti v prostoru. Oblika, dimenzije, in oblikovanje vsebine za te table so poenoteni in prikazani v Katalogu. V prostor jih umešča Občina, postavlja pa Občina ali krajevna skupnost.
(2) Predstavitvena tabla je tabla, kjer se predstavi kraj, naravne in kulturne znamenitosti turistom in podobnim obiskovalcem. Postavlja se jo v naseljih ter ob kulturnih in naravnih znamenitostih.
(3) Informacijska tabla je lahko tabla, namenjena obveščanju lokalne skupnosti o vsebinah v javnem interesu ali pa tabla s pravili obnašanja za različne javne površine (igrišča, parki, zelenice, vaška središča).
(4) Opozorilna tabla je tabla z namenom opozarjanja na primerno in neprimerno vedenje v prostoru. Postavlja se jih na lokacije, kjer se želi omejiti ali preprečiti neželeno vedenje občanov in obiskovalcev.
15. člen 
(usmerjevalne table) 
(1) Usmerjevalne table predstavljajo obcestne usmerjevalne lamele, mestne kažipote, kažipote za pohodne ter kolesarske poti in tematske table za namene iz četrtega odstavka 3. člena tega odloka.
(2) Oblika, dimenzije, in oblikovanje vsebine za te table so poenoteni in prikazani v Katalogu. V prostor jih umešča Občina, postavlja pa Občina ali krajevna skupnost.
(3) Obcestne usmerjevalne lamele so namenjene usmerjanju v vplivnih pasovih prometnih površin na objekte javne infrastrukture, pravnih oseb in drugih pravnoorganizacijskih oblik ter poslovnih subjektov in druge objekte ali javne površine. Na tem področju je potrebno upoštevati pravilnik, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah. Obcestne usmerjevalne lamele umešča in postavlja Občina.
(4) Mestni kažipoti so manjše usmerjevalne lamele, namenjene za usmerjanje pešcev in kolesarjev na upravne, rekreacijske in drugi javne objekte in različne javne površine. Postavlja se jih ob pločnike, na trge in podobne javne površine.
(5) Usmerjevalne table za vodenje pohodnikov in kolesarjev se izvede s kažipoti in tematskimi tablami. Na tem področju je potrebno upoštevati pravilnik, ki ureja označevanje in opremljanje planinskih poti. Kažipoti so rdeči za pohodne in planinske poti, modri za kolesarske in rumeni za tematske poti. Druge tematske poti, ki niso del planinskih tematski poti (npr.: trail proge za mtb kolesarjenje in trim steza) se označi s posebnimi tematskimi tablami, ki so sestavljene iz pokončnega trama in majhne oznake v grafiki poti.
(6) Občina lahko v prostor umesti usmerjevalno tablo tudi na zasebnem zemljišču, če umestitev na javni površini ni mogoča. V tem primeru mora Občina pridobiti vsa, s predpisi določena, soglasja za postavitev usmerjevalnega znaka ter soglasje lastnika zemljišča.
V. NAČIN OGLAŠEVANJA IN OBVEŠČANJA 
1. Oglaševanje na zasebnih površinah
16. člen 
(oglaševanje na zasebnih površinah) 
(1) Lastno oglaševanje in označevanje pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in ostalih subjektov, ki opravljajo dejavnost, se lahko izvaja za oglaševanje lastne dejavnosti na objektih in/ali na funkcionalnih zemljiščih, ki so v njihovi lasti ali najemu ter v skladu z veljavnimi prostorskimi akti in s tem odlokom.
(2) Oglaševanje lastne dejavnosti je možno tudi na drugih objektih in nepremičninah ob pridobitvi soglasja lastnika in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
(3) Oglasne objekte iz tega člena je dopustno postavljati v lastni režiji in je zanje potrebno pridobiti dovoljenje iz 23. člena tega odloka, vendar pa za ta tip oglaševanja ne obstoji taksna obveznost iz 29. člena tega odloka.
2. Oglaševanje na javnih površinah
17. člen 
(oglaševanje na javnih površinah) 
Oglaševanje na javnih površinah, na katerih ima Občina lastninsko ali drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, je dovoljeno skladno s 23. in 29. členom tega odloka in plačilu stroška namestitve oglasne vsebine.
3. Oglaševanje za potrebe volilne in referendumske kampanje
18. člen 
(brezplačna uporaba oglasnih objektov) 
Za potrebe volilne in referendumske kampanje mora Občina brezplačno in enakopravno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje, ki oddajo pravočasne vloge, uporabo oglasnih objektov za osnovno informiranje volivcev v občini.
19. člen 
(pogoji za pridobitev pravice do brezplačne uporabe oglasnih objektov) 
(1) Organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje lahko pridobijo prostor na oglasnih objektih na podlagi javne objave pogojev za pridobitev pravice do uporabe oglasnih objektov, ki jih izda župan (v nadaljevanju: Pogoji za pridobitve pravice do uporabe oglasnih objektov). Oglasni objekti se enakopravno razdelijo med organizatorje volilnih oziroma referendumskih kampanj.
(2) Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglasnih objektov vsebujejo podatke o lokaciji oglasnih mest, velikosti oglasnih objektov, njihovem številu, načinu določitve oglasnega mesta, roke, ki jih morajo organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje upoštevati, način dostave ter čas nameščanja plakatov in drugo.
(3) Zapisnik o izidu razdeljevanja brezplačnih oglasnih objektov se v štiriindvajsetih urah po končnem izidu razdeljevanja brezplačnih oglasnih objektov objavi na spletni strani občine in oglasni deski občine. S tem se šteje, da so bili organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje o rezultatu razdeljevanja brezplačnih oglasnih objektov obveščeni.
20. člen 
(oglaševanje na ostalih oglasnih mestih) 
(1) Organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje lahko proti plačilu oglašujejo tudi na ostalih oglasnih mestih občine. Plačilo se izvede po odmeri občinske takse in v skladu s cenikom izvajalca oglaševanja, pred izvedbo storitve.
(2) Oglaševanje zunaj lokacij navedenih v Pogojih za pridobitve pravice do uporabe oglasnih objektov, na zasebnih nepremičninah, je dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca nepremičnin in drugih objektov pod pogoji določenimi v tem odloku, ki se nanašajo na oglaševanje na zasebnih površinah.
21. člen 
(dolžnosti organizatorjev volilne kampanje) 
Organizatorji volilne in referendumske kampanje so dolžni ravnati v skladu z:
– določili zakona, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo in
– določili tega odloka.
4. Usmerjevalni sistem turistične in druge obvestilne signalizacije
22. člen 
(usmerjevalni sistem turistične in druge obvestilne signalizacije) 
(1) Na območju občine je dovoljeno postavljati turistično in drugo obvestilno signalizacijo iz četrtega odstavka 3. člena tega odloka.
(2) Turistična in druga obvestilna signalizacija ni predmet plačila občinske takse, razen signalizacija z obcestnimi usmerjevalnimi lamelami ob državnih in občinskih cestah, ki usmerja na objekte oziroma dejavnosti pravnih oseb in drugih pravnoorganizacijskih oblik ter poslovnih subjektov.
(3) Občina lahko dovoli postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije tudi na zasebni nepremičnini, če postavitev na javni površini ni mogoča. V tem primeru je potrebno pridobiti vsa s predpisi določena soglasja za postavitev omenjene signalizacije ter soglasje lastnika nepremičnine.
(4) Objekte usmerjevalnega sistema turistične in druge obvestile signalizacije iz četrtega odstavka 3. člena tega odloka, ki so postavljeni na javnih površinah, vzdržuje Občina.
VI. POGOJI IN PREPOVEDI 
23. člen 
(pogoji za pridobitev pravice do postavitve objektov informiranja) 
(1) Dovoljenje za postavitev objektov informiranja izda Občina.
(2) Splošni pogoji za pridobitev dovoljenja so:
– da je lokacija za stalni objekt v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje (v nadaljevanju: OPN);
– da ima uporabnik predhodno pridobljena vsa potrebna dovoljenja oziroma soglasja;
– da je objekt informiranja v skladu z določili 3. in 25. člena tega odloka.
(3) Za pridobitev pravice do postavitve začasnega objekta se glede umestitve le-tega v prostor, presoja za vsak posamezen primer.
(4) Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati:
– natančno navedbo lokacije postavitve objekta informiranja (parcelna številka, k.o. in mesto postavitve);
– opredelitev trajanja (čas postavitve in odstranitve);
– podatke o vrsti in velikosti objekta informiranja (opis in tehnična skica);
– soglasje lastnika nepremičnine na katerem se objekt informiranja postavlja;
– soglasje pristojnega upravljavca, če objekt informiranja posega v varovalne pasove komunalne in cestne infrastrukture;
– soglasje zavoda za varstvo kulturne dediščine, če je objekt lociran v spomeniško-varstvenem območju;
– morebitna druga soglasja v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi.
24. člen 
(pogoji za pridobitev pravice do uporabe obcestnih usmerjevalnih lamel) 
(1) Pravne osebe in druge pravnoorganizacijske oblike ter poslovni subjekti lahko pridobijo pravico do uporabe obcestnih usmerjevalnih lamel na podlagi javnega poziva za postavitev novih obcestnih usmerjevalnih lamel, ki ga objavi Občina na svoji spletni strani.
(2) Javni poziv za postavitev novih obcestnih usmerjevalnih lamel vsebuje podatke o upravičencih, načinu pridobitve uporabe obcestnih usmerjevalnih lamel, rok za oddajo vloge in drugo.
25. člen 
(prepovedi) 
(1) Objektov oglaševanja ni dovoljeno postavljati na:
– nepremičninah, ki so zavarovane kot naravna vrednota ali kulturna dediščina ali je na njih zgrajen objekt kulturne dediščine, razen pod pogoji iz 9. člena tega odloka;
– fasadah in konstrukcijskih elementih stanovanjskih in kmetijsko-gozdarskih ter infrastrukturnih in družbenih objektov, razen pod pogoji iz 9. člena tega odloka;
– fasadah objektov, če velikost nosilca oglaševanja presega četrtino površine ene ploskve fasade;
– drevesih, zelenicah, parkih ali zemljiščih, kjer bi postavitev zakrila obstoječe ali načrtovane zelenice ali parke;
– javnih površinah (pločnikih, zelenicah, trgih ipd.), kjer bi postavitev ovirala osnovno namembnost površine;
– zemljiščih, kjer bi bil oviran pogled na značilno veduto mesta, vasi, kompleksa ali objekta;
– zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva;
– cestnih priključkih;
– ograjah, živih mejah;
– elementih urbane opreme, ekoloških otokih, avtobusnih postajah;
– površinah, ki služijo kot interventne poti;
– premičnih oziroma prenosljivih objektih, napravah in vozilih, ki niso postavljeni v skladu z določili tega odloka;
– pomožnih objektih (skedenj, lopa, nadstrešek, garaža, kozolec, čebelnjak ipd.).
(2) Oglasne vsebine je prepovedano trositi po javnih površinah ali jih zatikati na avtomobile.
(3) Prepovedan je obstoj objektov za informiranje, ki so pretekli – oglašujejo ali usmerjajo na dejavnost, ki več ne obstaja.
VII. IZVAJANJE DEJAVNOSTI OGLAŠEVANJA NA JAVNIH POVŠINAH 
26. člen 
(izvajalec oglaševanja na javnih površinah) 
(1) Občina za izvajanje dejavnosti oglaševanja na javnih površinah pooblasti Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec oglaševanja).
(2) Medsebojna razmerja med Občino in izvajalcem oglaševanja se uredijo s pogodbo.
(3) Izvajalec oglaševanja občinsko takso zaračuna v imenu in na račun Občine na podlagi tega odloka, stroške namestitve oglasne vsebine pa na podlagi cenika, ki ga sprejme sam, po predhodnem soglasju župana Občine.
(4) Prihodki iz naslova zaračunanih stroškov namestitve oglasne vsebine so prihodki izvajalca oglaševanja.
27. člen 
(obveznosti izvajalca oglaševanja) 
Obveznosti izvajalca oglaševanja so, da:
– vzpostavi in ažurno vodi kataster oglasnih mest na javnih površinah;
– redno vzdržuje in obnavlja oglasna mesta;
– je oglasno mesto označeno z logotipom Občine in izvajalca oglaševanja;
– so oglasne vsebine na oglasnih mestih nameščene naravnost in da se med seboj ne prekrivajo;
– redno oddaja mesečna poročila o prihodkih iz naslova občinskih taks za oglaševanje ter odhodkih vzdrževanja oglasnih mest;
– takoj ob ugotovitvi prijavlja medobčinskemu inšpektoratu nezakonito oglaševanje in postavljanje oglasnih objektov.
VIII. TAKSNA OBVEZNOST 
28. člen 
(taksna obveznost) 
Po tem odloku je taksni zavezanec pravna oseba ali druga pravnoorganizacijska oblika ter poslovni subjekt, ki:
– oglašuje na javnih površinah ali
– uporablja obcestne usmerjevalne lamele.
29. člen 
(nastanek taksne obveznosti) 
(1) Taksna obveznost pri oglaševanju na javnih površinah in usmerjanju z obcestnimi usmerjevalnimi lamelami nastane z dnem namestitve, preneha pa z dnem odstranitve oglasne vsebine oziroma obcestne usmerjevalne lamele. Okoliščine, ki so vplivale na začasno nezmožnost uporabe ali ko taksni zavezanec pred potekom pogodbe izvajalca obvesti o odstranitvi, ne vplivajo na taksno obveznost.
(2) Taksni zavezanci pri oglaševanju na javnih površinah so dolžni pred namestitvijo oglasne vsebine na oglasni objekt, pri izvajalcu oglaševanja, podati vlogo. Obvezne sestavine vloge so določene v Splošnih pogojih plakatiranja in oglaševanja, ki jih sprejme izvajalec oglaševanja.
(3) Taksna obveznost pri uporabi obcestnih usmerjevalnih lamel nastane na podlagi, iz 24. člena tega odloka, pridobljene pravice do uporabe obcestnih usmerjevalnih lamel, preneha pa z dnem odstranitve obcestnih usmerjevalnih lamel. Okoliščine, ki so vplivale na začasno nezmožnost uporabe ali ko taksni zavezanec zahteva predčasno odstranitev obcestne usmerjevalne lamele, ne vplivajo na taksno obveznost.
(4) Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo, ki vpliva na taksno obveznost, pisno sporočiti izvajalcu oglaševanja oziroma Občini, v roku 10 dni od nastanka spremembe.
30. člen 
(taksa) 
(1) Taksa se plačuje vnaprej po taksni tarifi, ki je določena v točkah in je sestavni del tega odloka.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka vrednost točke znaša 0,0758 EUR in se s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije za obdobje leta pred letom, za katero se ugotovi vrednost točke. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke izda župan.
(3) Višina takse se izračuna tako, da se vrednost točke pomnoži s številom točk posameznega taksnega predmeta (formata) in številom dni.
31. člen 
(oprostitev plačil takse) 
Plačila takse so pri oglaševanju nekomercialnih aktivnosti oproščeni:
– osebe javnega prava, katerih (so)ustanoviteljica je občina ali država;
– organizacije oziroma društva s sedežem v občini pri opravljanju turistične, kulturne, športne, gasilske in izobraževalne dejavnosti ali pri opravljanju dejavnosti širšega družbenega javnega interesa;
– organizacije za oglaševanje promocije zdravja in humanitarnih dejavnosti;
– politične stranke in neodvisni kandidati v času volilne ali referendumske kampanje, ki oglašujejo skladno z 18. in 19. členom tega odloka.
IX. NADZOR 
32. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja medobčinski inšpektorat.
(2) Medobčinski inšpektorat ima v primeru ugotovljenih nepravilnosti pravico in dolžnost:
– odrediti odstranitev plakata oziroma oglasnega objekta, na stroške uporabnika, če je:
– oglaševanje izvedeno brez dovoljenja ali v nasprotju s pogoji izdanega dovoljenja; 
– oglaševanje izvedeno v nasprotju z določili odloka; 
– izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških.
(3) Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi tega člena ne zadrži njene izvršitve.
X. KAZENSKE DOLOČBE 
33. člen 
(globe) 
(1) Z globo 1000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– postavi objekt brez dovoljenja iz 23. oziroma 24. člena tega odloka;
– postavi objekt v nasprotju z izdanim dovoljenjem;
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 25. člena tega odloka.
(2) Z globo v znesku 500 EUR se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik (fizična oseba).
(3) Z globo v znesku 500 EUR se lahko kaznuje tudi lastnik nepremičnine, ki dopušča informiranje na svoji nepremičnini v nasprotju z določili tega odloka.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
(uskladitev obstoječega stanja) 
(1) Pogodbo iz drugega odstavka 26. člena tega odloka sklene izvajalec oglaševanja z Občino v roku šest mesecev od uveljavitve tega odloka.
(2) Občina v roku 12 mesecev od uveljavitve tega odloka uredi vzpostavitev podatkov v prostorskem informacijskem sistemu, za namene iz četrte alineje 2. člena tega odloka.
(3) Obstoječe pogodbe oziroma že izdane odločbe, ki urejajo oglaševanje, prenehajo veljati s potekom časa, za katerega so bile sklenjene oziroma izdane.
(4) Katalog iz drugega odstavka 4. člena tega odloka Občina objavi na svoji spletni strani naslednji dan po objavi tega odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
35. člen 
(legalizacija obstoječih objektov) 
(1) Za objekte iz 3. člena tega odloka, ki so ob sprejetju tega odloka že nameščeni na podlagi ustreznega dovoljenja oziroma soglasja, določbe tega odloka ne veljajo.
(2) Za vse objekte, ki so ob sprejetju tega odloka že nameščeni in za to nimajo ustreznega dovoljenja oziroma soglasja, so njihovi uporabniki, v roku 6 mesecev po sprejetju tega odloka, dolžni podati vlogo iz četrtega odstavka 23. člena tega odloka. V kolikor uporabniki tudi po vložitvi te vloge ne pridobijo dovoljenja za postavitev objektov informiranja iz 23. člena tega odloka, so jih uporabniki oziroma lastniki nepremičnin, na katerih so ti objekti nameščeni, dolžni odstraniti v roku enega meseca po vročitvi negativne odločitve.
(3) Vse objekte, ki so ob sprejetju tega odloka že nameščeni in za to nimajo ustreznega dovoljenja oziroma soglasja in njihovi uporabniki, v postavljenem roku, ne podajo vloge iz prejšnjega odstavka tega člena, so jih le-ti oziroma lastniki nepremičnin, na katerih so ti objekti nameščeni, dolžni odstraniti v roku 7 mesecev po sprejetju tega odloka.
(4) Če osebe iz drugega in tretjega odstavka tega člena objektov ne odstranijo v postavljenem roku, jih na njihove stroške odstrani Občina.
36. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/97, 86/02, 68/04, 59/17), Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje (Uradni list RS, št. 65/98) in Odlok o občinskih taksah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 8/10).
37. člen 
(vacatio legis) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenje.
Št. 007-0002/2021
Kočevje, dne 23. junija 2021
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 
Priloga – TAKSNA TARIFA
FORMAT
OBČINSKA TAKSA /DAN/KOS
do vključno 1 m2
2,0 točki
od 1 mdo vključno 2 m2
3,0 točke
od 2 m2 do vključno 3 m2
6,0 točk
od 3 m2 do vključno 4 m2
8,0 točk
od 4 m2 do vključno 5 m2
12,0 točk
od 5m2 do vključno 10 m2
18,0 točk
nad 10 m2
30,0 točk
Čez cestni transparent
25,0 točk
Usmerjevalna lamela do vključno 1 m2
1,5 točke

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti