Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021

Kazalo

2231. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev, stran 6528.

  
Na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO in 54/21) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev 
1. člen 
V Pravilniku o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev (Uradni list RS, št. 74/11 in 69/15) se v 2. členu v četrtem odstavku v drugi alineji besedilo »Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije« nadomesti z besedilom »Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije«.
2. člen 
V 8. členu se v drugem odstavku za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– priprava ocene stanja dolgotrajno brezposelne osebe,«.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta peta in šesta alineja.
V šestem odstavku se v točki b) za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– individualno osnovno karierno svetovanje za pripravo ocene stanja dolgotrajno brezposelne osebe traja 40 minut na osebo; priprava, administrativna dela in poročanje trajajo 50 minut,«.
Dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
3. člen 
V 9. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Storitev obsega storitve poglobljenega kariernega in zdravstveno zaposlitvenega svetovanja.«.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se za piko doda nov stavek, ki se glasi:
»Storitev obsega tudi ugotavljanje in odpravljanje kompleksnejših ovir na področju motivacije in situacijskih ovir ter ugotavljanje zaposljivosti za osebe z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »v storitve za trg dela ali v postopke za ugotavljanje invalidnosti ter pridobitev pravice do zaposlitvene rehabilitacije.«.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
4. člen 
V 10. členu se v tretjem odstavku v tretjem stavku črta pika in doda besedilo »in največ 12 upravičencev v posameznem modulu TIP-a E (modularna delavnica).«.
V petem odstavku se v točki b) v četrti alineji pika nadomesti s podpičjem in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– skupina TIP-a E traja do 160 ur na mesec; priprava, administrativna dela in poročanje trajajo do 20 ur na mesec. Čas za pripravo, administrativna dela in poročanje se določi sorazmerno glede na trajanje delavnice.«.
5. člen 
V 11. členu se v drugem odstavku v tretji vrstici tabele besedilo »od 16 m² do 50 m²« nadomesti z besedilom »16 m² ali več«.
6. člen 
V 19. členu se v drugem odstavku v tretji vrstici tabele besedilo »od 16 m² do 60 m²« nadomesti z besedilom »16 m² ali več«.
7. člen 
V 20. členu se v tretjem odstavku v točki a) v tretji alineji za besedo »napotitvi« dodata vejica in besedilo »ki lahko poteka tudi z izvedbo zastopanja upravičenca ali v obliki skupinskega srečanja delodajalca in upravičencev«.
V četrtem odstavku se točka a) spremeni tako, da se glasi:
»a) dostopnost in ažurnost:
– postopek posredovanja se začne takoj ali najpozneje v dveh dneh po prejemu sporočila o prostem delovnem mestu,
– na prosto delovno mesto se izbere in napoti ustrezno število upravičencev glede na dogovor z delodajalcem oziroma do pet upravičencev,
– postopek izbire se zaključi najpozneje do zaključka javne objave prostega delovnega mesta ali vrste dela,
– v primeru, da se ugotovi, da ni ustreznih upravičencev za napotitev, se najpozneje v roku treh dni po prejemu sporočila o prostem delovnem mestu pri delodajalcu preveri možnost spremembe pogojev za zaposlitev,
– po zaključenem postopku posredovanja oziroma najpozneje naslednji dan po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto se delodajalcu posreduje sporočilo o izidu posredovanja.«.
V petem odstavku se točka a) spremeni tako, da se glasi:
»a) časovni:
– posredovanje za enega delodajalca traja 90 minut,
– posredovanje za enega delodajalca z izvedbo skupinskega srečanja delodajalca z upravičenci traja 180 minut;«.
8. člen 
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cena opravljene storitve za trg dela vključuje ceno dela, prostora in materialnih stroškov in se določi kot strošek na enoto.
(2) Vrsta in višina stroška na enoto se oblikuje v skladu s tem pravilnikom in se objavi v javnem razpisu.«.
9. člen 
V 22. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(3) Izhodišče izračuna cene dela za koncesionarje je mesečna bruto plača za 36. plačni razred veljavne plačne lestvice za javne uslužbence, h kateri se prištejejo prispevki delodajalca.
(4) Cena dela se dokazuje s fotokopijo plačilne liste, dokazilom o izplačilu plače za posameznega zaposlenega na transakcijski račun ter REK obrazcem.«.
10. člen 
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Priznana cena prostora je 15,00 eurov mesečno za kvadratni meter z vključenim davkom na dodano vrednost za najete in za lastniške prostore za izvajanje storitev po tem pravilniku.
(2) Cena prostora se v primeru najemniških prostorov dokazuje s fotokopijo veljavne pogodbe o najemu, fotokopijo računa za najem in dokazilom o plačilu računa, izvedenem na transakcijski račun. V primeru lastniških prostorov se cena prostora dokazuje z zemljiškoknjižnim izpiskom.«.
11. člen 
V 24. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Za materialne stroške iz prejšnjega odstavka se štejejo predvsem stroški:
– električne energije,
– porabe kuriv in stroški ogrevanja,
– vode in komunalnih storitev,
– odvoza smeti,
– telefona, faksa in elektronske pošte,
– poštnin in kurirskih storitev,
– amortizacije osnovnih sredstev,
– potrošnega materiala (pisarniški material, čistilni material in posebni material) in drobnega inventarja, ki se uporablja za izvajanje storitev za trg dela,
– računovodskih storitev,
– tekočega vzdrževanja za prostore, v katerih se izvajajo storitve za trg dela,
– zavarovalne premije za objekte in opremo, ki se uporablja za izvajanje storitev za trg dela.
(3) Obstoj materialnih stroškov se dokazuje s pogodbami, naročilnicami, izstavljenimi računi ali drugimi dokumenti, iz katerih je razvidno, da je bila storitev opravljena in plačana.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-4/2019
Ljubljana, dne 11. junija 2021
EVA 2019-2611-0030
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost