Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2021 z dne 24. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2021 z dne 24. 6. 2021

Kazalo

2177. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, stran 6352.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 19. redni seji dne, 16. junija 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, ki jo je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje (št. proj. 8/20, februar 2020, dopolnitev 2021) in se nanaša na širitev obsega stavbnega zemljišča na dele zemljišč parc. št. 262/1, 262/3, 262/4, vse k. o. Pongrac. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 1624.
2. člen 
(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča posamične poselitve s podrobnejšo namensko rabo – Površine razpršene poselitve z oznako A. Predvidena je širitev stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, ki je kot izvorno določeno v občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 102/20; v nadaljevanju OPN). Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno zemljišče v velikosti 5975,40 m2 preoblikuje na način, da se na njegovi zahodni strani (na delu zemljišč parc. št. 262/1, 262/3, 262/4, vse k. o. Pongrac) predvidi razširitev stavbnega zemljišča na območje kmetijskih zemljišč (K1) v velikosti 599,08 m2, kar predstavlja 10,02 % povečanja izvornega območja stavbnega zemljišča.
(2) Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa in je razvidna v grafičnem prikazu prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča. Elaborat lokacijske preveritve je sestavni del sklepa.
(3) Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi tega sklepa in elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu lokacijske preveritve. Gradnja na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči po določilih OPN in pogojih geološko-geomehanskega poročila.
3. člen 
(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo tudi ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Žalec in Ministrstvu za okolje in prostor.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3502-0002/2020
Žalec, dne 16. junija 2021
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost