Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021

Kazalo

2133. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav, stran 6203.

  
Na podlagi tretjega odstavka 80.a člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav 
1. člen 
V Pravilniku o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Uradni list RS, št. 59/08, 88/09, 84/10, 37/11, 109/12 in 93/14) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen 
(1) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za proizvode, ki se v skladu z nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa, kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, zakonito – proizvajajo oziroma tržijo v drugih državah članicah Evropske unije in Turčiji ali – proizvajajo v državah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so hkrati podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.
(3) Ta pravilnik se izvaja v skladu z Uredbo (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 21).«.
2. člen 
V 3. členu se v 30. točki besedilo »kartica, ki jo« nadomesti z besedilom »kartica ali drugo identifikacijsko sredstvo, ki ga«.
Za 59. točko se doda nova 60. točka ki se glasi:
»60. zgoščevalna funkcija je algoritem oziroma računalniški program, ki iz vhodnega niza izračuna enolično kodo in na podlagi katere je možno preveriti, da se vhodni niz ni spremenil; seznam zgoščevalnih funkcij objavi nadzorni organ na svoji spletni strani;«.
Dosedanja 60. točka postane 61. točka.
3. člen 
V 5. členu se za 3. točko doda 4. točka, ki se glasi:
»4. posredovani nadzornemu organu prek vzpostavljene enotne spletne storitve:
– za pretekli obračunski dan oziroma za obdobje od predhodnega posredovanja podatkov najkasneje v dveh urah po zaključku obračunskega dne;
– za podatke, ki so bili za obračunski dan ročno vneseni po zaključku obračunskega dne (npr. blagajniško poslovanje IM, popravki) hkrati s podatki obračunskega dne, v katerem so bili vneseni;
– za točno določeno časovno obdobje in igralno napravo, blagajno oziroma drugo napravo, ki je vključena v NIS, najkasneje v eni uri po posredovanju zahteve.«.
Za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Koncesionarji posredujejo podatke iz 4. točke prejšnjega odstavka v elektronski obliki, na način določen v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
4. člen 
V 8. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»V zapisu popravka (stornacije) morata biti razvidni stara in nova vrednost in oznaka transakcije na katero se nanaša.«.
5. člen 
V 22. členu se v prvem odstavku 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. vpogled, izbiro, posredovanje in izvoz podatkov iz podatkovnih zbirk NIS in drugih zabeležk (logov), predpisanih s tem pravilnikom.«.
Drugi odstavek se črta.
6. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen 
Za dostop nadzornega organa do NIS (podatkovne baze, zabeležk in aplikacije koncesionarja) se uporablja varna in šifrirana povezava preko javnega komunikacijskega omrežja, ki jo določi oziroma uporablja nadzorni organ.«.
7. člen 
25. in 26. člen se črtata.
8. člen 
V 30. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vsa nedelovanja NIS mora koncesionar najkasneje naslednji delovni dan po ugotovitvi nepravilnosti javiti nadzornemu organu v elektronski obliki preko sistema eDavki.«
9. člen 
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen 
(1) Koncesionar ima lahko v uporabi le vrsto in verzijo NIS, za katerega mu je nadzorni organ izdal dovoljenje za povezavo NIS v informacijski sistem nadzornega organa.
(2) Koncesionar mora nadzornemu organu zagotoviti:
– neposreden nadzor (oddaljeni dostop nadzornega organa do NIS koncesionarja);
– prenos vseh s tem pravilnikom predpisanih števcev, podatkov, dogodkov in transakcij preko spletne storitve;
– vse potrebne podatke za vzpostavitev spletne storitve med informacijskim sistemom nadzornega organa in NIS koncesionarja in
– vse potrebne podatke za vzpostavitev oddaljenega dostopa do podatkovne baze in aplikacije NIS ter morebitnih drugih podatkov, ki so potrebni za izvedbo dostopa in povezave.
(3) Vloga za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
– podatke o proizvajalcu ter naziv, vrsto in verzijo NIS;
– podatke o osebi, odgovorni za delovanje NIS in o kontaktni osebi iz 46. člena tega pravilnika;
– podroben opis, kje in kako so v NIS izpolnjene zahteve tega pravilnika po posameznih členih z navedbo konkretnih primerov;
– podatkovni model v delu, ki se nanaša na podatke, predpisane s tem pravilnikom, iz katerega so razvidni nazivi in tipi podatkovnih polj in pomen njihove vsebine;
– dokumentacijo vzpostavljene spletne storitve, ki izkazuje, da je spletna storitev vzpostavljena po specifikacijah nadzornega organa;
– dokumentacijo za oddaljeni dostop do podatkovne baze in aplikacije NIS;
– uporabniška navodila;
– podatke za dostop do spletne storitve testnega ali pilotskega sistema;
– testno poročilo spletne storitve za vse igralne naprave, blagajne in progresivne sisteme iz katerega je razvidno, da spletna storitev zagotavlja prenos vseh zahtevanih podatkov iz pravilnika (koncesionar mora preveriti ustreznost posredovanja podatkov preko spletne storitve za vse igralne naprave, blagajne in progresivne sisteme);
– izjavo koncesionarja, da vse igralne naprave, blagajne in progresivni sistemi preko spletne storitve nadzornemu organu posredujejo s pravilnikom predpisane števce, podatke in dogodke;
– konkreten nabor računalnikov, podatkov, programov in modulov, do katerih nadzorni organ dostopa in ki nadzornemu organu zagotavljajo realizacijo izpolnitve zahtev tega pravilnika;
– seznam vseh modulov z izvršno kodo in vseh datotek, ki vsebujejo nastavitvene parametre NIS, vključno z imeni, točno lokacijo, datumi modulov oziroma datotek, njihovimi dolžinami, kratkim opisom funkcionalnosti, ter z izračunano kontrolno kodo po algoritmu zgoščevalne funkcije in
– vsa potrebna uporabniška imena in gesla posredovana na varen način.
(4) Podatke iz drugega in tretjega odstavka tega člena, ki so zaupne narave, lahko za posamezno vrsto in verzijo NIS na podlagi pooblastila koncesionarja predloži proizvajalec NIS.«.
10. člen 
38. in 39. člen se črtata.
11. člen 
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen 
NIS se v informacijski sistem nadzornega organa povezuje preko enotne spletne storitve, ki za vse vrste in verzije sistemov zagotavlja, ne glede na njihovo interno podatkovno strukturo, enak dostop do podatkov določenih s tem pravilnikom.«.
12. člen 
V 42. členu se za tretjim odstavkom doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pisno obvestilo iz drugega in tretjega odstavka tega člena lahko nadzornemu organu na podlagi pooblastila koncesionarja posreduje proizvajalec NIS.«
13. člen 
V 43. členu se besedilo »Message Digest 5« nadomesti z besedilom »zgoščevalne funkcije«.
14. člen 
V 48. členu se v 4. točki druga alineja črta. Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta druga in tretja alineja.
15. člen 
V 51. členu se v tretjem odstavku za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– začasno blokado igralne kartice (datum, čas, številka kartice, številka RBP, razlog blokade, kot npr. neaktivnost, napaka),«.
Dosedanje tretja, četrta in peta alineja postanejo četrta, peta in šesta alineja.
16. člen 
V 52. členu se prvem odstavku besedilo »ob polnih urah« nadomesti z besedilom »v urnem intervalu«.
17. člen 
V 54. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) NIS mora omogočati vključitev posameznega IA v enega ali več progresivnih sistemov hkrati.«.
18. člen 
V 59. členu se v enajsti alineji za besedilom »številko RBP« doda besedilo »in igralne kartice«.
19. člen 
V 60. členu se v prvem odstavku v 17. točki pika na koncu stavka nadomesti s podpičjem in dodajo 18., 19. in 20. točka, ki se glasijo:
»18. neprevzeti dobitki;
19. promocijski lističi (zaigrani);
20. promocijski brezgotovinski krediti (zaigrani).«
Za četrtim odstavkom se dodata peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Transakcije pri 8., 9., 12., 13., 14. in 15. točki prvega odstavka tega člena so transakcije, ki se na blagajni izvajajo z igralci.
(6) Transakcije pri 18., 19. in 20. točki prvega odstavka tega člena se vnašajo za obračunski dan.«
20. člen 
V 61.a členu se v drugem odstavku besedilo »višina transakcije presega 2.000 eurov« nadomesti z besedilom »je višina transakcije 2.000 eurov ali več«.
21. člen 
V 62. členu se v prvem odstavku za besedilom odstavka doda drugi stavek, ki se glasi:
»Skupno poročilo dnevnega in mesečnega poslovanja, povezanega z igralnim procesom, mora vključevati posamezne postavke mesečnega obračuna, kot so: vrednost bankovcev pri praznitvah IA, prodaja unovčljivih lističev, prodaja neunovčljivih lističev, prodaja žetonov, pologi na RBP, znesek izdanih promocijskih lističev, znesek porabljenih promocijskih lističev, znesek neprevzetih dobitkov, znesek izdanih promocijskih žetonov, ročna izplačila dobitkov, odkup unovčljivih lističev, odkup žetonov in dvigi z RBP.«
22. člen 
V 70. členu se v prvem odstavku besedilo »iz 1. in 2. točke prvega odstavka 67. člena in 69. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »karakteristik IA, ki vplivajo na NIS in ki ne zahtevajo izdaje dovoljenja za uporabo igralne naprave, na podlagi zakona, ki ureja igre na srečo, pri premestitvah IA in pri spremembah za katere se izda dovoljenje za uporabo IA«.
V drugem odstavku se besedilo »iz 67., 68. in 69. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »na IA«.
23. člen 
V 73. člena se drugem odstavku v 3. točki besedilo »67. člena« nadomesti z besedilom »70. člena«.
24. člen 
V 75. členu se v prvem odstavku v 3. točki druga alineja črta. Dosedanje tretja, četrta in peta alineja postanejo nova druga, tretja in četrta alineja.
25. člen 
V 77. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Transakciji pri 6. in 7. točki prejšnjega odstavka se na blagajni izvajata z igralci.«.
26. člen 
V 92. členu se za besedilom prvega odstavka doda stavek, ki se glasi: »NIS mora zabeležiti začetek in konec turnirskega načina delovanja igralne naprave.«.
V drugem odstavku se beseda »tretjem« nadomesti z besedo »četrtem«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
27. člen 
(1) Nova 4. točka prvega odstavka in nov drugi odstavek 5. člena, spremenjena 5. točka prvega odstavka in spremenjeni drugi odstavek 22. člena ter spremenjeni 24., 25., 26., 37., 38., 39. in 40. člena pravilnika se začnejo uporabljati tri mesece po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Nove verzije že povezanih vrst NIS se do poteka roka iz prejšnjega odstavka lahko povezujejo preko obstoječih ISDN povezav.
(3) Do začetka uporabe določb iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo določbe Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Uradni list RS, št. 59/08, 88/09, 84/10, 37/11, 109/12 in 93/14).
28. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-531/2016
Ljubljana, dne 7. junija 2021
EVA 2016-1611-0090
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost