Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

1811. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2020, stran 5084.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – Odločba US) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr., 75/17 – spremembe in dopolnitve, 52/18 – dopolnitev) je Občinski svet Občine Osilnica na 14. redni seji dne 7. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2020 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 2020, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke Občine Osilnica za leto 2020.
2. člen 
Realizirani prihodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2020 so znašali:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
844.524
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
530.447
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
488.301
700 Davki na dohodek in dobiček
428.188
703 Davki na premoženje
43.284
704 Domači davki na blago in storitve
16.337
706 Drugi davki
492
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
42.146
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.923
711 Takse in pristojbine
844
712 Globe in druge denarne kazni
0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
35.713
714 Drugi nedavčni prihodki
2.665
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
314.077
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
314.077
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih institucij 
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
775.699
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
467.358
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
127.603
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
21.417
402 Izdatki za blago in storitve
316.920
403 Plačila domačih obresti
418
409 Rezerve
1.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
150.183
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
76.506
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
7.806
413 Drugi tekoči domači transferi
65.872
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
154.952
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
154.952
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431)
3.206
431 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
3.206
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
68.825
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
20.233
55
ODPLAČILA DOLGA
20.233
550 Odplačila domačega dolga
20.233
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
48.591
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–20.234
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.)
–68.825
XII.
SREDSTVA NA RAČUNIH
– stanje 31. 12. 2019
258.076
– stanje 31. 12. 2020
260.549
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Osilnica za leto 2020.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0005/2020
Osilnica, dne 7. maja 2021
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač 

AAA Zlata odličnost