Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

1795. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije, stran 5048.

  
Na podlagi petega odstavka 74. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) je po predhodnem soglasju ministra za zdravje z dne 22. 4. 2021 skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 104. seji dne 6. 5. 2021 sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije 
V Sklepu o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 4/07, 19/08, 12/09, 10/11, 24/15 in 4/18) se v III. točki v prvem odstavku besedilo kategorije b) spremeni tako, da se glasi: »b) sekundarij, zdravnik s strokovnim izpitom in drugi,«.
II 
V IV. točki se besedilo kategorije b) spremeni tako, da se glasi:
»b)
sekundarij, zdravnik s strokovnim izpitom in drugi
letno
202,80 eurov
mesečno
16,90 eurov«.
III 
Besedilo V. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Članarina polno upokojenih članov zbornice, ki ne opravljajo zdravniške službe, je 40 eurov letno. Članarina polno upokojenih članov zbornice, ki opravljajo zdravniško službo na podlagi pogodb civilnega prava, je 108 eurov letno.
Članarina članov zbornice, ki imajo pravico do delne starostne ali invalidske pokojnine, znaša 60 % zneska članarine, ki bi jim bila odmerjena v skladu s prvim odstavkom prejšnje točke.
Članarina članov zbornice, ki so visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci ali mladi raziskovalci in ne opravljajo zdravniške službe, je 108 eurov letno.
Status iz prvega in drugega odstavka te točke član zbornice dokazuje s potrdilom pristojnega organa, pri čemer se o neopravljanju zdravniške službe izreče s pisno izjavo.
Status iz tretjega odstavka te točke član zbornice dokazuje s predložitvijo ustreznega listinskega dokazila.«.
IV 
V VII. točki se prvem odstavku za tretjo alinejo pika nadomesti s podpičjem in doda nova, četrta alineja, ki se glasi:
»‒ ki so dopolnili 85 let.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Plačila članarine so člani zbornice iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka oproščeni le za obdobje, ko imajo status iz prejšnjega odstavka.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Status iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka te točke član zbornice dokazuje s potrdilom pristojnega organa, status iz četrte alineje prvega odstavka te točke pa zbornica ugotavlja po uradni dolžnosti.«.
KONČNA DOLOČBA 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od odmere članarine za leto 2022.
Št. 0070-14/2020
Ljubljana, dne 6. maja 2021
EVA 2020-2711-0005
Asist. dr. Marko Jug, dr. med. 
predsednik 
skupščine Zdravniške zbornice Slovenije 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina