Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1752. Odlok o grbu in zastavi Občine Črnomelj, stran 4784.

  
Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP) ter 6. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 20. redni seji dne 20. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o grbu in zastavi Občine Črnomelj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja grb in zastavo občine Črnomelj, njuno obliko in uporabo. Grb in zastava simbolizirata občino Črnomelj kot samoupravno lokalno skupnost.
V odloku uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
Sestavni del tega odloka je grafična podoba grba in zastave.
3. člen 
Grb in zastava sta simbola občine in se smeta uporabljati le v obliki, vsebini ter na način, kot je določen v tem odloku in njegovi prilogi. Uporabljati se ju mora na časten način in tako, da njuna uporaba ne škoduje ugledu in dostojanstvu občine.
Če organ, ki opravlja nadzor nad izvajanjem tega odloka, ugotovi, da se grb in zastava uporabljata v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odredi takojšnjo odstranitev grba in zastave.
4. člen 
Grba, zastave ali njenih sestavnih delov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako se ne smejo zavarovati ali uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga ali storitev.
II. OBLIKA IN BARVE GRBA 
5. člen 
Grb ima obliko ščita, na sredini katerega je okrogel grajski stolp z vratno odprtino, tremi širokimi okni v nadstropju in štirimi cinami na vrhu. Motiv stolpa je povzet po najstarejši upodobitvi mesta na pečatu iz leta 1587. Barve v grbu, se naslanjajo na prvo barvno upodobitev grba iz konca 17. stoletja.
Oblika temelji na zgodovinskih virih in na heraldičnih pravilih.
Razmerje grba je povzeto po zgodovinskem viru, 1:1,5, oziroma 2:3.
6. člen 
Barve osnovnega grba sta rdeča in črna, in sicer sta rdeče barve obroba ščita in stolp, preostali del ščita je črn.
Barve, ki se uporabljajo za grb so:
– rdeča (obroba in stolp) CMYK: 0, 91, 76, 0; RGB: 231, 49, 55
– črna (ščit) CMYK: 0, 0, 0, 100; RGB: 0, 0, 0
Grb se praviloma uporablja v barvni varianti, lahko se uporablja tudi v tonski ali črnobeli grafični izvedbi, slepem tisku, reliefno ali drugih grafičnih tehnikah.
Slikovni prikaz in variante so prikazane v grafični prilogi.
III. UPORABA GRBA 
7. člen 
Grb občine Črnomelj je grb mesta Črnomelj.
8. člen 
Grb občine Črnomelj se uporablja:
– v žigu občine,
– v oznakah dokumentov in elektronski pošti občinskih funkcionarjev, organov občine in njihovih delovnih teles ter direktorja in uslužbencev občinske uprave,
– v prostorih in na poslopju sedeža Občine Črnomelj,
– na sejah občinskega sveta,
– ob sprejemu uradnih delegacij v občini,
– na prireditvah, ki predstavljajo občino oziroma na srečanjih, shodih ali tekmovanjih, katerih organizator, soorganizator ali udeleženec je občina,
– na listinah oziroma na vseh uradnih priznanjih občine, ki jih izstavlja ali podeljuje občina v slovesni obliki,
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in ostalih uradnih listinah, ki jih za službene namene uporabljajo občinski organi,
– na publikacijah, plakatih in promocijskih materialih organov občine,
– na spletnih straneh občine,
– na obvestilnih tablah in oglasnih deskah občine,
– na obvestilni signalizaciji in urbani opremi,
– na publikacijah ter promocijskih in drugih informativnih gradivih pravnih oseb, katerih ustanovitelj je občina,
– v primerih, ko občina s pogodbo zaveže prejemnika sredstev občine k uporabi grba,
– v drugih primerih in ob pogojih, ki jih določa odlok.
9. člen 
Ko se grb uporablja na območju Občine Črnomelj:
– poleg drugega grba ali znaka, mora biti, gledano od spredaj, na levi strani,
– skupaj z dvema drugima grboma ali znakoma, mora biti, gledano od spredaj, v sredini,
– skupaj z več drugimi grbi ali znaki, mora biti grb na prvem mestu v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani.
Določila prvega odstavka tega člena veljajo v primerih, ko se grb ne uporabi skupaj z grbom Republike Slovenije. Če se grb uporabi skupaj z grbom Republike Slovenije, se ga uporabi po določilih predpisa, ki ureja uporabo grba Republike Slovenije.
Določila predhodnih odstavkov tega člena se ne uporabljajo, če je v zvezi z izvajanjem posameznih projektov določeno ali dogovorjeno drugače na podlagi drugih predpisov.
IV. OBLIKA IN BARVE ZASTAVE 
10. člen 
Zastava je sestavljena iz dveh barvnih ploskev, bele in zelene, ki predstavljata krajino zelene barve in belo nebo. Grb je do polovice potopljen v zeleno krajino, nad njim pa se pne belo nebo. Višina grba je 2/3 višine zastave, postavljen je na sredino.
11. člen 
Zastava ima možnost ležeče ali pokončne postavitve, v obeh primerih pa je sestavljena iz dveh barvnih ploskev. V vodoravni izvedbi je zgornje polje belo in spodnje zeleno. V vertikalni izvedbi je levo polje belo in desno zeleno.
Razmerje dimenzij osnovne zastave je 2:1 pri ležeči postavitvi in 1:2 ali 1:3 pri pokončni postavitvi.
Zastavo je dovoljeno uporabljati samo v barvni obliki.
Barve, ki se uporabljajo za zastavo so:
– rdeča – CMYK: 0, 91, 76, 0; RGB: 231, 49, 55
– črna – CMYK: 0, 0, 0, 100; RGB: 0, 0, 0
– bela – CMYK: 0, 0, 0, 0; RGB: 255, 255, 255
– zelena – CMYK: 80, 0, 70, 40; RGB: 0, 119, 81
Zastava se lahko uporablja tudi v obliki namizne zastavice.
Slikovni prikaz in variante postavitve zastave so prikazane v grafični prilogi.
V. UPORABA ZASTAVE 
12. člen 
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža Občine Črnomelj, v sejni sobi občine in lahko tudi v drugih prostorih na vidnih mestih znotraj sedeža občine.
Zastava je stalno izobešena tudi pred, na in v stavbah prostorov krajevnih skupnosti, pravnih oseb ali zavodov, katerih ustanoviteljica je občina.
13. člen 
Zastava se izobesi ob naslednjih priložnostih:
– ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije in/ali Evropske unije,
– ob občinskem prazniku, praviloma skupaj z zastavo Republike Slovenije in/ali Evropske unije,
– ob krajevnem prazniku, praviloma skupaj z zastavo Republike Slovenije in/ali Evropske unije,
– ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in drugih srečanjih, kulturnih in športnih prireditvah in dogodkih različnega žanra, katerih organizator, soorganizator ali udeleženec je občina,
– ob za občino pomembnih komemoracijah in drugih spominskih dogodkih, na splošnemu protokolu ustrezen način
– ob predstavljanju občine v zadevah mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se občina predstavlja, oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih srečanj,
– v primerih, ko občina finančno ali na drug način podpre projekt ali dogodek,
– ob sklepanju zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze,
– v drugih primerih, ki so pomembni za občino Črnomelj.
Zastave se izobesijo na javne drogove za izobešanje zastav, na ali ob poslopja in javne zgradbe ter v prostore, kjer potekajo dogodki.
Zastave se ob praznikih iz prvega odstavka tega člena lahko izobesijo tudi na drugih javnih objektih, na drugih primernih javnih mestih ter na stanovanjskih hišah.
14. člen 
Če je zastava na območju občine izobešena poleg druge zastave, mora biti gledano od spredaj na levi strani. Izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave tuje države ali mednarodne organizacije, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku voditelja tuje države oziroma pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije.
Če je zastava na območju občine izobešena skupaj z dvema drugima zastavama, mora biti v sredini.
Če je zastava na območju občine izobešena skupaj z drugimi zastavami, razen kadar je izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije, in v primerih, določenih z zakonom, je zastava občine:
– če so zastave razvrščene v krogu, v sredini kroga,
– če so zastave razvrščene v polkrogu, v sredini polkroga,
– če so zastave razvrščene v koloni, na čelu kolone,
– če so zastave razvrščene v vrsti, na prvem mestu v vrsti oziroma gledano od spredaj na levi strani.
Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek se zastava občine izobesi na način kot ga določa veljavna zakonodaja, kadar se zastava občine izobesi skupaj z zastavo Republike Slovenije ali zastavo Evropske unije.
15. člen 
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev, navedenih v 13. členu tega odloka, in se odstranijo najkasneje 48 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
16. člen 
V primeru žalovanja se zastava izobesi na pol droga, če pa to ni mogoče, na drug primeren način, v skladu z običaji.
17. člen 
Zastave se lahko izobesijo tudi v drugih primerih, kolikor to ni v neskladju z določili tega odloka.
VI. SKUPNA DOLOČILA O UPORABI GRBA IN ZASTAVE 
18. člen 
Grb in zastavo se lahko uporablja ob srečanjih, športnih, kulturnih in drugih prireditvah, tekmovanjih in javnih shodih (v nadaljevanju: prireditev), če je:
– Občina Črnomelj ustanovitelj ali soustanovitelj organizatorja prireditve,
– Občina Črnomelj ustanovitelj ali soustanovitelj udeleženca prireditve,
– organizator prireditve društvo, organizacija ali druga oseba javnega prava, ki deluje v javnem interesu, ima sedež na območju občine in se financira iz proračuna Občine Črnomelj.
Grb in zastavo se v primerih iz prvega odstavka tega člena uporabi tudi na predstavitvenem in podobnem gradivu organizatorja oziroma udeleženca prireditve.
19. člen 
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove, organizacije in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki imajo sedež v občini Črnomelj lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov v okviru njihove dejavnosti, in sicer:
– v njihovih prostorih in podobno,
– v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, samostojnih priponkah, našitkih na oblačilih ...),
– v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu), ali za drug tržni oziroma promocijski namen,
– v tiskanih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene kot v ekonomsko propagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja,
– na prireditvah in javnih dogodkih.
O pomembnosti, časovnem trajanju ter o pogojih uporabe simbolov v primerih prvega odstavka tega člena odloča direktor občinske uprave.
20. člen 
Vloge za izdajo dovoljenja za izdelavo ter uporabo simbolov se vložijo pri Občinski upravi Občine Črnomelj. Vlogi za izdajo dovoljenja mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi in grafičnimi podatki ter namenom in časom uporabe.
O vlogi odloči direktor občinske uprave v obliki odločbe. V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, pod katerimi se dovoljuje uporaba samo za določen namen ter na določen rok, do katerega je uporaba dovoljena. O izdaji dovoljenj se vodi evidenca izdanih dovoljenj.
O pritožbi zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena odloča župan Občine Črnomelj, ki o zadevi dokončno odloči.
21. člen 
Zastavo in grb lahko v skladu s tem odlokom izdelujejo pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost.
22. člen 
Dovoljenje o uporabi zastave in grba preneha veljati:
– s potekom roka, za katerega je bilo izdano,
– s preklicem, če se zastave in grba ne uporablja skladno s pogoji in namenom, določenim v dovoljenju ali
– s preklicem, če uporabnik s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
23. člen 
Prepovedana je uporaba in izdelava simbolov v nasprotju s tem odlokom.
Prepovedana je uporaba simbolov iz tega odloka:
– ki so po obliki ali vsebini v nasprotju s tem odlokom ali tako, da se z njihovo uporabo kvari ugled Občine Črnomelj,
– ki se uporabljajo brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem po tem odloku,
– ki so poškodovani, nepredpisanih barv ali po videzu kako drugače neprimerni za uporabo.
Prepovedana je uporaba zastave, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana ali kako drugače neprimerna za uporabo ali na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled občine.
24. člen 
Za način uporabe simbolov Občine Črnomelj se smiselno uporabljajo določila zakona, ki določajo način uporabe grba Republike Slovenije in način izobešanja zastave Republike Slovenije.
Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odloka. Njuna uporaba ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Črnomelj.
Če ni drugače določeno z drugimi členi tega odloka, določi obliko in vsebino uporabe simbolov župan.
VII. NADZOR 
25. člen 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja organ občine, pristojen za inšpekcijski nadzor in redarstvo.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE 
26. člen 
Z globo za prekršek se kaznuje posameznik, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ter odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z določili 23. člena tega zakona in sicer:
– pravna oseba z globo 1.000 eurov,
– samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost z globo 800 eurov,
– odgovorna osebo pravne osebe z globo 400 eurov,
– posameznik oziroma fizična oseba z globo 200 eurov.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
27. člen 
Dovoljenja za uporabo zastave in grba, izdana na podlagi dosedanjega odloka, ostanejo v veljavi.
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo različne upodobitve simbolov Občine Črnomelj (zaščitni znaki, tiskovine ipd.), morajo v roku treh let od uveljavitve tega odloka videz in uporabo simbola prilagoditi določilom tega odloka.
28. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o simbolih Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 71/96 in 47/09).
29. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-2/2021
Črnomelj, dne 20. maja 2021
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti