Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021

Kazalo

1667. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020, stran 4551.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18 z dne 26. 1. 2018) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 24. redni seji dne 6. 5. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020.
2. člen 
Realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020 so znašali:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina / podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.231.410,77
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
6.613.564,78
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.805.924,74
700 Davki na dohodek in dobiček 
3.599.321,00
703 Davki na premoženje 
1.143.601,71
704 Domači davki na blago in storitve 
60.714,08
706 Drugi davki 
2.287,95
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.807.640,04
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.579.819,04
711 Takse in pristojbine 
2.494,06
712 Globe in druge denarne kazni 
9.967,42
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
2.951,06
714 Drugi nedavčni prihodki 
212.408,46
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 
115.001,10
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
86.950,00
721 Prihodki od prodaje zalog 
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
28.051,10
73
PREJETE DONACIJE (730+731) 
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0,00
731 Prejete donacije iz tujne 
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
502.844,89
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
296.654,50
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
206.190,39
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
7.813.904,60
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 
2.091.718,32
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
783.930,20
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
124.035,22
402 Izdatki za blago in storitve 
1.175.891,59
403 Plačila domačih obresti 
7.861,31
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) 
2.333.767,95
410 Subvencije 
226.894,77
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
350.653,35
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
237.098,73
413 Drugi tekoči domači transferi 
1.519.121,10
414 Tekoči transferi v tujino 
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.292.040,55
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
3.292.040,55
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 
96.377,78
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
10.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
86.377,78
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–582.493,83
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440 Dana posojila 
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
1.026.981,00
50
ZADOLŽEVANJE 
1.026.981,00
500 Domače zadolževanje 
1.026.981,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
348.903,28
55
ODPLAČILA DOLGA 
348.903,28
550 Odplačila domačega dolga 
348.903,28
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
95.583,89
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
678.077,72
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
582.493,83
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
684.046,06
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v letu 2020 in Poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem. Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Podrobnejši prikaz splošnega dela proračuna, posebni del proračuna, načrt razvojnih programov in poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem ter obrazložitve se objavi na internetnih straneh Občine Šempeter - Vrtojba.
Št. 410-1/2021-19
Šempeter pri Gorici, dne 6. maja 2021
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti