Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021

Kazalo

1665. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča k enoti urejanja prostora LL16.od, stran 4550.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 23. redni seji dne 5. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča k enoti urejanja prostora LL16.od 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na prilagajanje in določanje natančne oblike in velikosti območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi, ki se po določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16, 16/17 in 33/18, v nadaljevanju OPN) nahaja v enoti urejanja prostora z oznako LL16.od in posega na del parcel št. 379/2 in 379/3, k.o. 1373 – Žigrski Vrh, kot izhaja iz grafičnega dela elaborata lokacijske preveritve.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se omogoči razširitev obstoječega stavbnega zemljišča z namensko rabo A (površine razpršene poselitve), in sicer v površini 450,52 m2. Na območju širitve se predvidi gradnja parkirišč za potrebe enote urejanja prostora pod splošnimi pogoji OPN in pogoji, kot jih določa za namensko rabo A veljavni OPN in ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki izhajajo iz geološko – geomehanskih značilnosti terena, kar pomeni naslednje pogoje:
– pred izvedbo posegov v prostor morajo biti predhodno izvedeni vsi ukrepi, ki so opredeljeni v Geološko – geomehanskem poročilu o izvedbi interventnih sanacijskih ukrepov na plazu Gnidica;
– zagotovljeno mora biti čiščenje in odvajanje padavinskih odpadnih voda do predpisane stopnje čiščenja, izvedba ustreznih protierozijskih ukrepov ter ukrepov za varovanje podzemnih voda, v skladu z Geološ ko – geomehanskim poročilom;
– za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti mnenje/vodno soglasje pristojnega organa s področja upravljanja z vodami.
3. člen 
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se sprejeti sklep o lokacijski preveritvi evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen.
(2) Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1356.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0010/2019
Sevnica, dne 6. maja 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost