Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1429. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, stran 4153.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 2. in 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), 26. in 31. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Občinski svet Občine Lendava na podlagi 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) na 17. redni seji dne 14. 4. 2021 v soglasju s svetom Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava z 14. korespondenčne seje z dne 12. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (Uradni list RS, št. 31/16) se spremeni besedilo drugega stavka drugega odstavka 2. člena odloka tako, da se sedaj glasi: »Ustanoviteljske pravice izvaja občinski svet, kot je to določeno v 32. členu tega odloka.«
2. člen 
Spremeni se tretji odstavek 18. člena tako, da se sedaj glasi: »Člana sveta zavoda kot predstavnika uporabnikov imenuje občinski svet, enega na predlog Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0009/2015-34
Lendava, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost