Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1409. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah, stran 4121.

  
Na podlagi tretjega odstavka 34. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17, 6/18 – ZIO-1 in 46/19) in četrtega odstavka 67. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah 
1. člen 
V Pravilniku o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18 in 9/20) se v 4. členu v drugem odstavku besedilo »zaključka pouka« nadomesti z besedilom »23. junija«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na drugi odstavek tega člena se drugo ocenjevalno obdobje za dijake zaključnih letnikov konča v skladu s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju iz 15. člena tega pravilnika.«.
2. člen 
5. člen se črta.
3. člen 
V 11. členu se v tretjem odstavku besedilo »25. decembra« nadomesti z besedilom »27. decembra«.
V petem odstavku se besedilo »Notranjsko-Kraške« nadomesti z besedilom »Primorsko – Notranjske«.
V šestem odstavku se beseda »šestega« nadomesti z besedo »petega«, črta se beseda »Spodnje«.
V sedmem odstavku se besedilo »27. aprila« nadomesti z besedilom »28. aprila«.
4. člen 
V 12. členu se v drugem odstavku v drugi alineji besedilo »20. oktobra« nadomesti z besedilom »27. septembra«.
V tretjem odstavku se besedilo »najprej po petih dneh po končanem pouku« nadomesti z besedilom »v roku, določenem s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju iz 15. člena tega pravilnika«.
5. člen 
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obvestilo o uspehu v ocenjevalnem obdobju, letno spričevalo, spričevalo o splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu se dijakom razdelijo v roku, določenem s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju iz 15. člena tega pravilnika oziroma v roku in na način, določen s pravilnikom, ki ureja dokumentacijo v srednjih šolah.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se obvestilo o uspehu razdeli ob koncu zadnjega ocenjevalnega obdobja tudi dijakom, ki v skladu z izobraževalnim programom še niso opravili praktičnega usposabljanja.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se dijakom, ki v skladu z izobraževalnim programom opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcu še po 24. juniju, razdelijo letna spričevala oziroma obvestila o uspehu do 27. avgusta.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se spričevala o splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu lahko slovesno razdelijo v roku, ki ga določi šola z letnim delovnim načrtom. Šola izda maturitetno spričevalo na zahtevo maturanta tudi pred slovesno razdelitvijo.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(podaljšanje uporabe dosedanjega predpisa) 
Do začetka uporabe tega pravilnika se uporablja Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18 in 9/20).
7. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2021.
Št. 0070-42/2021
Ljubljana, dne 26. marca 2021
EVA 2021-3330-0034
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost