Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1405. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03, stran 4097.

  
Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03 
1. člen 
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03 (Uradni list RS, št. 88/15 in 14/18) se v 2. členu, prvem odstavku 4. člena in 5., 6. ter 11. členu in prilogi 1 beseda »podzemna« v vseh sklonih nadomesti z besedo »termomineralna« v ustreznem sklonu.
2. člen 
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(predmet koncesije) 
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za rabo termomineralne vode iz vrtin T-4/88, V-M in V-50t za pitje, balneološke kopeli, ogrevanje in potrebe kopališča Zdravilišče Radenci (v nadaljnjem besedilu: koncesija) za naslednje vrtine:
– T-4/88 (ID-znak 200-486/2-0), koordinate (X: 166825,36, Y: 580820,74, Z: 197,60);
– V-M (ID znak 121-1780/2-0), koordinate (X: 167902,68 Y: 580348,01, Z: 201,02);
– V-50t (ID znak 201-151/26-0), koordinate (X: 166512,91, Y: 581320,11, Z: 197,00).
(2) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena skupna letna količina rabe vode, iz vrtine T-4/88 je 20 000 m3/leto, iz vrtine V-M je 46 000 m3/leto in iz vrtine V-50t je 71 000 m3/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok rabe termomineralne vode iz vrtine T-4/88 je 1 l/s, iz vrtine V-M je 2,3 l/s in iz vrtine V-50t 2,6 l/s. Največja dovoljena skupna letna količina porabe termomineralne vode iz vrtin T-4/88, V-M in V-50t je 137 000 m3/leto.
(3) Koncesija se podeli za rabo termomineralne vode za ogrevanje s klasifikacijsko številko 4.2.1. za potrebe dejavnosti bazenskega kopališča s klasifikacijsko številko 3.1.2. ter za rabo mineralne, termalne ali termomineralne vode za več namenov brez razmejitve količin s klasifikacijsko številko 13.1.1. v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin.
(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne količine med rabami termomineralne vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(5) Območje koncesije obsega območje vrtin T-4/88, V-M in V-50t iz prvega odstavka tega člena in zajema termomineralno podzemno vodo iz vodnega telesa podzemne vode Murska kotlina (VTPodV_4016).
(6) Napajalno območje T-4/88, V-M in V-50t iz prvega odstavka tega člena ter meja tega območja se prikažeta na digitalnem podatkovnem sloju v državnem koordinatnem sistemu in objavita v informacijskem sistemu okolja.«.
3. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku:
– v napovednem stavku beseda »podzemne« nadomesti z besedo »termomineralne«;
– 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1.zagotavljati, da največja dovoljena letna količina rabe termomineralne vode in največji dovoljeni trenutni pretok rabe termomineralne vode iz drugega odstavka 1. člena te uredbe nista presežena;«;
– v 4., 5., 7. in 9. točki beseda »podzemna« v vseh sklonih nadomesti z besedo »termomineralna« v ustreznem sklonu.
V tretjem, četrtem in šestem odstavku se beseda »podzemna« v vseh sklonih nadomesti z besedo »termomineralna« v ustreznem sklonu.
4. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(prehodna določba) 
Koncesionar, ki mu je bila koncesija podeljena na podlagi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe Zdravilišča Radenci iz vrtin V-M in V-50t (Uradni list RS, št. 103/15), nadaljuje z izvajanjem koncesije v skladu s predpisom, ki ureja koncesijo za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03.
6. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe Zdravilišča Radenci iz vrtin V-M in V-50t (Uradni list RS, št. 103/15).
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-14/2021
Ljubljana, dne 28. aprila 2021
EVA 2020-2550-0033
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost