Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1402. Uredba o oblikovanju cen učbenikov, stran 4095.

  
Na podlagi 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o oblikovanju cen učbenikov 
1. člen 
Ta uredba določa način in postopek oblikovanja cene učbenika, ki ga s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in je edini učbenik za posamezen predmet oziroma strokovni modul v nekem razredu, letniku ali programu (v nadaljnjem besedilu: učbenik).
2. člen 
Maloprodajne cene (v nadaljnjem besedilu: cene) učbenikov, ki so veljale na trgu na dan 30. aprila 2021, se določijo kot najvišje.
3. člen 
(1) Za določitev cene učbenika, ki ga je s sklepom potrdil pristojni strokovni svet in je edini učbenik, na trgu pa se ponuja prvič (v nadaljnjem besedilu: novi učbenik), mora zavezanec vložiti vlogo pri ministrstvu, pristojnem za cene (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke in priloge:
1. ime in sedež zavezanca;
2. naslov učbenika;
3. razred ali letnik, predmet in program, za katerega je učbenik potrdil pristojni strokovni svet;
4. vrsto izdaje (v enem ali več delih);
5. ime in priimek avtorja ali avtorjev ter število avtorskih pol;
6. leto izdaje;
7. število izvodov (naklada);
8. tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, število strani, format in podobno);
9. naziv tiskarne oziroma izdelovalca;
10. fotokopijo sklepa pristojnega strokovnega sveta o potrditvi učbenika;
11. kalkulativne elemente maloprodajnih cen z:
– normativi za papir in drug material,
– normativi za stroške tiska in grafične storitve,
– normativi za avtorske honorarje,
– nabavno ceno za založbo (fco. založba),
– stroški založnika (s podrobno razčlenitvijo in klasifikacijo stroškov),
– zneski subvencij ministrstva, pristojnega za šolstvo,
– lastno ceno,
– rabati, maržo,
– prodajno ceno,
– davkom na dodano vrednost,
– maloprodajno ceno,
– prikazom in obračunom odbitih vstopnih davkov na dodano vrednost;
12. pogodbe ali račune, sklenjene s tiskarno;
13. pogodbe ali račune, iz katerih so razvidni preostali proizvodni stroški;
14. pogodbe, sklenjene z avtorjem ali avtorji;
15. en izvod učbenika na vpogled.
4. člen 
Sklep o določitvi najvišje cene novega učbenika sprejme Vlada Republike Slovenije.
5. člen 
Če učbenik, za katerega je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o določitvi najvišje cene, na trgu ni več edini učbenik, mora zavezanec v 30 dneh o tem obvestiti ministrstvo.
6. člen 
(1) Če se zaradi zvišanja tečaja tuje valute poveča uvozna cena učbenika, se njegova cena ne glede na določbo 2. člena te uredbe lahko poviša, in sicer v skladu z zvišanjem tečaja tuje valute. Zavezanec mora o tem obvestiti ministrstvo najpozneje osem dni pred uveljavitvijo višje cene. Obvestilo mora poleg podatkov in prilog, določenih v 1., 2., 3. in 10. točki drugega odstavka 3. člena te uredbe, vsebovati trenutno veljavno ceno, odstotek podražitve, novo ceno, datum njene uveljavitve na trgu in dokumentacijo, iz katere je razvidna tečajna razlika.
(2) Če ministrstvo ugotovi, da v obvestilu iz prejšnjega odstavka nova cena posameznega učbenika ni povišana v skladu z zvišanjem tečaja tuje valute, o tem obvesti zavezanca. Do odprave napake ni mogoče uveljaviti nove cene na trgu.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
Vloga za določitev najvišje cene novega učbenika, ki je bila vložena pred dnem uveljavitve te uredbe, se obravnava po določbah Uredbe o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 61/20).
8. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 61/20).
9. člen 
Ta uredba začne veljati 1. maja 2021 in velja eno leto.
Št. 00726-20/2021
Ljubljana, dne 28. aprila 2021
EVA 2021-2130-0018
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti