Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1026. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 3086.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 23. redni seji dne 18. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba 
1. člen 
Za členom 34 se doda člen 34.a, ki se glasi:
»34. a člen 
(izjeme) 
(1) Če pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost dokaže:
– da nima v posesti poslovnih prostorov v katerih opravlja dejavnost, čeprav ima na naslovu registriran sedež, podružnico, dejavnost ali kaj podobnega, in
– da nima zaposlenih, ki bi opravljali delo na terenu ali kako drugače opravljali delo (samostojni podjetniki (kot osebe) in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost se ne štejejo med zaposlene), in
– da je imel(a) v preteklem koledarskem letu manj kot 5.000 EUR skupnih prihodkov,
se šteje, da ne povzroča komunalnih odpadkov, za katere bi moral plačevati stroške izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki.
(2) Če pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost dokaže,
– da ima na enem naslovu v občini registriran sedež, podružnico, dejavnost ali kaj podobnega in na tem naslovu ne opravlja dejavnosti, in
– na drugem naslovu v občini opravlja dejavnost,
plačuje stroške izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki samo za poslovne prostore na naslovu, kjer opravlja dejavnost.«
2. člen 
Člen 38 se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»38. člen 
(način obračunavanja) 
(1) Enota količine storitev javne službe je masa (kg) odpadkov, ki jih uporabniki prepustijo izvajalcu javne službe.
(2) Enota količine storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov je masa (kg) odpadkov, ki jih uporabniki storitev oddajo izvajalcu obdelave v obdelavo.
(3) Enota količine storitev gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je masa (kg) odpadkov, ki jih izvajalec javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov odloži ali odstrani.
(4) Način obračunavanja zbiranja komunalnih odpadkov se določi ločeno za:
– pogodbene uporabnike javne službe, to je tiste uporabnike, ki ustvarijo bistveno večjo količino komunalnih odpadkov kot posamezno gospodinjstvo v skladu z 28. členom tega odloka in zato prepuščajo samo mešane komunalne odpadke na lastnih prevzemnih mestih,
– ostale uporabnike javne službe: gospodinjstva, lastnike oziroma uporabnike počitniških objektov in drugih objektov, uporabnike poslovnih objektov in manjša podjetja oziroma obrtnike ter druge izvajalce pridobitne dejavnosti (vinarje, kmečke turizme ipd.), ki ustvarjajo manjše količine odpadkov kot pogodbeni uporabniki in prepuščajo komunalne odpadke na občinskih prevzemnih mestih (ekoloških otokih).
(5) Pogodbenim uporabnikom se obračunavajo storitve javne službe glede na količino prepuščenih mešanih komunalnih odpadkov, merjeno v kilogramih (kg). V kolikor izvajalec javne službe ne izvaja tehtanja odpadkov pogodbenim uporabnikom javne službe pri individualnem praznjenju posod za odpadke, se količina odpeljanih odpadkov v kg ugotavlja kot zmnožek prostornine posamezne posode za odpadke izražene v litrih, števila praznjenj posamezne posode in povprečne specifične mase mešanih komunalnih odpadkov izražene v kg na liter prostornine posode zbranih v preteklem koledarskem letu v občini.
(6) Pogodbenim uporabnikom se količina mešanih komunalnih odpadkov oddanih v obdelavo določi tako, da je enaka količini prepuščenih mešanih komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka.
(7) Povprečna specifična masa mešanih komunalnih odpadkov izražena v kg na liter prostornine posode zbranih v preteklem koledarskem letu v občini je sestavni del sklepa občinskega sveta o določitvi cen posameznih storitev javne službe.
(8) Pogodbenim uporabnikom se količina odloženih ali odstranjenih odpadkov določi tako kot je to predlagano z elaboratom izvajalca gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja ostankov mešanih komunalnih odpadkov.
(9) Pogodbenim uporabnikom se storitev javnih služb obračuna kot zmnožek tako ugotovljenih količin in potrjenih cen posamezne gospodarske javne službe, izraženih v EUR/kg.
(10) Ostalim uporabnikom se obračunavajo storitve javne službe glede na pavšalno določene količine in cene posameznih storitev javnih služb na osebo na mesec, in sicer:
– pavšalno količino zbranih komunalnih odpadkov (brez bioloških odpadkov),
– pavšalno količino zbranih bioloških odpadkov,
– pavšalno količino (mešanih) komunalnih odpadkov oddanih v obdelavo in
– pavšalno količino odloženih ali odstranjenih komunalnih odpadkov.
(11) Pavšalne količine odpadkov izražene v kg na osebo na mesec se ločeno določijo za
– zbrane komunalne odpadke (brez bioloških odpadkov),
– zbrane biološke odpadke,
– mešane komunalne odpadke oddane v obdelavo in
– odložene ali odstranjene komunalne odpadke
tako, da se predračunske količine odpadkov v naslednjem obdobju (letu) zbrane samo od ostalih (ne pogodbenih) uporabnikov, delijo s skupnim številom obračunanih storitev (po osebah) v preteklem obdobju (letu) in delijo še z 12 mesecev.
(12) Izvajalec mora v elaboratu navesti točne podatke o skupnem številu obračunanih storitev (po osebah) v preteklem obdobju.
(13) Pavšalne obračunske količine posameznih storitev javne službe, izražene v kg na osebo na mesec, so sestavni del sklepa občinskega sveta o določitvi cen posameznih storitev javne službe, ki so izražene v EUR/kg.
(14) Cena storitev javnih služb na osebo na mesec se izračuna kot vsota zmnožkov pavšalnih količin posameznih storitev na osebo na mesec in cen posameznih storitev javne službe, izraženih v EUR/kg.
(15) Uporabnikom se storitve obračuna:
– za gospodinjstva: cena storitev javnih služb na osebo na mesec pomnožena s številom članov gospodinjstva,
– za uporabnike počitniških objektov: cena storitev javnih služb na osebo na mesec za dve osebi,
– za uporabnike občasno naseljenih oziroma uporabljenih objektov: cena storitev javnih služb na osebo na mesec za eno osebo,
– za uporabnike z začasnim izostankom uporabe objekta se zaračunava smetarina v višini 1/3 pavšalne količine,
– za uporabnike poslovnih objektov oziroma prostorov se zaračunavajo storitve javne službe glede na pavšalno določene količine oddanih odpadkov v sorazmerju z uporabljano poslovno površino objektov oziroma prostorov. Obračunska lestvica je naslednja:
– za poslovno površino do 29 m2 1 oseba,
– za poslovno površino od 30 do 50 m2 2 osebi,
– za poslovno površino od 51 do 75 m2 3 osebe,
– za poslovno površino od 76 do 100 m2 4 osebe,
– za poslovno površino od 101 do 150 m2 5 oseb,
– za poslovno površino od 151 do 200 m2 6 oseb,
– za poslovno površino od 201 do 300 m2 7 oseb,
– za poslovno površino od 300 do 500 m2 8 oseb.
(16) Občasna uporaba objekta oziroma začasni izostanek uporabe objekta mora biti podprt z dokazili. Breme dokazovanja je na lastniku ali najemniku oziroma uporabniku objekta. Praviloma dokazila, iz katerih je razvidna poraba tekočih stroškov (voda, elektrika …) je potrebno najmanj dvakrat letno ali na poziv dostaviti izvajalcu javne službe. V primeru, da dokazila ne odražajo stanja občasne uporabe ali začasnega izostanka uporabe objekta, ima izvajalec pravico zaračunati storitve ravnanja z odpadki za nazaj.
(17) Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni obveznosti po tem odloku. Breme dokazovanja dejstva opuščenosti posesti je na strani lastnika.
(18) Gospodinjstva lahko v skladu s predpisom o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki sama zagotovijo predelavo biološko razgradljivih odpadkov z lastnim kompostiranjem. V tem primeru se gospodinjstvu, ki ima hišni kompostnik in kompostira v skladu s predpisi, ne obračuna storitev zbiranja bioloških odpadkov. Breme dokazovanja pravilnega kompostiranja je na uporabniku.
3. člen 
(uveljavitev odloka) 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2021.
Št. 007-14/2020-6
Šempeter pri Gorici, dne 18. marca 2021
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti