Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

978. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, stran 2971.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
1. člen 
V Uredbi o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18) se v 1. členu na koncu pete alineje pika nadomesti z vejico in doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– Uredba (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) (UL L št. 437 z dne 28. decembra 2020, str. 30).«.
2. člen 
V 14. členu se v drugem odstavku prvi stavek črta.
3. člen 
V 18. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Zaradi zagotovitve porabe vseh razpoložljivih sredstev operativnega programa lahko organ upravljanja ne glede na ostale določbe te uredbe izda odločitve o podpori preko obsega razpoložljivih sredstev, vendar največ do višine, ki za 15 % presega razpoložljive pravice porabe operativnega programa (v nadaljnjem besedilu: varnostna rezerva).«.
4. člen 
V 26. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Organ upravljanja izda odločitev o podpori najpozneje v 15 dneh od prejema popolne vloge za odločitev o podpori in jo pošlje v vednost tudi organu za potrjevanje in revizijskemu organu. Če vloga ni popolna, je treba najpozneje v sedmih dneh od prejema zahtevati dopolnitev. Dopolnitev je mogoče zahtevati samo enkrat.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Organ upravljanja najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi te uredbe oblikuje t.i. »varnostno rezervo« po prednostnih oseh, v skladu z določbo šestega odstavka 18. člena te uredbe.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-10/2021
Ljubljana, dne 31. marca 2021
EVA 2021-1541-0001
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost