Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

977. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije, stran 2970.

  
Na podlagi četrtega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S P R E M E M B E     I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Vlade Republike Slovenije 
1. člen 
V Poslovniku Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14, 164/20 in 35/21) se v desetem odstavku 49.d člena, v drugem odstavku 49.f člena, v tretjem in četrtem odstavku 49.h člena, v prvem odstavku 49.k člena in prvem odstavku 49.r člena besedilo »državni zbor« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »Državni zbor« v ustreznem sklonu.
V 49.č členu se beseda »pravobranilec« nadomesti z besedo »odvetnik«, beseda »pravobranilstvu« pa se nadomesti z besedo »odvetništvu«.
V drugem odstavku 49.f člena, v prvem odstavku 49.g člena in v 49.n členu se beseda »pravobranilstvo« v vseh sklonih nadomesti z besedo »odvetništvo« v ustreznem sklonu.
2. člen 
V 8. členu se v drugem odstavku besedilo »službi vlade« nadomesti z besedilom »vladni službi«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Sestavne dele spremnega dopisa in jedra gradiva podrobneje določi generalni sekretar v sodelovanju z vladno službo, pristojno za zakonodajo.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Spremni dopis in jedro gradiva, ki vsebuje predpis ali drug akt z določeno enotno identifikacijsko oznako EVA, se pripravita v informacijskem sistemu za vodenje podatkov o predpisih in pripravo elektronskih dokumentov v postopku sprejemanja predpisov, ki ga upravlja, vodi in koordinira vladna služba, pristojna za zakonodajo, ter se generalnemu sekretariatu pošljeta po informacijskem sistemu za pripravo predpisov.«.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
3. člen 
V 8.b členu se v drugem odstavku za prvim stavkom doda nov, drugi stavek, ki se glasi: »Sestavne dele teh osnutkov in način njihove priprave določi generalni sekretar v sodelovanju z vladno službo, pristojno za zakonodajo.«.
V četrtem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– presojo administrativnih posledic, ki vključuje tudi informacijske vidike,«.
V dosedanjem petem odstavku se drugi stavek črta.
Za dosedanjim petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»Predlagatelj predpisa po dvoletnem izvajanju zakona, sprejetega po nujnem postopku, pripravi poročilo o stanju na področju, ki je bilo predmet urejanja s tem zakonom, in ga pošlje v obravnavo vladi.
Generalni sekretariat na podlagi poročil iz prejšnjega odstavka enkrat letno pripravi zbirno poročilo in ga pošlje v vednost Državnemu zboru.«.
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.
4. člen 
Za 8.č členom se doda nov, a8.č člen, ki se glasi:
»a8.č člen 
(uradno prečiščeno besedilo) 
Predlagatelj, ki predloži vladi v sprejem novelo podzakonskega predpisa, v roku treh dni po objavi tega predpisa v Uradnem listu Republike Slovenije predloži vladi v potrditev predlog uradnega prečiščenega besedila podzakonskega predpisa.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za spremembo podzakonskega predpisa, ki zgolj podaljšuje njegovo veljavnost.«.
5. člen 
V 9. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Predlagatelj predpisa s povzetkom o sodelovanju javnosti pri pripravi predpisa najpozneje ob posredovanju predloga predpisa v obravnavo vladi pisno seznani strokovno ali drugo javnost iz drugega odstavka tega člena o bistvenih predlogih ali mnenjih, ki niso bili upoštevani, skupaj z obrazložitvijo razlogov.«.
6. člen 
V 20. členu se osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če vlada gradivo in predlagane rešitve sprejme v spremenjenem besedilu, predlagatelj gradiva ustrezno spremeni oziroma dopolni gradivo in pripravi čistopis gradiva.«.
7. člen 
V 28. členu se v tretjem odstavku za drugim stavkom doda nov, tretji stavek, ki se glasi:
»Če se član vlade izrecno ne opredeli do gradiva s predlaganimi sklepi, se šteje, da je glasoval za sprejem gradiva s predlaganimi sklepi.«.
8. člen 
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
(pregled sprejetih aktov) 
Sprejete akte vlade, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, in predloge aktov, ki jih vlada predloži v sprejetje Državnemu zboru, pošlje generalni sekretar v pregled vladni službi, pristojni za zakonodajo, ki lahko opravi končno redakcijo besedila akta, razen v delu, ki vsebuje besedilo mednarodnega akta. Če vladna služba, pristojna za zakonodajo, opravi končno redakcijo besedila akta, o tem obvesti predlagatelja gradiva.«.
9. člen 
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
(program dela vlade) 
Vlada določi svoje prednostne naloge s programom dela vlade.
Program dela vlade lahko obsega proračunske dokumente, okvirni načrt normativne dejavnosti iz 42. člena tega poslovnika in druge dokumente, s katerimi vlada opredeli področja, katerim se bo prednostno posvečala.
Podrobnejša navodila za pripravo in spremljanje programa dela vlade določi generalni sekretar v sodelovanju z vladno službo, pristojno za zakonodajo.«.
10. člen 
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»42. člen
(okvirni načrt normativne dejavnosti) 
V okvirnem načrtu normativne dejavnosti se navedejo najmanj predlogi zakonov in drugih aktov iz pristojnosti Državnega zbora ter predlogi podzakonskih predpisov vlade in ministrstev, ki jih je treba sprejeti na podlagi mednarodnih in nacionalnih normativnih obveznosti.
Seznam predlogov zakonov in drugih aktov iz pristojnosti Državnega zbora, ki so vključeni v okvirni načrt normativne dejavnosti iz prejšnjega odstavka, se pošlje v vednost Državnemu zboru.
Okvirni načrt normativne dejavnosti pripravi in spremlja generalni sekretariat v sodelovanju z vladno službo, pristojno za zakonodajo.«.
11. člen 
V 49.a členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Generalni sekretar izda navodilo za izvajanje določb tega podpoglavja v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za evropske zadeve, in vladno službo, pristojno za zakonodajo.«.
12. člen 
V 49.m členu se v četrtem odstavku kratica »INFR« nadomesti s kratico »THEMIS/INF«.
V petem odstavku se kratica »INFR« nadomesti s kratico »THEMIS/INF«
13. člen 
V 49.s členu se v prvem odstavku kratica »MNE« nadomesti s kratico »THEMIS/INF«.
V drugem odstavku se besedilo »izjave o prenosu« nadomesti z besedilom »notifikacijske izjave«, besedilo »bazi Register predpisov Slovenije« pa se nadomesti z besedilom »informacijskem sistemu za vodenje podatkov o predpisih in pripravo elektronskih dokumentov v postopku sprejemanja predpisov«.
V tretjem odstavku se kratica »MNE« nadomesti s kratico »THEMIS/INF«
14. člen 
Za 49.s členom se doda nov, 49.š člen, ki se glasi:
»49.š člen 
(zamuda pri prenosu ali izvajanju prava EU) 
Po sprejemu Odgovora Republike Slovenije na obrazloženo mnenje Evropske komisije do zaključka predsodnega oziroma sodnega postopka pristojno ministrstvo ali vladna služba vladi mesečno poroča o stanju zadeve, v zvezi s katero je bil odgovor sprejet.
V poročilu ministrstvo ali vladna služba navede razloge za zamudo, ukrepe, ki so bili izvedeni za odpravo kršitve pravnega reda Evropske unije, in ukrepe, ki so še potrebni, da se kršitev dokončno odpravi.«.
15. člen 
Priloga se črta.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
16. člen 
Postopki priprave gradiv vlade, ki vsebujejo predpis ali drug akt z določeno enotno identifikacijsko oznako EVA, začeti pred dnem začetka uporabe teh sprememb in dopolnitev poslovnika, se končajo v skladu s Poslovnikom Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14, 164/20 in 35/21).
17. člen 
Novi sedmi odstavek 8. člena, spremenjeni četrti odstavek 8.b člena in spremenjeni drugi odstavek 49.s člena poslovnika se začnejo uporabljati z dnem začetka delovanja informacijskega sistema za vodenje podatkov o predpisih in pripravo elektronskih dokumentov v postopku sprejemanja predpisov.
Dan začetka delovanja sistema iz prejšnjega odstavka določi in v informacijskem sistemu vlade objavi vlada na predlog vladne službe, pristojne za zakonodajo, po izpolnitvi pogojev za nemoteno in varno delovanje sistema.
18. člen 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-11/2021
Ljubljana, dne 31. marca 2021
EVA 2021-1511-0004
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost