Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2021 z dne 30. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2021 z dne 30. 3. 2021

Kazalo

961. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina, stran 2944.

  
Na podlagi drugega odstavka 250. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina 
1. člen 
V Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 21/18) se v 8. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena se v primeru, če operater distribucijskega sistema med trajanjem regulativnega obdobja začne ali preneha izvajati izbirno lokalno gospodarsko javno službo na območju posameznih lokalnih skupnosti, za to regulativno obdobje območje teh lokalnih skupnosti obravnava kot ločeno geografsko območje.«.
2. člen 
V 12. členu se v drugem odstavku v osmi alineji beseda »stroški« nadomesti z besedo »stroškov«, besedilo »realizirani znesek stroška« pa se nadomesti z besedama »preostali strošek«.
3. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku na koncu stavka pred piko doda besedilo »iz prvega odstavka 3. člena tega akta«.
4. člen 
V 20. členu se v četrtem odstavku v prvi alineji za besedilom »(leto t-1)«doda besedilo »iz prvega odstavka 3. člena tega akta«.
5. člen 
V 21. členu se v prvem odstavku črta besedilo »zgolj za sredstva, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti operaterja sistema«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Strošek amortizacije iz prejšnjega odstavka določi operater sistema za sredstva, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti operaterja sistema v skladu s prvim odstavkom 25. člena tega akta. Pri določitvi stroška amortizacije se ne upošteva stroška amortizacije sredstev, ki so uporabljena pri izdelavi usredstvenih lastnih proizvodov in storitev, in ki je vključen v usredstvene lastne proizvode in storitve v višini izkazanih prihodkov za te namene.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
6. člen 
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen 
(določitev reguliranega donosa glede na učinkovitost sredstev) 
(1) Ta člen se uporablja za sredstva:
– operaterja prenosnega sistema, ki se nanašajo na širitev prenosnega sistema in predstavljajo naložbo oziroma del naložbe operaterja prenosnega sistema v skupni načrtovani nabavni vrednosti naložbe enaki ali višji kot 15 milijonov eurov iz razvojnega načrta, h kateremu je dala soglasje agencija;
– operaterja distribucijskega sistema, ki se nanašajo na izgradnjo novega distribucijskega sistema.
(2) Če operater sistema med sredstvi izkazuje sredstva iz prejšnjega odstavka, pri izračunu povprečne regulativne vrednosti sredstev iz 27. člena tega akta izloči knjigovodsko vrednost teh sredstev.
(3) Reguliran donos na sredstva iz prvega odstavka tega člena se določi v okviru odstopanj od regulativnega okvira za posamezno leto regulativnega obdobja glede na učinkovitost uporabe teh sredstev v skladu s 50.a členom tega akta.
(4) Sredstva iz prvega odstavka tega člena se za relevantno obdobje (r), ki predstavlja obdobje 25 let od leta usposobitve za uporabo posameznega sredstva iz prvega odstavka tega člena, obravnavajo ločeno znotraj sredstev operaterja sistema. Po preteku relevantnega obdobja (r) se sredstva iz prvega odstavka tega člena ne obravnavajo ločeno.«.
7. člen 
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»45. člen 
(zahteva za izdajo soglasja zaradi spremenjenih okoliščin) 
(1) Če operater sistema med trajanjem regulativnega obdobja ugotovi takšno letno spremembo v obsegu uporabe sistema glede na v zahtevi, h kateri je dala soglasje agencija za to regulativno obdobje, načrtovano uporabo sistema, ki ima za posledico več kot 25-odstotno povišanje omrežnin za prenosni sistem ali omrežnin za distribucijski sistem glede na načrtovane omrežnine za prenosni sistem ali omrežnine za distribucijski sistem posameznega leta regulativnega obdobja in to povišanje omrežnin presega načrtovani primanjkljaj omrežnin v zahtevi, h kateri je dala soglasje agencija za to regulativno obdobje na podlagi 5. člena tega akta, lahko za ta presežni znesek vloži novo zahtevo za izdajo soglasja agencije zaradi spremenjenih okoliščin med trajanjem tega regulativnega obdobja.
(2) Če operater sistema med trajanjem regulativnega obdobja ugotovi takšno letno spremembo v obsegu uporabe sistema glede na v zahtevi, h kateri je dala soglasja agencija za to regulativno obdobje, načrtovano uporabo sistema, ki ima za posledico več kot 25-odstotno znižanje omrežnin za prenosni sistem ali omrežnin za distribucijski sistem glede na načrtovane omrežnine za prenosni sistem ali omrežnine za distribucijski sistem posameznega leta regulativnega obdobja in to znižanje omrežnin skupaj z načrtovanim primanjkljajem omrežnin iz zahteve, h kateri je dala soglasje agencija za to regulativno obdobje, presega dovoljen načrtovani primankljaj omrežnin iz 5. člena tega akta, lahko za ta presežni znesek vloži novo zahtevo za izdajo soglasja agencije zaradi spremenjenih okoliščin med trajanjem tega regulativnega obdobja.
(3) Če operater sistema ugotovi, da se je v posameznem letu regulativnega obdobja spremenil obseg uporabe sistema, določen v prvem in prejšnjem odstavku tega člena, ali so nastopile druge nepričakovane okoliščine, v regulativnem okviru za preostala leta regulativnega obdobja spremeni načrtovane regulirane prihodke v delu, ki se nanaša na načrtovane prihodke iz prenosa oziroma distribucije. Načrtovane regulirane prihodke spremeni tako, da na podlagi spremenjenega načrtovanega količinskega obsega uporabe sistema, ki upošteva spremenjene okoliščine in načrtovan primankljaj omrežnin, spremeni tarifne postavke za omrežnino za prenosni ali distribucijski sistem v skladu z metodologijo za obračunavanje omrežnine tako, da so do konca regulativnega obdobja načrtovane omrežnine skupaj z realiziranimi omrežninami od začetka regulativnega obdobja do uvedbe spremembe tarifnih postavk enake načrtovanim omrežninam iz zahteve za to regulativno obdobje. S tem operater sistema zagotovi izravnavo v skladu s petim odstavkom 7. člena tega akta.
(4) Operater sistema mora novi zahtevi za izdajo soglasja agencije iz prejšnjega odstavka priložiti tudi dokazila o nepričakovani spremembi v obsegu uporabe sistema ali drugih nepričakovanih okoliščinah.«.
8. člen 
V 50. členu se v prvem odstavku v točki f):
– za besedilom, »izračunana v skladu s« doda besedilo »26.a in«;
– na koncu prve alineje pred podpičjem doda besedilo »in zmanjšano za vrednost sredstev iz prvega odstavka 26.a člena tega akta«;
– na koncu tretje alineje pred podpičjem doda besedilo »in zmanjšano za vrednost sredstev iz prvega odstavka 26.a člena tega akta«.
Za točko f) se doda nova točka g), ki se glasi:
»g) reguliran donos na sredstva iz prvega odstavka 26.a člena tega akta, ki se izračuna v skladu s 50.a členom tega akta, kot priznan;«.
Dosedanji točki g) in h) postaneta točki h) in i).
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Načrtovani nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja iz točk a) in b) prvega odstavka tega člena se pri določitvi odstopanj od regulativnega okvira najprej preračunajo tako, da se ne glede na drugi stavek prvega odstavka 16. člena tega akta preračuna povprečna vrednost tistih priznanih nenadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja (NNSDV), ki so bili v preteklih dveh regulativnih obdobjih priznani operaterju sistema pri določitvi odstopanj od regulativnega okvira v zvezi z zakonom ali drugimi predpisi določenimi novimi nalogami operaterja sistema. Povprečna vrednost se izračuna kot povprečna vrednost pri odstopanju od regulativnega okvira priznanih nenadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja (NNSDV) za posamezno nalogo v obdobju let t-6, t-5, t-4, t-3, t-2 in t-1 pred začetkom tega regulativnega obdobja (ROT), in sicer glede na število let, v katerih so bili ti stroški priznani operaterju sistema pri odstopanju od regulativnega okvira.«.
Slika 1
10. člen 
V 52. členu se v drugem odstavku besedilo »0,5 odstotka« nadomesti z besedilom »6 odstotkov«.
11. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega akta.
12. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega akta.
13. člen 
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega akta.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(regulativno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2024) 
(1) Ne glede na drugi odstavek 20. člena akta agencija za regulativno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2024 najkasneje v roku 15 dni od začetka veljavnosti tega akta z odločbo določi faktor učinkovitosti za posamezno leto regulativnega obdobja (Ut) operaterja prenosnega sistema.
(2) Ne glede na četrti in šesti odstavek 20. člena akta se pri določitvi faktorja učinkovitosti za regulativno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2024 upošteva le načrtovana splošna učinkovitost gospodarstva (USplt).
(3) Ne glede na prvi odstavek 41. člena akta mora operater prenosnega sistema za regulativno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2024 vložiti zahtevo za izdajo soglasja agencije najkasneje do 30. aprila 2021.
(4) Ne glede na tretji odstavek 41. člena akta agencija za operaterja prenosnega sistema za regulativno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2024 pripravi obrazce v elektronski obliki najkasneje v 15 dneh od dneva uveljavitve tega akta.
15. člen 
(ločeno spremljanje sredstev) 
(1) Kot sredstva iz prve alineje prvega odstavka novega 26.a člena akta se štejejo tiste naložbe operaterja prenosnega sistema, ki bodo usposobljene za uporabo od 1. januarja 2022.
(2) Kot sredstva iz druge alineje prvega odstavka novega 26.a člena akta se štejejo tiste naložbe operaterja distribucijskega sistema, ki bodo usposobljene za uporabo od 1. januarja 2022.
16. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za določitev regulativnih okvirov in ugotavljanje odstopanj od regulativnih okvirov za regulativna obdobja, ki se začnejo od 1. januarja 2022 dalje.
Št. 211-1/2021-18/435
Maribor, dne 18. marca 2021
EVA 2021-2430-0026
Predsednica sveta
Agencije za energijo
dr. Romana Jordan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti