Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

883. Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, stran 2784.

  
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17 in 175/20 – ZIUOPDVE) na 162. seji dne 18. 3. 2021 sprejel
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov 
1. člen 
V Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/17, 14/19, 3/20, 78/20 in 82/20 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Merila za akreditacijo) se 53. člen (obrazec za akreditacijo študijskega programa) spremeni tako, da se:
1. Pri točki A. SKUPNI PODATKI preglednica z naslovom »Če gre za univerzo, se odpre še naslednja preglednica« nadomesti z novo preglednico:
»Izvajalec študijskega programa:
Ime zavoda:
Šifra raziskovalne organizacije: 
Elektronski naslov:
« 
2. Pri točki B. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU:
– za preglednico »ime študijskega programa« doda preglednica z naslednjo vsebino:
»Ime študijskega programa v angleščini:
« 
– Za besedilom »Študijski program je:
□ enopredmetni
□ dvopredmetni
□ pedagoški
□ nepedagoški
□ interdisciplinarni
□ drugo: ___________ «
doda naslednje besedilo:
»Način izvajanja študijskega programa:
□ redni
□ izredni
□ redni/izredni
Obseg obveznosti študijskega programa po ECTS:
Vpiše se skupno število ECTS točk
izbirnosti študijskega programa po ECTS:
Vpiše se število ECTS točk izbirnosti na celotnem študijskem programu
 
Utemeljitev
« 
– V besedilu »Členitev študijskega programa na posamezne dele:« za besedilom »druga raven (modul):__________________« doda naslednje besedilo
»□ strokovni naslov in/ali Klasius P16 (četrta raven) se vodita na nivoju členitve«.
– Za besedilom »Strokovni/znanstveni naslov(i):
– ženska oblika:__________ 
– moška oblika: __________ 
– okrajšava: __________« doda naslednje besedilo: 
»B.1. členITEV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
Ime členitve:
Ime členitve v angleščini:
Študijska smer/členitev je:
□ enopredmetni
□ dvopredmetni
□ pedagoški
□ nepedagoški
□ interdisciplinarni
□ drugo: ___________
Način izvajanja študijske smeri/členitve:
□ redni
□ izredni
□ redni/izredni
Opredelitev področij študijskega programa (v nadaljevanju: področij) po klasifikaciji KLASIUS:
Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-P-16: 
(Program razvrstite v eno področje, in sicer tisto, ki prevladuje v njem. Razvrstite ga po vseh klasifikacijskih ravneh oziroma vpišite 2-, 3- in 4-mestno kodo. V primeru interdisciplinarnega programa tabelo po potrebi kopirajte.) 
široko področje: 
□□
 
ožje področje: 
□ □ □
 
podrobno področje: 
□ □ □ □
Opredelitev znanstvenih disciplin (v nadaljevanju: disciplin) po klasifikaciji Frascati:
(Označite večinsko področje, ostala navedite v utemeljitvi.) 
□ naravoslovno-matematične vede
□ tehniške vede
□ medicinske vede
□ biotehniške vede
□ družboslovne vede
□ humanistične vede
□ druge vede
Splošne kompetence oziroma učni izidi, ki se s programom pridobijo na smeri:
Strokovni/znanstveni naslov(i):
– ženska oblika:__________
– moška oblika: __________
– okrajšava: __________«
3. Pri točki C.1 SESTAVA IN VSEBINA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA:
– v preglednici z naslovom Predmetnik s kreditnim ovrednotenem, zadnji stolpec z naslovom »nosilec« nadomesti z novimi tremi stolpci z naslovi »Ime nosilca«, »Priimek nosilca« in »Šifra raziskovalca*«;
– Pod preglednico se doda naslednje besedilo: »* Za visokošolske učitelje na visokih strokovnih šolah in tuje visokošolske učitelje šifre raziskovalca ni potrebno pridobiti.«
4. Pri točki C.2. ZASNOVA IZVAJANJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA:
– pri 4. standardu v preglednici z naslovom Nosilci predmetov študijskega programa: se stolpec z naslovom »Ime in priimek« nadomesti z dvema novima stolpcema z naslovoma »Ime« in »Priimek«;
– pri 5. standardu besedilo pod točko a) pogoji za vpis v študijski program in napredovanje študentov nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pogoji za vpis in pripadajoča merila za izbiro ob omejitvi vpisa:
Pogoj
Merilo
Pogoji za napredovanje po programu:
Opredelite (določite) in pojasnite pogoje za napredovanje:
«. 
– pri 5. standardu besedilo pod točko f) pogoji za prehode med študijskimi programi nadomesti z naslednjim besedilom:
»
Pogoj
Merilo
«. 
2. člen 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/67
Ljubljana, dne 18. marca 2021
Dr. Peter Purg 
predsednik sveta 
Nacionalne agencije Republike Slovenije 
za kakovost v visokem šolstvu 

AAA Zlata odličnost