Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

777. Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava, stran 2491.

  
Na podlagi 154. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 20. redni seji dne 25. 2. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava 
1. člen 
V Pravilniku o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Vipava (Uradno glasilo št. 7/98) se v 4. členu spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Upravičenci do subvencije so fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, ki na območju Občine Vipava rešujejo svoj stanovanjski problem in bodo za ta namen v letu javnega razpisa najeli kredit pri banki s katero ima občina sklenjeno pogodbo o subvencioniranju obrestnih mer za stanovanjsko kreditiranje.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenci do subvencije morajo poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena izpolnjevati vsaj enega od naslednjih splošnih pogojev:
– so lastniki stanovanja ali stanovanjske hiše na območju Občine Vipava in za prenovo le-te najemajo kreditna sredstva,
– imajo sklenjeno prodajno pogodbo za nakup stanovanja ali stanovanjske hiše, ki se nahaja na območju Občine Vipava in za plačilo najemajo kreditna sredstva,
– nameravajo graditi stanovanjsko hišo na območju Občine Vipava in imajo veljavno gradbeno dovoljenje in za gradnjo najemajo kreditna sredstva.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V javnem razpisu se lahko določijo dodatni splošni in posebni pogoji ter merila, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za pridobitev subvencije obrestne mere.«
2. člen 
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ob upoštevanju kriterijev določenih s tem pravilnikom in javnim razpisom imajo prednost tisti prosilci, ki skupaj dosežejo večje število točk, ki jih pridobijo ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– prosilci, ki rešujejo stanovanjsko vprašanje:
– s prenovo starega stanovanjskega objekta, ki je razglašen kot kulturni spomenik ali se nahaja na območju kulturnega spomenika ali ima status stavbne dediščine – 100 točk; 
– s prenovo stanovanjskega objekta, ki se nahaja na območju naselbinske dediščine – 100 točk; 
– z gradnjo na temeljih oziroma mestu starega stanovanjskega objekta – 100 točk; 
– mlade družine – 50 točk;
– družine z večjim številom otrok:
– najmanj trije otroci – 30 točk 
– za vsakega nadaljnjega otroka – 10 točk; 
– invalidi in družine z invalidnim članom ali otrokom motenim v duševnem ali telesnem razvoju – 20 točk;
– prosilci, ki so brez stanovanja – 20 točk;
– prosilci, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski problem in so najemniki – 20 točk;
– prosilci, ki prebivajo v neprimernem stanovanju – 20 točk;
– prosilci, katerih skupni bruto dohodek ne dosega 100 % povprečnega bruto dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu pred javnim razpisom – 50 točk;
– prosilci, katerih skupni bruto dohodek ne dosega 150 % povprečnega bruto dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu pred javnim razpisom – 10 točk.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Pogoji iz prvega odstavka tega člena se lahko podrobneje določijo v javnem razpisu.«
3. člen 
V 7. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za star stanovanjski objekt se šteje objekt, ki je bil zgrajen pred letom 1998.«
4. člen 
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Subvencije obrestnih mer za posojila se delijo na podlagi javnega razpisa, ki ga sprejme in objavi župan Občine Vipava. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Vipava.«
5. člen 
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Komisija opravi odpiranje prejetih vlog v roku 8 dni od zaključka javnega razpisa in ugotavlja popolnost vlog. Komisija pisno pozove vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, k dopolnitvi vloge v roku 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija s sklepom zavrže nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni ali jo dopolni neustrezno.«
6. člen 
V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zoper sklep komisije je v roku 8 dni od dneva vročitve možna pritožba na župana.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Župan o pritožbi iz drugega odstavka tega člena odloči v roku 8 dni. Odločitev o pritožbi je dokončna.«
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41401-1/1998-3
Vipava, dne 26. februarja 2021
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost