Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

745. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig, stran 2449.

  
Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) inOdloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig (Uradni list RS, št. 22/14 – UPB) je Občinski svet Občine Ig na 5. izredni seji z dne 24. 2. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig
1. člen 
V 2. členu, v drugem odstavku, v drugi alineji se spremeni naslov enote Studenček in se po novem glasi:
»– Enota vrtca Studenček, Troštova ulica 21, 1292 Ig.«
2. člen 
Ostala določila iz Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig (Uradni list RS, št. 22/14 – UPB) ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0002/2021
Ig, dne 24. februarja 2021
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost