Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

713. Zakon o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva (ZZIRDKG), stran 2420.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva (ZZIRDKG) 
Razglašam Zakon o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva (ZZIRDKG), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3. marca 2021.
Št. 003-02-3/2021-7
Ljubljana, dne 11. marca 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O ZAGOTAVLJANJU ZEMLJIŠČ ZA IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNIH TER RAZISKOVALNIH IN RAZVOJNIH DEJAVNOSTI S PODROČJA KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA (ZZIRDKG) 
1. člen
(vsebina) 
Ta zakon ureja upravljanje kmetijskih in gozdnih zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti v okviru javnih izobraževalnih in javnih raziskovalnih zavodov ter obseg in postopek pridobivanja teh zemljišč v upravljanje.
2. člen 
(upravljavci) 
Upravljavci po tem zakonu so lahko javni izobraževalni in javni raziskovalni zavodi, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, in ki izvajajo javno veljavne programe srednješolskega, višješolskega in visokošolskega izobraževanja s področja kmetijstva in gozdarstva oziroma raziskovalno in razvojno dejavnost s področja kmetijstva in gozdarstva (v nadaljnjem besedilu: javni zavod).
3. člen 
(zemljišča, ki so predmet upravljanja) 
Javni zavod lahko pridobi v upravljanje zemljišča, ki so po dejanski rabi kmetijska ali gozdna in so v lasti Republike Slovenije ter z njimi gospodarita Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije oziroma družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., če so potrebna za izvajanje izobraževalnih oziroma raziskovalnih in razvojnih dejavnosti javnega zavoda.
4. člen 
(upravljanje kmetijskih zemljišč) 
(1) Ne glede na zakon, ki ureja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kmetijska zemljišča za izvajanje izobraževalnih oziroma raziskovalnih in razvojnih dejavnosti, ki jih ureja ta zakon, upravlja javni zavod, ki se za upravljavca določi na podlagi tega zakona.
(2) Za upravljanje iz tega člena se smiselno uporablja zakon, ki ureja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, če ta zakon ne določa drugače.
(3) Kmetijska zemljišča v obdobju upravljanja v skladu s tem zakonom niso predmet prodaje ali menjave.
(4) Javni zavod kmetijskih zemljišč iz tega zakona ne sme oddajati v najem ali zakup.
(5) Prihodek iz upravljanja kmetijskih zemljišč je prihodek javnega zavoda in se nameni za izvajanje izobraževalnih oziroma raziskovalnih in razvojnih dejavnosti.
5. člen 
(upravljanje gozdnih zemljišč) 
(1) Ne glede na zakon, ki ureja gospodarjenje z gozdovi v lasti Republike Slovenije, gozdna zemljišča za izvajanje izobraževalnih oziroma raziskovalnih in razvojnih dejavnosti, ki jih ureja ta zakon, upravlja javni zavod, ki se za upravljavca določi na podlagi tega zakona.
(2) Za upravljanje iz tega člena se smiselno uporablja zakon, ki ureja gospodarjenje z gozdovi v lasti Republike Slovenije, če ta zakon ne določa drugače. Za upravljanje iz tega člena se štejejo tudi ustanovitev služnosti, pravice stvarnega bremena in skrb za pravno urejenost.
(3) Gozdna zemljišča v obdobju upravljanja v skladu s tem zakonom niso predmet prodaje ali menjave.
(4) Prihodek iz upravljanja gozdnih zemljišč je prihodek javnega zavoda in se nameni za izvajanje izobraževalnih oziroma raziskovalnih in razvojnih dejavnosti.
(5) Za gozdna zemljišča, ki jih ima v upravljanju javni zavod, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest plačuje javni zavod.
6. člen 
(uporaba zemljišč) 
(1) Javni zavod mora kmetijska in gozdna zemljišča, ki jih ima v upravljanju na podlagi tega zakona, uporabljati za izvajanje izobraževalnih oziroma raziskovalnih in razvojnih dejavnosti.
(2) Če so zemljišča iz prejšnjega odstavka na območju Natura 2000, mora javni zavod izvajati ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti, določene v veljavnem načrtu upravljanja območij Natura 2000.
7. člen 
(dodelitev kvote) 
(1) Javni zavod lahko pridobi v upravljanje največ toliko zemljišč, kot je določeno v skladu s tem členom.
(2) Za določitev potrebnega obsega kmetijskih in gozdnih zemljišč po podrobnejših vrstah dejanske rabe v skladu s predpisom, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jih javni zavod potrebuje za opravljanje dejavnosti iz 1. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: kvota), se upošteva naslednje:
a) za srednješolsko in višješolsko izobraževanje s področja kmetijstva in gozdarstva:
– vsebina izobraževalnih in študijskih programov s področja kmetijstva in gozdarstva,
– obseg praktičnega izobraževanja,
– lokalne oblike in značilnosti kmetovanja po posameznih kmetijskih sektorjih,
– povprečno število vpisanih dijakov oziroma študentov v zadnjih petih letih po strokovnih modulih,
– uspešnost doseganja povprečne delovne učinkovitosti, ki je pri praktičnem pouku dijakov od 30 % do 40 %, pri praktičnem usposabljanju dijakov z delom 70 % in pri praktičnem izobraževanju študentov 75 %, glede na delovno učinkovitost kvalificirane osebe z zaključeno stopnjo izobrazbe z določenega področja delovnih procesov,
b) za visokošolsko izobraževanje s področja kmetijstva in gozdarstva veljavni petletni program dela na kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih, ki ga sprejme organ upravljanja javnega visokošolskega zavoda, in sicer:
– vsebina študijskih programov s področja kmetijstva in gozdarstva,
– obseg praktičnega izobraževanja,
– povprečno število vpisanih študentov v zadnjih petih letih po strokovnih modulih,
c) za raziskovalne in razvojne dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva v javnih visokošolskih zavodih in javnih raziskovalnih zavodih veljavni petletni program dela na kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih, ki ga sprejme organ upravljanja javnega zavoda, in sicer vsebina in obseg raziskovalnih in razvojnih dejavnosti, za katere so potrebna zemljišča, ki so predmet tega zakona.
(3) Kvote v skladu z merili iz tega člena predpiše minister, pristojen za izobraževanje in znanost, v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo in gozdarstvo, na predlog komisije iz 8. člena tega zakona.
(4) Predpisana kvota iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni ob bistveni spremembi obsega, števila in vsebine iz drugega odstavka tega člena, kar vsebinsko oceni komisija iz 8. člena tega zakona.
(5) Javni zavod mora o bistvenih spremembah iz prejšnjega odstavka obvestiti komisijo iz 8. člena tega zakona v 30 dneh po nastanku spremembe.
8. člen 
(komisija) 
(1) Za določitev kvot po merilih iz drugega odstavka prejšnjega člena minister, pristojen za izobraževanje in znanost, v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo in gozdarstvo, s sklepom imenuje komisijo za določitev kvot (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(2) Komisijo sestavljajo:
– državni sekretar ministrstva, pristojnega za izobraževanje in znanost, ki je predsednik komisije;
– državni sekretar ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo, ki je namestnik predsednika komisije;
– predstavnik ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo;
– predstavnik ministrstva, pristojnega za izobraževanje in znanost;
– dva predstavnika Sklada kmetijskih in gozdnih zemljišč Republike Slovenije;
– predstavnik družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.;
– predstavnik Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje;
– predstavnik na predlog Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu;
– predstavnik na predlog znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
(3) Komisija sprejme poslovnik o svojem delu. Prvo sejo komisije skliče predsednik komisije.
(4) Naloga komisije je predlaganje:
– kvote ministru, pristojnemu za izobraževanje in znanost;
– spremembe kvote ministru, pristojnemu za izobraževanje in znanost.
(5) O povračilu stroškov članom komisije se odloči v sklepu iz prvega odstavka tega člena.
9. člen 
(zagotavljanje zemljišč) 
(1) Zemljišča iz tega zakona se javnemu zavodu do kvote zagotavljajo iz zemljišč v lasti Republike Slovenije na območjih iz tega člena, pri čemer se lahko kmetijska zemljišča iz tega zakona javnemu zavodu zagotovijo le, če na zemljišču ni vzpostavljeno zakupno razmerje.
(2) Javni zavod lahko pridobi zemljišča iz tega zakona na območju, ki je od sedeža javnega zavoda oziroma enote tega javnega zavoda oddaljeno:
– do vključno 15 km zračne razdalje ali
– od več kot 15 do 30 km zračne razdalje, če je skupna površina dodatnih zemljišč najmanj 10 ha.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko javni zavod, ki izvaja raziskovalno oziroma razvojno dejavnost s področja kmetijstva in gozdarstva, pridobi zemljišča tudi zunaj območij iz prejšnjega odstavka, če se s tem strinja javni zavod.
(4) Javnemu zavodu se v kvoto štejejo tudi zemljišča, ki so po dejanski rabi kmetijska oziroma gozdna in jih ima javni zavod v lasti.
10. člen 
(postopek pridobivanja zemljišč v upravljanje) 
(1) Javni zavod pri ministrstvu, pristojnem za izobraževanje in znanost, izkaže interes za upravljanje kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč v skladu s tem zakonom.
(2) Ministrstvo, pristojno za izobraževanje in znanost, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo in gozdarstvo, v skladu s predpisom iz tretjega odstavka 7. člena tega zakona, predlaga Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) posamezna kmetijska oziroma gozdna zemljišča, primerna za upravljanje v skladu s tem zakonom, in posamezne javne zavode za njihove upravljavce.
(3) Vlada s sklepom določi upravljavce kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč iz tega zakona.
(4) Javni zavod se kot upravljavec vpiše v zemljiški kataster v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
11. člen 
(prenos upravljanja) 
(1) Zemljišča, ki jih v skladu s tem zakonom javni zavod dobi v upravljanje, se vrnejo v upravljanje Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o., oziroma Direkciji za vode Republike Slovenije v naslednjih primerih:
– če so zemljišča predmet prenosa po 14., 16., 16.a, 16.b in 17. členu Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo, 56/10 – ORZSKZ16, 14/15 – ZUUJFO in 9/16 – ZGGLRS) oziroma po 24. in 36. členu Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16),
– če so zemljišča po namenski rabi stavbna in so predmet odsvojitve ali ustanovitve stavbne pravice,
– če so zemljišča po namenski rabi vodna,
– če so zemljišča predmet prostorske ureditve državnega pomena v sprejetem državnem prostorskem načrtu.
(2) Zemljišča v primerih iz prejšnjega odstavka vlada s sklepom prenese nazaj v upravljanje Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o., oziroma Direkciji za vode Republike Slovenije.
(3) Za zemljišča, ki so bila v skladu s prejšnjim odstavkom prenesena nazaj v upravljanje Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o., oziroma Direkciji za vode Republike Slovenije, se javnemu zavodu zagotovijo druga zemljišča do kvote v skladu s tem zakonom.
12. člen 
(izvajanje zakona) 
Za izvajanje tega zakona je pristojno ministrstvo, pristojno za izobraževanje in znanost.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(prenos zemljišč v upravljanje) 
(1) Javni izobraževalni in javni raziskovalni zavodi, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, in izvajajo javno veljavne programe srednješolskega, višješolskega in visokošolskega izobraževanja s področja kmetijstva in gozdarstva oziroma raziskovalno in razvojno dejavnost s področja kmetijstva in gozdarstva, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona v uporabi zemljišča na podlagi sklenjene pogodbe o zakupu oziroma pogodbe o dopustitvi izvajanja javnega izobraževalnega programa s področja gozdarstva in koncesijske pogodbe o izkoriščanju gozdov v lasti Republike Slovenije v izobraževalne namene, z dnem uveljavitve tega zakona postanejo upravljavci teh zemljišč v skladu s tem zakonom, kar ugotovi vlada s sklepom v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Šteje se, da z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo pogodbena razmerja iz prejšnjega odstavka.
(3) Za zemljišča iz prvega odstavka tega člena javni zavod predlaga izbris vpisa zakupa v zemljiški knjigi najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
(4) Javni zavodi iz prvega odstavka tega člena se po sprejetju sklepa iz prvega odstavka tega člena kot upravljavci vpišejo v zemljiški kataster v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
(5) Zemljišča iz prvega odstavka tega člena se štejejo v kvoto iz 7. člena tega zakona.
(6) Če javni zavod po določitvi kvote iz 7. člena tega zakona z zemljišči iz prvega odstavka tega člena in zemljišči iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona preseže kvoto, vlada presežek zemljišč iz prvega odstavka tega člena s sklepom prenese nazaj v upravljanje Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije oziroma družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o., do kvote.
14. člen 
(rok za določitev kvot) 
Minister, pristojen za izobraževanje in znanost, v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo in gozdarstvo, izda predpis iz tretjega odstavka 7. člena tega zakona v 12 mesecih od uveljavitve tega zakona.
15. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1) V Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo, 56/10 – ORZSKZ16, 14/15 – ZUUJFO in 9/16 – ZGGLRS) v 17.a členu preneha veljati besedilo »ter tudi ne za kmetijska zemljišča, ki jih za izvajanje izobraževalnega procesa uporabljajo šole s področja kmetijstva«.
(2) V Zakonu o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16) preneha veljati 28. člen.
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-03/20-6/16
Ljubljana, dne 3. marca 2021
EPA 1528-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina