Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

712. Zakon o jamstvu Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu (ZJPGS), stran 2419.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o jamstvu Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu (ZJPGS) 
Razglašam Zakon o jamstvu Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu (ZJPGS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3. marca 2021.
Št. 003-02-3/2021-2
Ljubljana, dne 11. marca 2021
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE V PANEVROPSKEM GARANCIJSKEM SKLADU (ZJPGS) 
1. člen
(vsebina zakona) 
(1) S tem zakonom se ureja udeležba Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu (v nadaljnjem besedilu: EGF), ki je ustanovljen za blažitev posledic Covida-19 z zagotavljanjem likvidnosti subjektom, ki so ustanovljeni ali opravljajo dejavnost v državah članicah Evropske unije, ki so s svojim prispevkom zagotovile udeležbo v EGF.
(2) Republika Slovenija zagotovi udeležbo v EGF z jamstvom za obveznosti iz transakcij, ki jih v imenu in za račun EGF ter za namen izvajanja ukrepov EGF sklene Evropska investicijska banka (v nadaljnjem besedilu: EIB), in sicer v deležu, ki ustreza deležu Republike Slovenije v kapitalu EIB.
(3) Transakcije iz prejšnjega odstavka so zlasti pravni posli v zvezi z jamstvi, financiranjem in kapitalskimi naložbami ter drugi pravni posli za namen izvajanja ukrepov EGF, vključno s tistimi, ki jih EIB sklene z Evropskim investicijskim skladom.
2. člen 
(značilnosti jamstva Republike Slovenije) 
(1) Republika Slovenija v sorazmernem delu jamči za izpolnitev obveznosti ali zahtevkov nasprotnih strank EIB ter za izpolnitev razlik pri poplačilu EIB iz naslova transakcij iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena. Obveznosti ali zahtevki nasprotnih strank EIB pomenijo kateri koli dolgovani znesek, zlasti glavnice, obresti, provizije, dajatve, odškodnine, stroške in druge obveznosti, ki izhajajo iz posamezne transakcije. Razlika pri poplačilu EIB pomeni zlasti okoliščino, ko je višina poplačila EIB ali višina povrnjenih sredstev iz posamezne transakcije nižja od višine plačanih, vloženih ali posojenih sredstev.
(2) Najvišji skupni znesek jamstva Republike Slovenije po tem zakonu znaša 70.083.139,60 eura.
(3) Jamstvo Republike Slovenije po tem zakonu je nepreklicno, brezpogojno in se unovči na prvi pisni poziv EIB.
(4) Jamstvo Republike Slovenije po tem zakonu začne veljati z uveljavitvijo sporazuma o prispevku (Contribution Agreement) in sporazuma o jamstvu (Guarantee Agreement) med Republiko Slovenijo in EIB, ki ju v imenu in za račun Republike Slovenije sklene minister, pristojen za finance.
3. člen 
(izpolnitev jamstvene obveznosti) 
(1) Republika Slovenija izpolni jamstveno obveznost v petih delovnih dneh od dneva oddaje pisne zahteve za izpolnitev sorazmernega dela jamstvene obveznosti, ki jo EIB v primeru neizpolnitve obveznosti ali zahtevkov nasprotnih strank EIB ali v primeru nastanka razlik pri poplačilu EIB iz prvega odstavka prejšnjega člena naslovi na Republiko Slovenijo in v kateri je navedena transakcija ali pravni posel, na katerega se zahteva nanaša.
(2) Podrobnejša vsebina pisne zahteve iz prejšnjega odstavka se dogovori v sporazumu o jamstvu iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
(3) Za jamstvo Republike Slovenije po tem zakonu se glede načina izterjave regresnih zahtevkov ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance.
4. člen 
(prenehanje jamstva Republike Slovenije) 
Jamstvo Republike Slovenije po tem zakonu preneha z dnem obvestila EIB, da je skupni znesek izplačanih jamstev vseh subjektov, ki sodelujejo v EGF, dosegel vsoto njihovih najvišjih zneskov jamstev, vendar najpozneje 31. decembra 2037.
5. člen 
(zagotavljanje sredstev) 
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije po tem zakonu se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. Jamstvo, izdano po tem zakonu, se ne všteva v kvoto poroštev, določeno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
6. člen 
(pristojnost in obveščanje) 
(1) Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter za uresničevanje vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz njega oziroma so v zvezi z njim.
(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) obvesti Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor) o začetku in morebitnem predčasnem prenehanju jamstva po tem zakonu. Po prenehanju jamstva po tem zakonu vlada obvesti državni zbor o skupnem znesku izplačil iz naslova jamstva.
(3) Vlada do 31. decembra 2022 obvesti državni zbor o vsebini in obsegu potrjenih ukrepov EGF, do katerih bodo upravičeni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 415-04/21-1/16
Ljubljana, dne 3. marca 2021
EPA 1671-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti