Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

680. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Vipava za leto 2021, stran 2201.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 20. redni seji dne 25. 2. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu št. 1 proračuna Občine Vipava za leto 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/21).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
v eur
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
7.191.677
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
5.848.642
70
DAVČNI PRIHODKI
4.996.807
700 Davki na dohodek in dobiček 
3.967.226
703 Davki na premoženje 
910.471
704 Domači davki na blago in storitve 
118.110
706 Drugi davki
1.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
851.835
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
827.250
711 Takse in pristojbine 
7.200
712 Denarne kazni 
9.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
2.300
714 Drugi nedavčni prihodki 
6.085
72
KAPITALSKI PRIHODKI
763.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
300.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
463.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
580.035
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
372.350
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
207.685
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.524.823
40
TEKOČI ODHODKI
2.568.343
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
380.230
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
74.090
402 Izdatki za blago in storitve 
2.026.023
403 Plačila domačih obresti 
12.000
409 Rezerve 
76.000
41
TEKOČI TRANSFERI
2.379.573
410 Subvencije 
77.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
1.326.914
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
240.620
413 Drugi tekoči domači transferi 
735.039
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.428.572
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
3.428.572
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
148.335
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso prorač. porabniki 
69.755
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
78.580
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(proračunski primanjkljaj) 
–1.333.146
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
164.515
55
ODPLAČILO DOLGA
164.515
550 Odplačila domačega dolga
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.)
–1.497.661
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–164.515
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.333.146
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.497.661
9009 Splošni sklad za drugo
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-23/2020-33
Vipava, dne 26. februarja 2021
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost