Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

675. Pravilnik o zamenjavah neprofitnih stanovanj Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, stran 2180.

  
Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in nadaljnji; SZ-1) in 25. člena Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, javni sklad (Uradne objave, št. 21/01 in Uradni list RS, št. 114/05 in nadaljnji) izdaja direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, javnega sklada
P R A V I L N I K 
o zamenjavah neprofitnih stanovanj Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
Ta pravilnik določa pogoje in kriterije, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za zamenjavo neprofitnih stanovanj ter postopek zamenjave najemnih neprofitnih stanovanj (v nadaljevanju: stanovanj).
2. člen 
Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: SS MONG) omogoča najemnikom neprofitnih stanovanj menjave stanovanj v okviru svojih možnosti, ob upoštevanju potreb najemnikov in smotrnosti zamenjav glede na druge potrebe SS MONG na področju stanovanjskih zadev. Za zamenjavo stanovanja lahko zaprosijo najemniki neprofitnih stanovanj v lasti SS MONG (v nadaljevanju: prosilci). Prosilcu se z zamenjavo lahko dodeli (samo) drugo (neprofitno) stanovanje v lasti SS MONG ali stanovanje v lasti druge pravne osebe, ki je SS MONG dodelila razpolagalno pravico nad stanovanjem.
II. POGOJI ZA UPRAVIČENOST DO ZAMENJAVE STANOVANJ SS MONG 
3. člen 
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati najemnik, da se uvrsti med upravičence do zamenjave stanovanja, so:
– da izpolnjuje vse pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– da je prosilec za zamenjavo stanovanja najemnik neprofitnega stanovanja v lasti SS MONG;
– da ima ob vložitvi vloge za zamenjavo poravnane vse obveznosti iz naslova najemnine in obratovalnih stroškov, ki nastajajo pri uporabi neprofitnega stanovanja;
– da proti njemu ne teče sodni postopek za odpoved najemnega razmerja in izpraznitev stanovanja iz krivdnih razlogov;
– da je preteklo vsaj dve leti od njegove vselitve v stanovanje.
Ne glede na tretjo alinejo prejšnjega odstavka tega člena, lahko najemodajalec v izjemnih primerih ugodi tudi vlogi najemnika, ki ima dolg iz naslova neplačanih zapadlih najemnin, vendar pa izpolnjuje vse druge pogoje tega člena, če je razlog za zamenjavo stanovanja nezmožnost plačevanja stroškov, povezanih z uporabo stanovanja.
V primerih, ko nenadoma nastopijo bistveno spremenjene bivalne potrebe zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih ali drugih razmer, zaradi katerih je postalo stanovanje neprimerno za najemnika, se lahko izjemoma ne glede na čas vselitve, ob izpolnjevanju ostalih pogojev, najemnika uvrsti na seznam čakajočih upravičencev za zamenjavo stanovanja.
4. člen 
Najemnik mora poleg splošnih pogojev iz prejšnjega člena tega pravilnika izpolnjevati vsaj še enega izmed naslednjih pogojev:
– da je stanovanje po površini postalo premajhno ali po strukturi neprimerno zaradi povečanja števila družinskih članov najemnika;
– da je stanovanje postalo preveliko zaradi zmanjšanja števila družinskih članov ali želi najemnik preselitev v manjše stanovanje zaradi nižje najemnine in drugih stroškov za uporabo stanovanja;
– da je stanovanje zaradi bolezenskih, invalidnih ali starostnih razlogov najemnika ali njegovih družinskih članov, ki z njim prebivajo, po legi postalo neprimerno.
III. POSTOPEK ZAMENJAVE STANOVANJA 
5. člen 
O upravičenosti do zamenjave stanovanja na podlagi prejete popolne vloge odloči SS MONG, skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. SS MONG o upravičenosti do zamenjave stanovanja izda odločbo.
6. člen 
Zoper odločbo o zamenjavi stanovanja je dovoljena pritožba pri županu Mestne Občine Nova Gorica. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
7. člen 
Upravičenci do zamenjave neprofitnega stanovanja se uvrščajo na seznam upravičencev do zamenjave neprofitnega stanovanja po vrsti glede na datum pravnomočnosti odločbe iz 5. člena tega pravilnika. V primeru istega datuma pravnomočnosti odločbe, ima prednost prosilec z daljšo dobo bivanja v neprofitnem stanovanju.
8. člen 
Razpoložljiva stanovanja se dodeljuje upravičencem iz seznama upravičencev do zamenjave po vrstnem redu, upoštevaje primernost razpoložljivega stanovanja po površini, glede na število družinskih članov in v okviru možnosti tudi strukturo stanovanja, zmožnost plačila najemnine in drugih stroškov uporabe stanovanja, invalidnost, zdravstveno in starostno stanje prosilca ali njegovih družinskih članov.
9. člen 
Če upravičenec do zamenjave iz utemeljenih osebnih ali družinskih razlogov enkrat odkloni ponujeno primerno stanovanje, ostane na seznamu upravičencev do zamenjave. Pri drugi ponudbi primernega stanovanja se v okviru možnosti upošteva razloge, ki jih je navedel pri zavrnitvi prvega stanovanja. Če upravičenec do zamenjave, drugič odkloni ponujeno primerno stanovanje, se šteje, da mu je bilo ponujeno primerno stanovanje za zamenjavo in se ga črta s seznama upravičencev do zamenjave.
10. člen 
Če je od izdaje odločbe o uvrstitvi na seznam upravičencev do zamenjave, do začetka postopka za zamenjavo stanovanja preteklo več kot leto dni, mora SS MONG ponovno preveriti, ali upravičenec še izpolnjuje pogoje iz 3. in 4. člena tega pravilnika, v drugih primerih pa le, če to oceni za potrebno.
IV. VARŠČINA IN LASTNA UDELEŽBA 
11. člen 
Zamenjava stanovanja ne vpliva na pravice in obveznosti v zvezi z varščino. Zamenjava stanovanja tudi ne vpliva na pravice in obveznosti v zvezi z lastno udeležbo.
V. ZAMENJAVE STANOVANJ ZARADI REALIZACIJE STANOVANJSKEGA PROGRAMA 
12. člen 
Kadar je potrebno zaradi realizacije stanovanjskega programa Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (predvideno rušenje stavbe, sprememba namembnosti celotne stavbe, ogrožena varnost bivanja in podobno) preseliti najemnika, se mu ne glede na določbe tega pravilnika prednostno ponudi v zamenjavo primerno nadomestno stanovanje, pri čemer se upošteva njegove dotedanje bivalne pogoje, število družinskih članov ter zmožnost plačila najemnine in drugih stroškov uporabe stanovanja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
Za vse zadeve, ki niso urejene s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe Stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2020 dalje. Vse že prejete vloge za zamenjavo do uveljavitve tega pravilnika se ponovno preverijo, in sicer v delu glede izpolnjevanja pogojev ter se o njih odloči z ustrezno odločbo, upoštevaje datum vložitve popolne vloge.
Št. 007-4/2020-3
Nova Gorica, dne 1. junija 2020
Stanovanjski sklad 
Mestne občine Nova Gorica 
Matjaž Kompara 
direktor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti