Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

643. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) 2017/821 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem, stran 2075.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (EU) 2017/821 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) 2017/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/821/EU) določajo:
– pristojni organ, sodelujoči organi in njihove naloge,
– obveznost poročanja uvoznikov,
– izmenjava informacij med organi,
– pravila, ki se uporabljajo za kršitve.
2. člen 
(pristojni organ, sodelujoči organi in njihove naloge) 
(1) Za izvajanje Uredbe 2017/821/EU je pristojno ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
(2) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, pri izvajanju 11. in 13. člena Uredbe 2017/821/EU po potrebi sodeluje z naslednjimi organi, delujočimi v skladu s predpisom, ki ureja organe v sestavi ministrstev (v nadaljnjem besedilu: sodelujoči organi), in sicer z:
– Inšpekcijo za energetiko in rudarstvo v delu naknadnega pregleda, ki se nanaša na strokovno znanje glede surovin ter industrijskih postopkov, vezanih na surovine,
– Tržnim inšpektoratom Republike Slovenije v delu naknadnega pregleda, ki se nanaša na druge industrijske postopke, kot so navedeni v prejšnji alineji.
(3) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, vodi evidence o naknadnih pregledih, ki se hranijo deset let.
3. člen 
(obveznost poročanja) 
(1) Uvozniki, ki uvažajo minerale in kovine iz Uredbe 2017/821/EU, morajo do 15. marca tekočega leta poročati ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, o uvozu mineralov in kovin v predhodnem letu, če so uvozi za posamezni mineral ali kovino količinsko dosegli ali presegli prag, določen v prilogi I Uredbe 2017/821/EU, in o izpolnitvi obveznosti iz 4., 5., 6. in 7. člena Uredbe 2017/821/EU.
(2) Finančna uprava Republike Slovenije do 15. marca tekočega leta poroča ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, skupne količinske podatke o opravljenih uvozih mineralov in kovin po posameznih uvoznikih ter posameznih mineralih in kovinah iz priloge I Uredbe 2017/821/EU za predhodno leto.
(3) Finančna uprava Republike Slovenije pristojnemu in sodelujočim organom v primeru ugotovljenih neskladij v poročanju zagotovi dodatne podatke in strokovno pomoč glede uvoznih postopkov v skladu s carinskimi predpisi in sodeluje s pristojnim organom skladno s 13. členom Uredbe 2017/821/EU.
4. člen 
(izmenjava informacij med organi) 
(1) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, do 31. marca tekočega leta poda prejete podatke uvoznikov, ki so dosegli ali presegli prag, določen v prilogi I Uredbe 2017/821/EU, sodelujočim organom za namen izvedbe naknadnega pregleda. V primeru ugotovljenih neskladnosti ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, pozove sodelujoče organe k mnenju o potrebi naknadnega pregleda v prostorih uvoznika. Na podlagi prejetih mnenj ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, uskladi datum naknadnega pregleda v prostorih uvoznika z organi in uvoznikom.
(2) Sodelujoči organi sporočijo ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, rezultate naknadnega pregleda v prostorih uvoznika, ki so ga izvedli v skladu z Uredbo 2017/821/EU, skupaj z morebitnimi priporočili za popravne ukrepe do 15. junija tekočega leta.
5. člen 
(pravila, ki se uporabljajo za kršitve) 
(1) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, na podlagi podatkov iz tretjega odstavka 3. člena in drugega odstavka 4. člena te uredbe po potrebi uvozniku pošlje obvestilo o zahtevi za informacije ali obvestilo o popravnih ukrepih.
(2) O obvestilih iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, obvesti sodelujoče organe in Finančno upravo Republike Slovenije.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-10/2021
Ljubljana, dne 4. marca 2021
EVA 2018-2130-0008
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost