Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

642. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Brinjeva gora v Občini Oplotnica, stran 2073.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Brinjeva gora v Občini Oplotnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Brinjeva gora v Občini Oplotnica.
2. člen
(koncesijska pogodba) 
Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, ki urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije;
– ukrepe, s katerimi se dosega največje mogoče varstvo okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom;
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije;
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega;
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode;
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev;
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov;
– ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje; in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu) 
Varstvo in zdravje pri delu nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavlja v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje organom in zavodom poroča v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, ter predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, ter predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov, ki jih določa zakon, ki ureja rudarstvo, in tako, kot določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov, ki jih določa zakon, ki ureja rudarstvo, in tako, kot določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE 
9. člen 
(izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Brinjeva gora v Občini Oplotnica) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v količini 450.843 (štiristo petdeset tisoč osemsto triinštirideset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Brinjeva gora je novi pridobivalni prostor, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Brinjeva gora obsega del zemljišč s parcelno št. 487/1 in 487/5, obe k. o. Brezje pri Oplotnici, Občina Oplotnica. Meja pridobivalnega prostora poteka po delu zemljiških parcel, ki je določena z oglišči poligona s koordinatami, podanimi v Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu:
točka
Y
X
1
532199,1800
137034,1500
2
532218,8500
137006,6200
3
532276,5900
136981,8400
4
532294,4400
136973,7700
5
532309,4400
136970,9600
6
532327,7020
136956,1690
7
532327,7750
136943,9180
8
532328,0090
136934,6500
9
532327,2960
136921,9720
10
532323,4400
136908,6320
11
532317,0700
136893,2200
12
532301,8700
136871,5400
13
532282,0520
136879,5920
14
532266,0630
136886,8420
15
532245,3590
136896,5570
16
532224,2140
136906,3340
17
532205,2650
136914,8570
18
532195,3490
136919,6720
19
532188,7720
136923,1790
20
532177,0300
136929,4400
21
532135,6700
136955,0000
22
532145,4400
136992,6000
(4) Pridobivalni prostor Brinjeva gora v najglobljem delu sega do nadmorske višine 455 metrov.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora Brinjeva gora je 1,6779 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za 18 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa pravni osebi ECOBETON d. o. o., Latkova vas 81c, 3312 Prebold, matična številka: 1755021000. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. O podelitvi rudarske pravice se izda odločba o izbiri nosilca rudarske pravice v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga nosilec rudarske pravice priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami te uredbe. Pridobivalni prostor in njegova raba morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora. Potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta po uradni dolžnosti pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo;
b) pridobitev soglasij oziroma dovoljenj pristojnih soglasodajalcev in mnenjedajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 4-III-1313/2-O-20/AG z dne 11. novembra 2020, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
č)pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v predhodnem postopku na podlagi predpisa, ki ureja presojo vplivov na okolje.
(9) Pridobivalni prostor se sanira v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Uporaba odpadkov za zasipanje odkopanega pridobivalnega prostora je dovoljena le v skladu s predpisi s področja odpadkov. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in proizvodov njene obogatitve za lastne potrebe in prodajo na trgu ter
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se preprečijo nevarnosti za zdravje ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
III. KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(prenehanje in začetek veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati 115. točka iz priloge »Seznam pravnih in fizičnih oseb po drugem odstavku 2. člena uredbe izkoriščanje mineralnih surovin« Uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 103/00, 81/02, 26/18, 60/18, 62/19, 97/20, 124/20, 152/20, 168/20, 191/20 in 22/21).
(2) Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-1/2021
Ljubljana, dne 4. marca 2021
EVA 2021-2430-0010
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost