Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

641. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – granodiorit v pridobivalnem prostoru Josipdol E v občini Ribnica na Pohorju, stran 2071.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – granodiorit v pridobivalnem prostoru Josipdol E v občini Ribnica na Pohorju 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – granodiorit v pridobivalnem prostoru Josipdol E v občini Ribnica na Pohorju.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
Ob neskladju določb te uredbe in koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
1. ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se čim bolj je mogoče zmanjša poraba prostora in energije,
2. ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
3. ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom,
4. smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije,
5. upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
6. ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči zaradi posega,
7. ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode,
8. dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
9. ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov,
10. ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
11. ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu) 
Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavljati v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje organom in zavodom poroča v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE 
9. člen 
(izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – granodiorit v pridobivalnem prostoru Josipdol E v občini Ribnica na Pohorju) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – granodiorit v količini 3.967.926 (tri milijone devetsto sedeminšestdeset tisoč devetsto šestindvajset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Josipdol E je nov pridobivalni prostor površinskega kopa s površinskim izkoriščanjem mineralne surovine v etažah z razstreljevanjem, ki obsega del predčasno opuščenega pridobivalnega prostora, v katerem so še izkoristljive mineralne surovine.
(3) Pridobivalni prostor Josipdol E obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami: 1093/4, 1102/5 in 1366/6, vse k. o. 824 Hudi Kot, in sicer območje, ki je južno od linije med točkami T1-PP1-PP2-PP3-PP4-PP5-PP6-PP7-PP8-PP9-PP10-PP11-PP12-T2-PP13.
(4) Točke iz prejšnjega odstavka so določene opisno (točka T1 je tromeja zemljišč s parcelnimi številkami: 1093/3, 1093/4 in 1458, vse k. o. 824 Hudi Kot; točka T2 je presečišče premice skozi točki PP12 in PP13 ter meja med zemljiščema s parcelnima številkama: 1102/2 in 1102/5, obe k. o. 824 Hudi Kot), oziroma z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
Y
X
T1
opisno
PP1
522.079,14
152.334,45
PP2
522.061,85
152.358,11
PP3
522.025,35
152.357,76
PP4
522.000,57
152.361,71
PP5
521.996,91
152.362,29
PP6
521.983,75
152.364,35
PP7
521.923,65
152.359,64
PP8
521.914,63
152.358,93
PP9
521.883,13
152.362,93
PP10
521.822,93
152.369,08
PP11
521.790,13
152.372,36
PP12
521.788,15
152.372,63
T2
opisno
PP13
521.752,33
152.377,54
(5) Pridobivalni prostor Josipdol E sega v najglobljem delu do k. +828 m nadmorske višine.
(6) Pridobivalni prostor Josipdol E obsega površino 8,5075 hektara.
(7) Koncesija za izkoriščanje se podeli za 50 let.
(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa pravni osebi ECOBETON d. o. o., Latkova vas 81c, 3312 Prebold, matična številka: 1755021000. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(9) Drugi pogoji s področij varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga nosilec rudarske pravice priloži k predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami te uredbe. Pridobivalni prostor in njegova raba morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora. Potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 4-III-143/2-O-19/AG z dne 14. marca 2019, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
č) pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v predhodnem postopku na podlagi predpisa, ki ureja presojo vplivov na okolje;
d) izdelava elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin v enem letu od dneva podpisa koncesijske pogodbe;
e) izdelava elaborata o izmeri pridobivalnega prostora v enem mesecu od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(10) Sanacija pridobivalnega prostora se izvede v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del.
(11) Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo v zvezi s pridobljeno mineralno surovino, so:
– raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine,
– obogatitev in skladiščenje mineralne surovine ter
– dostava mineralne surovine na trg.
III. KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati 23. točka priloge Uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 103/00, 81/02, 26/18, 60/18, 62/19, 97/20, 124/20, 152/20, 168/20, 191/20 in 22/21).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-24/2021
Ljubljana, dne 4. marca 2021
EVA 2019-2430-0054
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost