Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021

Kazalo

533. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje, stran 1764.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18) ter 8. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 19. dopisni seji dne 19. 2. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje (Uradni list RS, št. 20/97, 80/90, 69/99, 48/08, 64/11 in 68/17), se spremenita prvi in drugi odstavek 3. člena tako, da se glasita:
»Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja naselij krajevnih skupnosti: Račje selo, Trebnje, Čatež, Dolenja Nemška vas, Dobrnič, Štefan pri Trebnjem, Knežja vas, Svetinja, Šentlovrenc in Velika Loka, in sicer naselja: Blato, Hudeje, Vejar, Mala Ševnica, Račje selo, Velika Ševnica, Trebnje, Dol pri Trebnjem, Dolenje Medvedje selo, Gornje Medvedje selo, Grmada, Odrga, Pekel, Primštal, Repče, Studenec, Vrhtrebnje, Čatež, Dolenja vas pri Čatežu, Goljek, Gorenja vas pri Čatežu, Kriška reber, Križ, Razbore, Roje pri Čatežu, Sejenice, Trebanjski vrh, Zagorica pri Čatežu, Češnjevek, Dečja vas, Dol. Dobrava, Dol. Nemška vas, Dol. Ponikve, Dol. Podboršt pri Trebnjem, Gor. Dobrava, Gor. Ponikve, Gradišče pri Trebnjem, Grm, Jezero, Lipnik, Lukovek, Meglenik, Rihpovec, Rodine pri Trebnjem, Artmanja vas, Dobrava, Dobrnič, Gorenja vas, Korita, Lisec, Lokve pri Dobrniču, Podlisec, Preska pri Dobrniču, Reva, Stranje pri Dobrniču, Šahovec, Vavpča vas pri Dobrniču, Vrbovec, Zagorica pri Dobrniču, Železno, Belšinja vas, Benečija, Breza, Gorenja Nemška vas, Grič pri Trebnjem, Kamni potok, Pluska, Rožni vrh, Štefan pri Trebnjem, Zidani most, Dolenje Kamenje pri Dobrniču, Dolnje Selce, Gorenje Kamenje pri Dobrniču, Gorenje Selce, Knežja vas, Krušni vrh, Luža, Občine, Roženpelj, Dolenji Vrh pri Dobrniču, Rdeči kal, Svetinja, Šmaver, Dolga njiva pri Šentlovrencu, Dolenje Prapreče, Gorenje Prapreče, Krtina, Kukenberk, Mačji dol, Mali Videm, Martinja vas, Muhabran, Potok, Šentlovrenc, Veliki Videm, Vrhovo pri Šentlovrencu, Žabjek, Gornji Podboršt pri Veliki Loki, Iglenik pri Veliki Loki, Korenitka, Mačkovec, Mala Loka, Mrzla Luža, Škovec, Trnje, Velika Loka.
Šolski okoliš matične Osnovne šole Trebnje s Podružnično šolo Dolenja Nemška vas obsega naselja: Blato, Hudeje, Vejar, Mala Ševnica, Račje selo, Velika Ševnica, Trebnje, Dol pri Trebnjem, Dolenje Medvedje selo, Gornje Medvedje selo, Grmada, Odrga, Pekel, Primštal, Repče, Studenec, Vrhtrebnje, Čatež, Dolenja vas pri Čatežu, Goljek, Gorenja vas pri Čatežu, Kriška reber, Križ, Razbore, Roje pri Čatežu, Sejenice, Trebanjski vrh, Zagorica pri Čatežu, Češnjevek, Dečja vas, Dolenja Dobrava, Dolenja Nemška vas, Dolenje Ponikve, Dolenji Podboršt pri Trebnjem, Gorenja Dobrava, Gorenje Ponikve, Gradišče pri Trebnjem, Grm, Jezero, Lipnik, Lukovek, Meglenik, Rihpovec, Rodine pri Trebnjem, Belšinja vas, Benečija, Breza, Gorenja Nemška vas, Grič pri Trebnjem, Kamni potok, Pluska, Rožni vrh, Štefan pri Trebnjem, Zidani most, Dolenje Kamenje pri Dobrniču, Dolnje Selce, Gorenje Kamenje pri Dobrniču, Gorenje Selce, Knežja vas, Krušni vrh, Luža, Občine, Roženpelj, Gornji Podboršt pri Veliki Loki, Iglenik pri Veliki Loki, Korenitka, Mrzla Luža, Škovec.«
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(objava in začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-004/2021
Trebnje, dne 19. februarja 2021
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost