Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2021 z dne 19. 2. 2021

Kazalo

531. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja LJU-30 (ID 2258), stran 1761.

  
Na podlagi določb 119. in 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 31. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je župan občine sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja LJU-30 (ID 2258) 
1. člen 
(splošno in pravna podlaga) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja LJU-30 (v nadaljevanju: OPPN).
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 70/19, v nadaljevanju: OPN).
2. člen 
(izhodišča za pripravo OPPN) 
Priprava OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN ter na pobudi občine kot investitorja priprave OPPN z dne 4. 2. 2021 in se s tem sklepom potrdi.
Ker so usmeritve za pripravo OPPN celovito in dovolj podrobno določene v OPN, priprava izhodišč po 108. členu ZUreP-2 ni potrebna.
OPPN se nahaja v delu enote urejanja prostora (EUP), ki jih izvedbeni del OPN opredeljuje kot Ljubno ob Savinji: LJU-30. Kot okvirne usmeritve za izdelavo OPPN se uporabljajo določbe iz Priloge 2 v podrobnejših izvedbenih pogojih OPN.
Obravnavano območje je v skladu z OPN opredeljeno kot CD območje centralnih dejavnosti. Na predmetnem območju ni sprejetega izvedbenega prostorskega akta.
Razlog za izdelavo OPPN je v potrebi po umeščanju dveh večstanovanjskih objektov, pri čemer se lahko objekta namenita tudi za stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (domovi za starejše, oskrbovana stanovanja in podobno). Znotraj območja je predvidena umestitev še ene individualne stanovanjske stavbe. Na območju pobude je predvidena rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste LC 221052 Urmoher–Pustota z izgradnjo križišča, preko katerega bi se na novo priključila lokalna cesta LC 221091 Urmoher–Detmar.
3. člen 
(ureditveno območje) 
Ureditveno območje OPPN zajema zemljišča znotraj dela enote urejanja prostora z oznako LJU-30. Območje pobude se nahaja v Občini Ljubno severno od trškega jedra Ljubno. Območje obsega del ali celotna zemljišča s parc. št. 53, 54/1, 55/1, 55/3, 56/1, 56/3, 57, 58, 59, 60, 61/3, 62/5, 62/6, 64/3, 64/4, 65/3, 65/4, 65/5, vse k.o. Ljubno in je okvirno površine 1,16 ha. Med postopkom se lahko meja ureditvenega območja OPPN tudi spremeni, če je sprememba smiselna in bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na usmeritvah iz IZP načrta Ureditve križišča na LC221052 Urmoher–Pustota – križišče med LC221052 in JP721251 – varianta 3.1 – zavijalni pas (Optimus inženiring, d.o.o., št. pr. 21-2020, november 2020), IDZ načrta arhitekture Ljubno bloki (Rihter d.o.o., april 2020) in OPN.
V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
Pri izdelavi strokovnih podlag za OPPN in pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo osnutka OPPN zagotoviti okoljsko poročilo.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Za postopek priprave in sprejetja OPPN se na podlagi 119. člena ZUreP-2 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejema OPN.
6. člen 
(roki za pripravo posameznih faz) 
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
FAZE POSTOPKA:
ROKI:
(1) Župan sprejme sklep o začetku priprave OPPN, objava sklepa na spletnih straneh občine, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
februar 2021
(2) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje 
30 dni
(3) Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) po pridobitvi mnenj iz faze (2)
21 dni
(4) Pridobivanje konkretnih smernic (državnih) NUP – faza se izvede samo v primeru, če se presodi, da splošne smernice ne zadoščajo ali če to narekujejo posebnosti načrtovane prostorske ureditve 
30 dni, hkrati s fazo (2)
(5) Izdelava osnutka OPPN 
30 dni po prejemu vseh smernic iz faze (4) oziroma pridobitve odločbe iz (3) 
(6) Občina z objavo osnutka OPPN na spletnih straneh obvesti javnost
tekom faze (5)
(7) Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO
90 dni
(8) Objava osnutka OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek OPPN in mnenj NUP o ustreznosti OP
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(9) Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno
30 dni
(10) Dopolnitev osnutka OPPN in OP na podlagi mnenj iz faze (8)
45 dni
(11) Objava dopolnjenega osnutka OPPN in OP na spletni strani občine in javna razgrnitev ter javna obravnava (v tej fazi se javnost seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov)
min. 30 dni
(12) Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti, objava stališč na spletni strani občine in na krajevno običajen način
15 dni
(13) Izdelava predloga OPPN in dopolnitve OP na podlagi stališč iz faze (12)
20 dni / po prejemu stališč
(14) Objava predloga OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na predlog OPPN in mnenj NUP o ustreznosti OP (če ga niso podali v fazi (8))
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(15) Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP iz faze (14))
MOP
(16) Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe OPPN na okolju sprejemljivi
MOP
(17) Sprejem OPPN z odlokom (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (14) in ugotovitvi MOP iz faze (16), da so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi, objava odloka v uradnem glasilu in spletni strani občine 
30 dni
(18) Posredovanje Odloka o OPPN na MOP, javna objava na spletni strani MOP 
15 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta, Občina Ljubno na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in morebitnih konkretnih smernic, so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
– RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Javno podjetje Komunala Mozirje d.o.o., Praprotnikova 36, 3330 Mozirje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.
V kolikor se v postopku priprave sprememb PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Občina pozove nosilce urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, in sicer:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
3. Ministrstvo za zdravje
4. Ministrstvo za kulturo
5. Zavod RS za varstvo narave
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v skladu s 110. členom ZUreP-2 odloči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
8. člen 
(sodelovanje javnosti) 
Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo na svetovnem spletu, tj. na spletni strani Občine Ljubno http://www.ljubno.si/.
Javnost se seznani s podrobnejšimi načrtovanimi rešitvami in območjem OPPN z objavo dopolnjenega osnutka OPPN na spletni strani občine in javno razgrnitvijo ter javno obravnavo kot je predvideno v 6. členu, 13. točka.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev PUP.
9. člen 
(obveznosti financiranja) 
Sredstva v zvezi s financiranjem izdelave OPPN, morebitno izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, izdelavo geodetskega načrta, elaborata ekonomike in pripravo vseh strokovnih podlag in rešitev, sredstva za vodenje postopka OPPN ter uradne objave zagotovi Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.
10. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Ta sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Ljubno: http://www.ljubno.si// in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki ga objavi v prostorsko informacijskem sistemu.
Št. 007-01/2021-1
Ljubno, dne 4. februarja 2021
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 

AAA Zlata odličnost